Róbert Švec – kandidát na prezidenta Slovenskej republiky

12. marca 2024

Mgr. Róbert Švec. Predseda politického hnutia Slovenské hnutie obrody – SHO. Narodil sa v Nitre, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite.

Slovenské hnutie obrody na svojej stránke o sebe uvádza, cit.:

Dejinný vývoj vydláždený obetou našich predkov sa dlhé obdobie formoval v mysliach a srdciach verných synov a dcér nášho národa. Synov a dcér, ktorých nezlomilo prenasledovanie, útrapy no i tá najväčšia prekážka – viera. Viera v osud a poslanie nášho národa pre Slovensko, Európu i svet. Dnes sme tu, aby sme toto poslanie naplnili. Sme Slovenské Hnutie Obrody.

Sme občianske združenie a aj politické hnutie, ktorému nie je ľahostajný osud našej vlasti – nášho Slovenska. Našou činnosťou nadväzujeme na prácu a odkaz Ľudovíta Štúra. Ochraňujeme a podporujeme tradičné hodnoty ako rodina, kultúra, česť a viera. Za týmto cieľom združujeme, spájame a podporujeme jednotlivcov a organizácie so zdravým pohľadom na svet a vlasteneckým cítením.

„Nikdy sa nesťažuj na dobu, pretože si sa narodil len preto, aby si ju urobil lepšou.“ Ivan Alexandrovič Ilin.

Róbert Švec kandidoval v prezidentských voľbách už v r. 2019 ako nezávislý kandidát, avšak nečestným spôsobom post hlavy štátu obsadila Zuzana Čaputová, a vyradila tak z hry všetkých ostatných. Dodnes tento podvod nie je vyriešený.

Slovenské hnutie obrody pod vedením Róberta Šveca pokračovalo vo svojej činnosti ďalej, a konzistentne sa venuje VLASTENECKEJ a PROSLOVANSKEJ politike. Jej krédom je spolupráca s vlasteneckými organizáciami v slovanskom svete a v Európe, kde v tomto priestore pomáha budovať priateľskejšie vzťahy medzi národmi.

S týmito hodnotami vstúpil Róbert Švec do opätovného boja o hlavu štátu vo voľbách 2024. Avšak Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR, ho zo súťaže vyradil. Namiesto toho sa do súťaže zaradil sám.

Pre správne pochopenie toho, čo a ako robí Peter Pellegrini, je potrebné ísť trochu zoširoka. Dňa 27.1.2024 som na prezidentskej šnúre so Štefanom Harabinom v Martine otvorila tému kolízie záujmov, kde Peter Pellegrini, ako predseda Národnej rady SR, vyhlásil prezidentské voľby, do ktorých sa sám prihlásil, čo je z hľadiska práva neprípustné. Jeden a ten istý človek nemôže byť zároveň vyhlasovateľom súťaže a súťažiacim, vyhlasovateľom dražby a dražiteľom, sudcom a súdeným, kupujúcim a predávajúcim a pod. Je to právna prekážka, ktorá sa nazýva kolízia záujmov.

Aj keď sa na strane Pellegriniho tvária, že
námietku kolízie záujmov nepočujú,
ona bude v deň „D“ veľkým problémom

Štefan Harabin túto kolíziu záujmov rozvinul, kde ďalším problémom je skutočnosť, že registráciu na kandidáta prezidenta podpísal občanovi Pellegrinimu a Korčokovi podpredseda Ľuboš Blaha, na ktorého je inak ako na podpredsedu, právomoc prenesená z Ústavy (ústavný zástupca), a čo teda znamená, že právny úkon je urobený predsedom Národnej rady Petrom Petrom Pellegrinim, iba ho za neho podpísal podpredseda. Ide tak stále o úkon predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho voči občanovi Petrovi Pellegrinimu a Ivanovi Korčokovi. Takže to znamená, že registráciu si Pellegrini podpísal sám.

Do prezidentských volieb sa prihlásil aj Róbert Švec, ktorý obdržal rozhodnutie predsedu Národnej rady SR, podpísané Petrom Žigom, o odmietnutí návrhu na kandidáta za prezidenta. Dôvodom bola skutočnosť, že pre kandidatúru nepredložil potrebných 15 000 hlasov od občanov. Aj v tomto prípade de iure ide o rozhodnutie Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady SR, nie Petra Žigu.

Róbert Švec podal proti predsedovi Národnej rady SR žalobu o prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v prvom kole dňa 23. marca 2024. Súd o tejto žalobe konal a rozhodol. Už aj z tohto je vidieť, že právnym subjektom úkonu odmietnutia návrhu, ako aj vydania registrácie, je predseda Národnej rady, nie podpredseda.

Róbert Švec vo svojej žalobe argumentoval dvoma dôvodmi. Jednak tým, že predmetné rozhodnutie predsedu Národnej rady, je nulitný právny akt, pretože bolo podpísané podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Petrom Žigom, ktorý nemal právomoc o tomto rozhodnúť, a zároveň, že samotná petícia obsahuje potrebných minimálne 15 000 podpisov občanov, v danom prípade 15 300.

K žalobe sa vyjadril predseda Národnej rady – nie podpredseda, teda znova akcentujem, ide o právny úkon odmietnutia návrhu (analogicky v prípade vydania registrácie) predsedu, nie podpredsedu, ktorý ju považoval za nedôvodnú. K otázke nulity, t. j. nedostatku právomoci podpredsedu konať za predsedu uviedol, že s odkazom na čl. 90 ods. 1 Ústavy je možné, aby za predsedu takto konal podpredseda. Konkretizoval, že Ústava pri predsedovi Národnej rady cit.: „netrvá na jeho osobnom výkone právomoci predsedu a vzhľadom na ich charakter umožňuje ich výkon aj prostredníctvom podpredsedov Národnej rady.“ 

V tejto súvislosti dodal, že dňa 8.2.2024 svojim rozhodnutím poveril podpredsedu Petra Žigu vykonaním tejto právomoci predsedu Národnej rady vo veci návrhu na voľbu kandidáta na funkciu prezidenta a zdôraznil, že k tomuto povereniu podpredsedu pristúpil z dôvodu možného vylúčenia konfliktu záujmov s ohľadom na jeho osobnú kandidatúru v prezidentských voľbách.

K otázke nedostatku počtu 15 000 podpisov uviedol, že tento záver vzišiel zo šetrenia na to zriadenej komisie, ktorá zistila vady ako nečitateľnosť alebo neúplnosť údajov – mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, dátumu narodenia, a tiež chýbajúce podpisy občanov, ako aj mala pochybnosti o pravosti podpisov.

Najvyšší správny súd SR konal, a vydal rozhodnutie vo veci žalobcu Petra Šveca proti žalovanému predsedovi Národnej rady SR, kde neprijal argument o nedostatku právomoci podpredsedu konať za predsedu, pretože túto právomoc má danú podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy. Uviedol, cit.: „Ústava pri predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky netrvá na jeho osobnom výkone právomocí predsedu Národnej rady a vzhľadom na ich charakter umožňuje ich výkon aj prostredníctvom podpredsedov Národnej rady“.

Najvyšší správny súd však prijal žalobný argument, že počet podpisov na petícii bol dostatočný a neakceptoval nedostatky zistené komisiou, kde k pochybnosti o pravosti podpisov osobitne uviedol, že tento záver môže prijať výlučne znalec z odboru písmo-znalectva, nie ustanovená komisia.

Takto bol Róbert Švec vrátený do hry o prezidenta Slovenskej republiky. A s týmto kandidátom sa budeme rozprávať v relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou dňa 8.3.2024 na Slobodnom vysielači.

Otázka platnosti samotných volieb a ich výsledku:

Aj keď Najvyšší správny súd vo svojom závere správne rozhodol, že Petra Šveca uznal za kandidáta, nesprávne však konštatoval skutočnosť, že predmetné rozhodnutie o odmietnutí kandidáta na funkciu prezidenta mohol namiesto predsedu Národnej rady podpísať jeho podpredseda s odkazom na čl. 90 ods. 1 Ústavy, čo potom tiež znamená, že aj registrácie kandidátom Pellegrinimu a Korčokovi mohol podpísať podpredseda Blaha. V skutočnosti však nemohol. Táto otázka má značný význam pre platnosť celých volieb!

Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy SR, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zastupujú podpredsedovia.

Doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc. vo svojom komentári k Ústave uvádza, cit.:

Podpredsedovia Národnej rady SR majú právo zastupovať predsedu Národnej rady SR. Ústava neurčuje, či ide o zastúpenie v neprítomnosti alebo o úpravu upravujúcu deľbu práce. V spojení s čl. 91 možno odvodiť, že v ústavné postavenie podpredsedov národnej rady SR sa nezakladá na domnienke zastupovania predsedu iba v čase jeho neprítomnosti. Ústava SR výslovne neurčuje podmienky zastupovania predsedu národnej rady SR podpredsedom národnej rady SR. Predseda národnej rady SR nepodlieha nijakému výslovnému obmedzeniu v rozhodovaní, ktoré zo svojich úloh prenesie na podpredsedov, a či tak urobí jednorazovo, krátkodobo, alebo dlhodobo. Napriek tomu možno uvažovať o uprednostnení reštriktívneho (zužujúceho) výkladu čl. 91 ods. 1 pred doslovným.

Časť úkonov upravených s ústavou sa spája s vykonaním úkonu v ústavou predpísanej forme, ku ktorej patrí určenie osoby v ústavnej funkcii, ktorá je adresátom úkonu. Ide o úkony príležitostné, pri ktorých je typická ojedinelosť, zriedkavá opakovateľnosť a krátky čas spotrebovaný na vykonanie úkonu. Prezident SR skladá pred národnou radou SR sľub do rúk predsedu Ústavného súdu SR (č. 104 ods. 1). Členovia vlády SR skladajú sľub do rúk prezidenta SR (čl. 112). Predseda národnej rady SR vyhlasuje voľbu prezidenta SR (čl. 103). Predseda národnej rady SR prijíma sľub poslancov národnej rady SR [čl. 89 ods. 2 písm. c)].

Za neprijateľné možno označiť postúpenie takýchto práv z ústavného činiteľa na inú osobu, vrátane ústavného zástupcu príslušného ústavného činiteľa. Pomocou výkladu ústavu možno uvažovať o vytvorení ústavnej tradície vylučujúcej prenos slávnostných povinností z ústavného činiteľa výslovne označeného v ústave na kohokoľvek iného. V súlade s tým, čl. 90 ods. 1 predstavuje ústavnú normu, ktorá implikovane obmedzuje predsedu národnej rady SR v rozhodovaní, ktorú zo svojich povinnosti zverí podpredsedovi národnej rady SR.

Tento výklad popiera názor predsedu Národnej rady, ako aj Najvyššieho správneho súdu, že „ústava netrvá na jeho osobnom výkone právomoci a vzhľadom na ich charakter umožňuje ich výkon aj prostredníctvom podpredsedov Národnej rady“, pretože práve charakter vyhlásenia volieb prezidenta neumožňuje výkon tejto právomoci podpredsedom. Vyhlásenie volieb prezidenta SR je úkonom predsedu Národnej rady so zriedkavou opakovateľnosťou, a je neprijateľné postúpenie tejto právomoci na podpredsedu, s čím súvisí aj úkon vydania registrácie kandidátom alebo odmietnutie kandidatúry, pretože to vyžaduje úcta k týmto občanom pri tak závažnom úkone, ako sú voľby prezidenta.

Inou otázkou je už vyššie uvedená kolízia záujmov Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady, ktorý vyhlásil voľby za prezidenta a Petra Pellegriniho, ktorý sa do nich prihlásil, kde registráciu na kandidáta na prezidenta mu podpísal ÚSTAVNÝ ZÁSTUPCA podpredseda Národnej rady Ľuboš Blaha. Ako už aj zo žaloby a rozhodnutia súdu vyplýva, a teda vyplýva už z teórie práva, konanie podpredsedu, ako zástupcu, je vždy iba právnym úkonom zastúpeného, teda predsedu.

Ústavný zástupca Pellegriniho podpísal Pellegrinimu registráciu,
čo de iure znamená, že Pellegrini si sám podpísal registráciu
… je to právne ad absurdum

Rovnako ústavný zástupca Pellegriniho podpísal Korčokovi registráciu,
čo de iure znamená, že Pellegrini podpísal Korčokovi registráciu,
čo ale nemohol pretože je kandidátom
… je to právne ad absurdum

A rovnako tak Peter Žiga nemohol podpísať odmietnutie registráciu Róbertovi Švecovi, pretože úkon vykonaný Petrom Žigom je úkonom Petra Pellegriniho, ktorý je kandidátom.

Problém je teda v tom, že Peter Pellegrini nemôže byť kandidátom. Obdobne, ako vyhlasovateľ dražby nemôže byť dražiteľom. Je to skutočne také nepochopiteľné pre Pellegriniho? Skutočne mu nevadí, že ide o obludnú absurdnosť, na ktorej základe chce vykonávať funkciu prezidenta?!

Toto KOCÚRKOVO mega rozmerov je možné iba v Slovenskej republike. Peter Pellegrini musí odstúpiť z kandidátky na prezidenta, inak v prípade, ak by vyhral voľby, bude výsledok neplatný. Tá istá situácia nastane aj v prípade výhry Ivana Korčoka. A nastane ústavná kríza. Ako je možné, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov vedome pohŕda Ústavou a ani brvou nepohne na legitímnu námietku o protiústavnosti jeho kandidatúry titulom kolízie záujmov.

Na Slovensku vznikajú tieto anomálie ako huby po daždi. Preto, že ich generujú verejní činitelia. Vedome a úmyselne pre vlastné záujmy vytvárajú v spoločnosti chaos, a tvária sa, že v ich prípade je to v poriadku. Či Matovič alebo Čaputová, rovnako aj Pellegrini.

Inak nerozumiem, prečo človek, ktorý bol zvolený do funkcie predsedu Národnej rady SR uteká z tejto funkcie, to navyše tak, že beží po ústave. To naozaj je s týmto charakterom schopný zasadnúť do kresla prezidenta a tváriť sa, že všetko je v poriadku?! To naozaj je schopný rozprávať o právnom štáte a dívať sa na svoj billboard s heslom „Slovensko už potrebuje pokoj“?

O tejto téme, a o programe Róberta Šveca, kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky a predsedu Slovenského hnutia obrody, budeme hovoriť v relácii

Pekný deň s Adrianou Krajníkovou 8. 3. 2024, 12.00 – 15.00 hod

Hosť: RÓBERT ŠVEC

Téma:

Kandidatúra RÓBERTA ŠVECA na prezidenta Slovenskej republiky a jeho pohľad na vnútornú a zahraničnú politiku

Prezidentské voľby, nezákonný postup predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho vo veci vlastnej kandidatúry a odmietnutej kandidatúry Róberta Šveca

NULITA kovidových aktov

Aj tento článok vznikol iba vďaka vašim príspevkom.

Ak sa chcete zapojiť do rekonštrukcie právneho štátu, zachovať dôstojný život, práva a slobody aj našim potomkom, prosím prispejte finančne.
Potrebujeme prostriedky na personálne, technické a iné materiálne náklady.

Prispieť sa dá úhradou na nižšie označený účet (úhradu označte ako: dar), alebo cez systém na úhradu príspevku:

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Prispieť sa dá aj zakúpením knihy

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO NIKDY nebude môcť povedať, že „to bolo inak“.
Že COVID nebol štátny útlak, slzy, ale aj naše spojenectvo a nádej.

Zakúpením knihy prospejete na činnosť občianskeho združenia
Ochrana ľudských práv a základných slobôd

O tom, ako na Slovensku začala totalita pod falošným obrazom ochrany zdravia.
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

„Polícia na moje deti mierila samopalmi. Za názor dnes sedí vo väzení mnoho ľudí.“ – Tibor Eliot Rostas

„Za názor je dnes mnoho ľudí vo väzení. Mňa polícia zastrašovala doma, keď na moje deti mierili zbraňami. Vyhlásenie Fialy voči Ficovi ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Pred 21. rokmi bol v Belehrade zavraždený Zoran Đinđić. Popravčia čata bola organizovaná CIA a MI6

Vyčerpávajúci článok som napísal na túto tému už pred tromi rokmi tu  → Preto len chcem čitateľom odporučiť preštudovanie tohto ...
Spravodajstvo

Harabin: Toto je rozklad štátu! Výsmech všetkého...

Juraja Dobrotku nezákonne vyhodili zo slovenskej armády za nenosenie rúška! Milí priatelia. Dnes 11. 4. 2024 som bol na Mestskom ...
Aktualizované 18.4. 23:51
Spravodajstvo

Chce Fico naozaj, aby platilo právo?... Mazák ho tiež pošliapaval?

Harabin: Ako to s právom myslí súčasná koalícia? Na vážne prešľapy nereaguje… „Právo nemôže byť postavené na nepráve,“ stále dookola ...
Aktualizované 17.4. 20:43
Spravodajstvo

Psuedo-vakcíny mRNA: Súčasný výskum

Nová práca publikovaná v časopise PLOS One, veľmi vysoko hodnotenom časopise, si zaslúži preskúmanie. Štúdia publikovaná v tomto článku dokumentuje, ...
Spravodajstvo

UMELÁ INTELIGENCIA A SLOVENSKO (ZNOVA) AKO PILOTNÁ KRAJINA

Peter Pellegrini, budúci prezident Slovenskej republiky, je zárukou zavádzania umelej inteligencie na Slovensku. Túto skutočnosť už ohlásil na tlačovke, ako ...
Spravodajstvo

VŠETKO JE NAOPAK - Štefan Harabin

Štefan Harabin: Uvalenie sankcií proti Ruskej federácii Európskou Úniou je protiprávne a zjavne v rozpore i s Ústavou SR Milí ...
Spravodajstvo

Málo ľudí rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začiatku - Igor Bratčikov

Igor Bratčikov, veľvyslanec RF v SR Málo ľudí na Slovensku rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začatiu Špeciálnej vojenskej operácie Ruskej ...
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...
Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...