MONSTER PROCES! Preberie advokátka Krajníková moc v štáte?

28. júla 2023

MONSTER PROCES! Slovenská advokátska komora pozastavila dňa 15.1.2021 advokátke JUDr. ADRIANE KRAJNÍKOVEJ výkon advokácie z POLITICKÝCH DÔVODOV a obavy, že “ADVOKÁTKA PREBERIE MOC V ŠTÁTE”. To nie je vtip, ani hoax, to je oficiálny dôvod pozastavenia mojej činnosti podľa zápisnice Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory.

A je to vonku! Celé dielo SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY, organizovanej skupiny okolo 50 advokátov, zloženej z funkcionárov komory a členov disciplinárnych senátov, a úradníčok komory.

SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA,
predĺžená ruka vlády Igora Matoviča a prezidentky Čaputovej,
mala koncom roka 2020, z JUDr. ADRIANY KRAJNÍKOVEJ,
pre jej právne názory, a odkrývanie DEHUMANIZAČNÝCH a PROTIÚSTAVNÝCH „proticovidových opatrení“
o b a v y
že sa im rozpadne pandémia Covid-19,
preto ju pod obrazom „porušenej etiky a morálky advokáta“
o d s t a v i l a o d č i n n o s t i
Z POLITICKÝCH DÔVODOV jej pozastavila výkon advokácie,
následne z obavy o reťazovú ZODPOVEDNOSŤ, tento stav udržiava dodnes.

TO NIE JE VTIP, ale oficiálny dôvod pozastavenia činnosti advokátky! Viac sa dočítate v nižšie priloženej Deskripcii právneho statusu advokátky.

Až tak sa pri tom všetci ponáhľali, že nerešpektovali zákon, a komora išla podľa vlastných pravidiel. Táto honba za zlom dohnala konajúce osoby k páchaniu trestnej činnosti a spôsobila také vady rozhodnutí, že sú všetky nulitné a neúčinné. Keďže komora vedela, že koná v rozpore so zákonom, za čo jednotlivým, konajúcim osobám hrozí (aj) trestno-právna zodpovednosť, voči obrane advokátky už iba nabaľovala ďalšiu a ďalšiu nezákonnosť v zmysle „ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT“, a tak advokátku po dvoch rokoch šikany vyradila zo zoznamu advokátov bez toho, aby o tom vydala rozhodnutie.

Až tak je komora opitá presvedčením, že je sama zákonom.

Aj keď to znie neuveriteľne, Slovenská advokátska komora nevydala žiadne zákonné rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie JUDr. Adriany Krajníkovej, ani žiadne rozhodnutie o jej vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, napriek tomu ju pracovníčky matriky komory najprv preradili v inertnej evidencii a na webovej stránke komory zo zoznamu činných advokátov do zoznamu advokátov s pozastaveným výkonom advokácie, a po dvoch rokoch šikany, a znemožnenia jej pracovať a živiť sa, ju vyradili zo zoznamu advokátov úplne. BEZ PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA. A všetkým štátnym orgánom to začali podsúvať ako právnu skutočnosť.

Bez právoplatného rozhodnutia Predsedníctva komory však nemôže dôjsť k pozastaveniu výkonu advokácie ani k vyčiarknutiu advokáta, aj keď to bude komora akokoľvek ignorovať, rovnako, ako bez právoplatného rozhodnutia súdu nedôjde k rozvodu manželstva, aj keď si to budú „rozvedení“ manželia namýšľať. Právne to jednoducho nejde…, nie sú prítomne právne predpoklady.

Ako advokátka som tak stále zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 985, bez ohľadu na to, že úradníci komory ma vyradili, a predtým preradili do zoznamu „pozastavených“ advokátov. Ich záznamy nemajú konštitutívne, teda právotvorné účinky.

Napriek tomu Slovenská advokátska komora aj v zastúpení tajomníka komory JUDr. Andreja Popovca rozširuje o mne úmyselne nepravdivé informácie, ktorými uvádza tretie osoby do omylu, vrátane štátnych orgánov, pred ktorými konám ako právny zástupca a obhajca, že:

 1. advokátka mala pozastavený výkon advokácie: 

  – od 16.2.2021 do 5.7.2022 – na základe Uznesenia Predsedníctva SAK zo dňa 15.1.2021 sp. zn. 51/2/2021 vydaného podľa § 8 ods. 3 ZoA, s vyznačenou doložkou právoplatnosti (prostredníctvom fikcie doručenia) ku dňu 16.2.2021; to napriek tomu, že uznesenie mi nikdy nebolo doručené a nie je právoplatné (§ 11 ods. 1 ZoA), navyše trpí podstatnou vadou rozhodnutia – nulitou. Predmetné uznesenie mi nebolo doručené (ani) prostredníctvom fikcie doručenia, pretože na zásielke, ktorá sa komore vrátila s týmto rozhodnutím, nie je podľa § 34 ods. 1, ods. 3 Zákona o poštových službách vyznačený dôvod jej nedodania. Bez neho sa nedá fikcia doručenia konštatovať, jednoducho nejde to… Napriek tomu komora používa toto uznesneie ako „modlu“ a na jeho základe uvádza všetkých do omylu.

  – od 6.7.2022 do 7.12.2022 – na základe Rozhodnutia I. Disciplinárneho senátu pri
  Slovenskej advokátskej komore zo dňa 31.5.2021 sp. zn. DS I.-71/2020:2834/2020 v spojení s Rozhodnutím III. Odvolacieho disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory zo dňa 3.5.2022 sp. zn. III. ODS–24/2021:2834/2020, s vyznačenou pečiatkou právoplatnosti ku dňu 6.7.2022, o disciplinárnom previnení advokátky s uloženým opatrením podľa § 56 ods. 2 písm. d) ZoA – pozastavenie výkonu advokácie na obdobie 2 rokov,
  a
  – od 29.11.2021 do 29.05.2022 – titulom Rozhodnutia VII. disciplinárneho senátu
  Disciplinárnej komisie SAK zo dňa 16.9.2021 sp. zn. DS VII.-37/2021:309/2021, s  vyznačenou pečiatkou právoplatnosti ku dňu 29.11.2021, o disciplinárnom previnení  advokátky s uloženým opatrením podľa § 56 ods. 2 písm. d) ZoA – pozastavenie výkon advokácie na dobu 6 mesiacov;

to napriek tomu, že na základe disciplinárnych rozhodnutí nedochádza k pozastaveniu výkonu advokácie, ale na ich základe vydá Predsedníctvo SAK rozhodnutie o pozastavení výkonu advokácie (§ 8 v spojení s § 11 ods. 1, 2, 4, § 58 ods. 1 ZoA), pričom žiadne rozhodnutia nevydalo.

2) advokátka je vyčiarknutá zo zoznamu advokátov:

s účinnosťou od 7.12.2022 – na základe Rozhodnutie I. disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie SAK zo dňa 12.9.2022 sp. zn. DS I.-71/2021:1388/2021, s vyznačenou pečiatkou právoplatnosti ku dňu 7.12.2022, o disciplinárnom previnení advokátky s uloženým opatrením podľa § 56 ods. 2 písm. e) ZoA – vyčiarknutie zo zoznamu advokátov; to napriek tomu, že na základe disciplinárneho rozhodnutia nedochádza k vyčiarknutiu zo zoznamu advokátov, ale na jeho základe vydá Predsedníctvo SAK rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov (§ 7 v spojení s § 11 ods. 1, 2, 4 ZoA), pričom žiadne rozhodnutie nevydalo.

Vyššie uvedeným fabuláciám úradníčky komory prispôsobili údaje v zozname advokátov vedenom na webovom portáli www.sak.sk, a hoaxy sa šírili aj ústnym podaním.

Zároveň orgány verejnej moci, pred ktorými som konala ako právny zástupca/obhajca, na podklade uvedených dezinformácii komory,  o c h o t n e zabránili mojej prítomnosti , ako advokáta, v konaní, bez toho, aby mi umožnili sa k veci, ktorá sa má osobne týka, čo len vyjadriť, čo je základné právo každého podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie, a napriek aj tomu, že som im z vlastnej iniciatívy dôkazmi, založenými do spisov, preukázala nedostatok doručenia citovaného uznesenia o pozastavení výkonu advokácie, a vyvrátila tak správnosť jeho doložky právoplatnosti (ako vyvrátiteľnej domnienky správnosti tohto údaja), čím som preukázala, že citované uznesenie Predsedníctva komory nie je právoplatné, zároveň v spisoch nie je žiadne uznesenie o mojom vyčiarknutí, pretože žiadne neexistuje. Aj napriek tomu orgány verejnej moci ignorovali a ignorujú objektívny právny stav veci, a úmyselne sa spravujú uznesením komory o ktorom vedia, že nie je právoplatné, čím doslova útočia na právny štát.

Bránenie prítomnosti advokáta v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní
(analogicky aj v konaní o priestupku alebo o správnom delikte) je
trestným činom marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 Trestného zákona, toto konanie zároveň zasahuje do základných práv strany konania podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 46 ods. 1, ods. 2, čl. 47 ods. 2 Ústavy SR, osobitne v trestnom konaní aj podľa čl. 6 ods. 3 písm. c), čl. 7 ods. 1 Dohovoru, čl. 17 ods. 2 Ústavy, a do práv advokáta podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy, kde na ich strane vzniká ujma, ako majetková, tak aj nemajetková. 

Bližšie skutočnosti k veci sú uvedené v čl. II. a nasl. Deskripcie, ktorá je uvedená nižšie a v jej prílohách, ktoré dokumentujú „pracovné nasadenie“ všetkých zodpovedných osôb komory na svojvoľnom zabránení mi konať. Moje legitímne vystupovanie ako advokáta zosmiešňujú spôsobom, že „Pani doktora zas úraduje“.

Sú už otrokmi vlastných protiprávnych činov, pretože nápravou čo len zlomku veci sa spustí celá lavína a reťazová trestno-právna zodpovednosť od najvyšších pohlavárov komory po radové pracovníčky, ktoré ochotne a servilne slúžia tejto mašinérii.
„Pani doktora zas úraduje…“

Konanie týchto netvorov (nemám pre nich iné prirovnanie, pretože to, čo urobili, zničilo mnohým ľuďom pokojný život a spánok) má nedozerné následky jednak na mojej strane, ako aj na strane mojich klientov, ako účastníkom konania – vrátane maloletých detí, ktorým z dôvodu, že trvali na mojom legitímnom zastúpení, ako činnej advokátky, znemožnili súdy a iné štátne orgány v konaní. Prišli o svoje práva, nároky, a stratili vieru v štát. Ja som ilúzie o spravodlivosti nemala, ale prišla som o radosť z práce a prostriedky na obživu.

Vyvstáva otázka, aké morálne hodnoty zastávajú osoby, ktoré v mene advokátskej komory dokážu  zneužívať svoju právomoc pre politické účely a hrubo arogantným spôsobom tak dokážu odstrániť zo svojich radov advokáta, ktorý sa nepochybne postavil na ochranu základných práv a slobôd. 

Vyvstáva otázka, aké morálne hodnoty ich vedú,
ak nevnímajú utrpenie mladej matky, ktorú nútili lekári rodiť s prekrytými (!) dýchacími cestami a boli pripravení jej odňať (!) dieťa po pôrode iba preto, že odmietla odovzdať vzorky svojho tela na komerčné výskumy,
a tieto vzorky boli odhodlaní odobrať narodenému (!) dieťaťu,
ak im neprekáža prítomnosť polície odhaľujúcej (neexistujúci) priestupok na pôrodnej sále u „podozrivej“ ženy s odtekajúcou plodovou vodou (!),
ak im neprekáža urážka predsedu vlády voči občanovi, ale zrkadlový obraz urážky spriazneného politika vnímajú ako mimoriadne závažné konanie,
pred ktorým treba verejnosť ochrániť,
a tohto advokáta, brániaceho matku a dieťa, a poukazujúceho na bezprecedentný útok politika do základných práv občanov,
potrestajú, a okamžite mu pozastavia výkon advokácie.

Na pozadí týchto „interných pravidiel“ potom Slovenská advokátska komora vždy svoju prezentáciu na verejnosti obalí pompézne do textu celej ústavy. 

Aj práve pre tento prípad absolútna väčšina advokátov (ale aj občanov) rezignovala na zákon a spravodlivosť, a celá spoločnosť sa ocitla pod urážkami politikov a v nimi nanútenom, dehonestujúcom postavení účastníkov farmaceutických výskumov, s uzrozumením (!) politikov aj o fatálnych následkoch na občanoch, kde právny štát bol nahradený úradnícko-policajným režimom. Ani sudcovia sa nepostavili za ústavu a zákon (čl. 144 ods. 2 Ústavy), ale priamo alebo nepriamo chránili uvedený režim, likvidujúci právny štát, akoby sa ich budúcnosť, a budúcnosť aj ďalších ich generácii v takomto režime, netýkala. 

V skutočnosti nie som vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemám a nikdy som nemala pozastavený výkon advokácie, o čom neexistuje žiadne právoplatné rozhodnutie komory.

Napriek tomu nemôžem vykonávať svoju prácu z dôvodu postupu komory v spojení s konaním servilných osôb antihumánnemu režimu za štátne orgány. Príde deň, keď sa režim zmení, a tieto netvory sa budú zodpovedať. Za celý Covid-19.

SPRÁVNY DELIKT a jeho odsúdenie na
TREST ODŇATIA SLOBODY

„Pozastavenie“ výkonu mojej činnosti a „vyčiarknutie“ ma zo zoznamu advokátov, malo svoje dôvody. Odstrániť politickú a právnu „prekážku“, ktorá nekompromisne išla po protiústavnom konaní politikov a štátnych úradníkov.

Za všetky prípady vypovedá posledná (je ich nespočetné množstvo) kauza p. Antona G., ktorý bol za SPRÁVNY DELIKT odsúdený na TREST ODŇATIA SLOBODY.

Toho času očakáva nástup na výkon trestu!

Sudcovia Krajského súdu v Nitre v spojení s prokurátormi Krajskej prokuratúry v Nitre, spáchali závažný trestný čin marenia spravodlivosti ako aj trestný čin proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky.

SPRÁVNY DELIKT odsúdili úmyselne na TRESTNÉ PLNENIE,
čím aj úmyselne nabúrali štruktúru deľby moci
a usporiadania jednotlivých orgánov štátu.
Svoje záujmy na ochranu novej štátnej ideológie „Covid-19“ povýšili na zákon.Odsúdenie správneho deliktu, analogicky priestupku, na trestné plnenie dosiahli tak RAFINOVANÝM spôsobom ohnutia práva, že za túto laťku podlosti by sa nemusel hanbiť kovaný zločinec.

Na dosiahnutie tohto výsledku využili moje „pozastavenie výkonu advokácie“ a „vyčiarknutie“ zo zoznamu advokátov.

Kľúčom vlastných pravidiel policajtov, prokurátorov a sudcov,
môže byť dnes ktokoľvek posadený do basy za priestupok,
a zajtra nebude treba ani priestupok. Ak by bolo najhoršie, komora to zichruje!
Proste policajný štát pod dohľadom sudcov a advokátskej komory.

 

Pre bezprecedentnú závažnosť a spôsob, akým orgány činné v trestnom konaní vrátane súdov dosiahli uvedenú právnu zvrhlosť
odsúdenia SPRÁVNEHO deliktu na TRETSNÉ PLNENIE,
a pre nezlučiteľnosť ich konania s prijatými záväzkami Slovenskej republiky na úrovni medzinárodných zmlúv o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pre ich úmyselné poškodenie základných práv dovolateľa a advokátky, a záujmov štátu na zachovaní ústavného zriadenia, usporiadaním a fungovaním orgánov štátnej moci s určenými právomocami, dovolateľ predkladá toto Dovolanie s Deskripciou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, a orgánom Európskej Únie na prešetrenie stavu justície v Slovenskej republike.  

O veci sa viac dočítate v Dovolaní, ktoré je podané v mojom zastúpení. A pochopíte…

Link: Dovolanie

O tomto prípade budem podrobne informovať .

Je neudržateľné, aby štát riadili zločinci v talároch, uniformách,
a vo „verejno-prospešných“ organizáciách.

Tejto veci je venovaná relácia na Slobodnom vysielači dňa 28.7.2023 od 12.00-15.00  www.slobodnyvysielac.sk

Teším sa na stretnutie počúvanie a diskusiu.


*** *** *** Moja publikačná a edukačná činnosť je hradená iba z Vašich darov a príspevkov.
Iba s vašou podporou pôjde táto činnosť ďalej
a na Slovensku zavedieme právny štát a vrátime mu pokoj.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
JUDr. Adriana Krajníková

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO nebude môcť NIKDY povedať, že „to bolo inak“. Jej zakúpením prospejete tiež na činnosť občianskeho združenia.

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel. 

O tom, ako na Slovensku začala totalita „ochrana verejného zdravia“
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok,
prispejete tým na činnosť nášho OZ – Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Unikne najväčšia organizovaná masová vražda v dejinách sveta zodpovednosti?

Paul Craig Roberts Zhromaždené dôkazy sú zdrvujúce, že Covid bol organizovanou pandémiou. Zámerné použitie chybného PCR testu, zámerné falošné hlásenie úmrtí ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Je tu energetická kríza a prezidentka netuší kde máme vodnú elektráreň? – Zuzana Matejičková

Je tu energetická kríza a prezidentka nevie kde sa nachádza najväčšia vodná elektráreň? Bude strana SMER SSD namiesto vlády organizovať oslavy ...
Aktualizované 21.5. 19:34
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Aktualizované 23.5. 23:15
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Aktualizované 22.5. 02:43
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Aktualizované 22.5. 02:16
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 23.5. 09:00
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...