Polícia vypočula Józsefa Berényiho, podnet na generálnu prokuratúru sme rozšírili o ďalšie podozrivé osoby

29. januára 2023
Obr.: Členovia zastupiteľstva TTSK: J. Berényi, Jozef Viskupič, Stanislav Pravda, Július Fekiač

Príklad bezohľadnej maďarizácie v Dunajskej Strede pod vedením J. Berényiho Polícia vypočula Józsefa Berényiho.

„Akože“ zrušili slovenskú štátnu jazykovú školu, ktorá úspešne fungovala 21 rokov, v skutočnosti ju však sfalšovali na maďarskú, aby ju hneď zaradili pod maďarské gymnázium, ktoré bolo ohrozené nedostatočným počtom žiakov:

Podnet na generálnu prokuratúru sme rozšírili o ďalšie podozrivé osoby.

Polícia dňa 21. decembra 2022 vypočula Józsefa Berényiho, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja na základe nášho podnetu z 5. septembra 2022, ktorý sme podali na generálnu prokuratúru, vo veci zrušenia štátnej slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Strede, ktoré je podľa nášho názoru protizákonné.

Dňa 9. januára 2023 sme podali doplňujúci podnet na generálnu prokuratúru, vo veci zrušenia štátnej slovenskej jazykovej školy na Športovej ul. 349/34 v Dunajskej Strede, kde sme podrobne opísali celý priebeh podozrivého konania.  

Na základe zistených skutočností sme rozšírili okruh podozrivých osôb a okrem Józsefa Berényiho považujeme za zodpovedné aj ďalšie osoby, ktoré podľa nášho názoru spolupracovali pri tejto protizákonnej činnosti a pravidelne sa vyskytujú na predmetných oficiálnych dokumentoch ako zodpovedný, preverovateľ a predkladateľ:

Zodpovedný: Mgr. Stanislav Pravda – riaditeľ odboru školstva, vedy a výskumu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej TTSK)

Preverovateľ: Mgr. Július Fekiač – riaditeľ Úradu TTSK

Predkladateľ: Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK

A ďalej aj:

Ing. Mgr. Anett Valkai – riaditeľka Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá podľa nášho presvedčenia aktívne spolupracovala s J. Berényim a škola, kde je riaditeľkou je konečným užívateľom výhod tejto protizákonnej činnosti.

Ďalej rozširujeme podnet aj na:

neznámeho páchateľa na ministerstve školstva, keďže máme dôvodné podozrenie, že zodpovedné osoby na ministerstve školstva mali vedomosť o predmetnej činnosti, mali možnosť zasiahnuť a zabrániť jej, ale neučinili tak.

Vývoj prípadu bol nasledovný:

Krok 1.

Podľa našich informácií malo predmetné Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej skratka VJM), problém s nedostatočným počtom žiakov: k 1. júlu 2019 bolo na škole 11 tried, v školskom roku 2019/2020 – 10 tried, 2020/2021 – 8 tried, 2021/2022 – 8 tried, teraz v 2022/2023 je to 9 tried.

Takáto situácia sa bežne rieši spájaním, alebo redukciou škôl, ak ide o školu s VJM, tak samozrejme v rámci škôl s VJM. József Berényi, ktorý je podpredsedom TTSK a má na starosti dopravu, cezhraničnú spoluprácu, ako aj oblasť školstva, sociálnych vecí a kultúry na národnostne zmiešanom území,namiesto toho aby vypracoval plán konsolidácie škôl s VJM v Dunajskej Strede, dal pripraviť materiál na rokovanie 2. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, v ktorom navrhol:

vyradenie štátnej slovenskej jazykovej školy v Dunajskej Strede a jej zaradenie pod Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede.

Toto odôvodnil nedostatkom finančných prostriedkov na prevádzku štátnej slovenskej jazykovej školy a dokladoval to tabuľkou s prehľadom finančnej bilancie hospodárenia školy. Druhé mimoriadne zasadnutie TTSK 29. júla 2020 tento návrh schválilo.

Pokus o vyradenie a následné zaradenie štátnej slovenskej jazykovej školy pod Gymnázium s VJM považujeme od začiatku za protizákonný a neplatný. Podľa platnej legislatívy nemožno spojiť dve školy s rozdielnym vyučovacím jazykom, čo József Berényi od začiatku musel vedieť.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR však tento krok správne zamietlo.

Preto zastupiteľstvo TTSK v ďalšom kroku pripravilo materiál č. 480/2020/19 na rokovanie, kde sa už hovorí nie o „zaradení“, ale o „zriadení“ (akože novej) jazykovej školy, čo je v podstate pokus o nenápadné falšovanie slovenskej školy na školu s VJM. Materiál obsahuje všeobecne záväzné nariadenie:

o zriadení „Jazykovej školy, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským… 

Zápisnica č. 19 z 19. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. septembra 2020, potvrdzuje schválenie bodov rokovania.

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne aj tento krok zamietlo.

Krok 2

Keďže pokus zastupiteľstva TTSK so zaradením, a potom ďalší so zriadením jazykovej školy bol zo strany ministerstva zamietnutý, tak sa v roku 2021 dostáva na zastupiteľstvo TTSK materiál na rokovanie 24. riadneho zasadnutia 25. 5. 2021: Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 74/2021 (už s maďarským výrazom pre „jazyková škola“  – „Nyelviskola“):

o zriadení Jazykovej školy s VJM – Nyelviskola, ako súčasť Gymnázia Á. Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda – Dunaszerdahely.

V materiáli zastupiteľstvo takto otvorene falšuje pôvodnú štátnu slovenskú jazykovú školu na jazykovú školu s VJM a zriaďuje „akože“ novú – jazykovú školu, pričom ruší svoje predchádzajúce uznesenie, konkrétne:

ruší Uznesenie Zastupiteľstva TTSK č. 516/2020/19 zo dňa 30. septembra 2020 zriadení Jazykovej školy, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM a

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie TTSK č. 74/2021 o zriadení Jazykovej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda–Dunaszerdahely, ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM.

Zastupiteľstvo TTSK tu otvorene priznáva zamietavé stanovisko Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR: „Zriadenie Jazykovej školy, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda s vyučovacím jazykom slovenským ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbery Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely nebolo možné v zmysle vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrealizovať z dôvodu, že jazyková škola mala uvedený vyučovací jazyk slovenský, ktorý nebol v súlade s vyučovacím jazykom Gymnázia Ármina Vámbéryho Dunajská Streda, ktorého súčasťou sa mala stať jazyková škola.

Uznesením z 24. riadneho zasadnutia zastupiteľstva TTSK 28. júna 2021, sa schválilo všeobecne záväzné nariadenie Trnavského kraja č. 74/2021, kde na str. 4 a 5 sa tvrdí, že údajne:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe žiadosti Trnavského samosprávneho kraja rozhodnutím zaradilo do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky: Jazykovú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely, ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely“.

Túto informáciu považujeme za nepravdivú. Podľa našich informácií, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR vrátilo do siete pôvodnú Jazykovú školu s adresou Športová ul. 349/34 Dunajská Streda, keďže zamietlo aj tento pokus zastupiteľstva TTSK o nezákonné zaradenie, alebo zriadenie „novej“ jazykovej školy.

Na stránke Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR neexistuje Jazyková škola s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely, ako súčasť Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM. Naopak, stále je tam evidovaná  pôvodná jazyková škola na pôvodnej adrese Športová ul. 349/34, Dunajská Streda.

Krok 3

Protizákonné jednanie a snahu o maskovanie nečestnosti a nelegálneho stavu vecí dokazuje aj Príloha k uzneseniu zastupiteľstva TTSK č. 631/2021/24 z 1. 9. 2021, Dodatok č. 3  k zriaďovacej listine Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM. V tomto dodatku k Zriaďovacej listine Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM sa uvádza:

„Doterajší text: „Súčasťou školy je školská knižnica a školská jedáleň“ sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom:

Súčasťou školy je školská knižnica, školská jedáleň a Jazyková škola s vyučovacím jazykom maďarským – Nyelviskola, Námestie sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda – Dunaszerdahely.“

Pôvodne plne funkčná štátna slovenská jazyková škola, sa týmto dodatkom zdegradovala na úroveň maďarskej jedálne. Podľa zákona totiž môže byť v štátnych jazykových školách iba slovenský vyučovací jazyk. Že ide o podvod dokazuje aj ignorovanie smernice ministerstva. Táto určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení. Pri legálnom a zákonnom spojení dvoch škôl musí mať nová škola v názve text „Spojená škola…“ a obe školy majú byť v názve jasne uvedené. Tak ako to zastupiteľstvo TTSK urobilo v mnohých iných prípadoch, keďže zmien v sieti škôl sa udialo viac.

Smernica je dostupná na stránke ministerstva tu: https://www.minedu.sk/data/files/796.rtf

Zhrnutie

Základnú amorálnosť a protizákonnosť konania zastupiteľstva TTSK vidíme v tom, že konsolidáciu škôl s VJM v Dunajskej Strede z dôvodu nedostatku žiakov v Gymnáziu Ármina Vámbéryho s VJM, nerealizovalo zastupiteľstvo v rámci škôl s VJM. Namiesto toho József Berényi podsunul zastupiteľstvu falošný a zástupný motív nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku štátnej slovenskej jazykovej školy, ktorá však v skutočnosti bola úspešná a dlhodobo tu študovalo okolo 300 žiakov. Pri svojom konaní neváhali aktéri falšovať pôvodne slovenskú školu na školu s VJM, aby ju mohli „zaradiť“ do ohrozeného Gymnázia s VJM. To malo za následok aj prepustenie väčšiny učiteľov, čo považujeme takisto za protizákonné.

Pýtame sa orgánov činných v trestnom konaní, čo by povedal J. Berényi a riaditeľka gymnázia Anett Valkai, keby zastupiteľstvo TTSK navrhlo podobné riešenie, ale v opačnom garde: vyradenie Gymnázia Ármina Vámbéryho s VJM zo siete škôl a jeho „zaradenie“ pod vhodnú slovenskú školu, ale už bez prípony „s VJM“ – z dôvodu „zefektívnenia siete škôl“. Protestovali by? Pravdepodobne by od búrky protestov „spadlo nebo na Žitný ostrov“.

Sme presvedčení, že József Berényi je iniciátorom a zosnovateľom podľa nášho názoru protizákonnej činnosti, keďže najlepšie zo zúčastnených v zastupiteľstve TTSK poznal pomery v školstve Dunajskej Strede. Aktéri svojím konaním a protizákonným zrušením štátnej slovenskej jazykovej školy zadovážili neoprávnený prospech pre Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM, ktorého riaditeľkou je Anett Valkai, za cenu likvidácie štátnej slovenskej jazykovej školy ako aj pracovných miest v tejto škole.

Týmto konaním podľa nášho presvedčenia porušili Ústavu SR, Štvrtý oddiel, Čl. 34, odsek (3):

„Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k …. diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.“

Zároveň týmto konaním mohlo dôjsť k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, podľa § 326 ods. (1) bod a) Zákona č. 300/2005 Z.z. – trestný zákon:

„Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému

neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu“

Na základe vyššie uvedených argumentov žiadame, aby prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti vykonala dôsledné šetrenie v tejto veci, prihliadla na trvanie protiprávneho stavu a vyvodila účinné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov.

V prípade preukázania porušenia zákona, považujeme za nevyhnutné, s prihliadnutím na celospoločenskú závažnosť, vyvodenie patričných trestnoprávnych a personálnych dôsledkov pre dotknuté osoby, ako aj obnovenie nezákonne zrušenej štátnej slovenskej jazykovej školy do pôvodného stavu a odškodnenie nezákonne prepustených učiteľov.

K tomuto podaniu sme pripojili aj značné množstvo verejne dostupných dokumentov, súvisiacich so zrušením štátnej slovenskej jazykovej školy. Vzhľadom na rozsah a prebiehajúce vyšetrovanie ich tu neuvádzame.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Konferencia o delení Ruska po víťaznej vojne zvolaná do Bruselu na 31. januára! 

Následník Habsburg na nej bude mať svojho zástupcu, a budete sa diviť, kto to bude! EÚ sa rozpadne, dúfajme, skôr, než ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Dokáže SNS zamiešať volebné karty a dostať sa do parlamentu?

Na snímke predseda SNS Andrej Danko Mário Micenko Ak by sa SNS nakoniec predsa len podarilo preliezť do parlamentu, urobilo ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...