Ako vlastizradní, naveky prekliatí poslanci slovenskej mafiánskej vládnej koalície zaviazali slovenský národ splácať dlhy za Ukrajincov

6. januára 2023

Vlastizradní, naveky prekliatí poslanci slovenskej mafiánskej vládnej koalície zaviazali Slovákov splácať dlhy za Ukrajincov: znenie nových zákonov účinných od 22.12.2022. Obratom podpísala americká agentka, Sorosova handra. A Slováci ďalej hlboko spia

SLOVENSKO: Znenie nových zákonov účinných od 22.12.2022

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v  pdf verzii  právneho predpisu.

149 ZÁKON zo 4. júna 2020 o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. Aj § 1Základné ustanovenia (1)Tento zákon upravuje a) poskytovanie mimoriadnych štátnych záruk Slovenskou republikou Európskej únii zastúpenej Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na1. zriadenie Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizika nezamestnanosti v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2, 

1 ) 2. poskytnutie výnimočnej finančnej pomoci Ukrajine, 

1a ) b) správu mimoriadnych štátnych záruk, c) realizáciu mimoriadnych štátnych záruk. (2) V súvislosti so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z osobitných predpisov, 

1b )  môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) poskytnúť, spravovať a realizovať osobitné štátne záruky. (3) Na poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúce štátne záruky. 

2 ) § 2 Podmienky poskytnutia mimoriadnych štátnych záruk (1) Mimoriadne štátne záruky je možné poskytnúť na základe dohody o zárukách uzavretej medzi ministerstvom financií a Komisiou. (2) Mimoriadne štátne záruky možno poskytnúť len na účely ustanovené osobitnými predpismi  1b )  a za podmienok určených dohodou o zárukách. (3) Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu  poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu 173 516 250 eur. (4) Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu  poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu určenú dohodou o zárukách. § 3 Správa mimoriadnych štátnych záruk (1) Správou mimoriadnych štátnych záruk je a) evidencia a účtovanie mimoriadnych štátnych záruk, b) realizácia mimoriadnych štátnych záruk, c) správa pohľadávok štátu z realizovaných mimoriadnych štátnych záruk, d) evidencia pohľadávok, účtovanie pohľadávok as nimi súvisiacich operácií zo zrealizovaných mimoriadnych štátnych záruk. (2) Správu mimoriadnych štátnych záruk vykonáva Ministerstvo financií; v rozsahu podľa osobitného predpisu 

3 )  vykonáva správu mimoriadnych štátnych záruk aj Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. § 4 Realizácia mimoriadnych štátnych záruk (1)Realizáciou mimoriadnych štátnych záruk je plnenie záväzku vyplývajúceho z mimoriadnej štátnej záruky v súlade s dohodou o zárukách. (2)Ministerstvo financií realizuje mimoriadne štátne záruky v súlade s podmienkami dohody o zárukách na základe žiadosti Komisie o realizáciu mimoriadnej štátnej záruky. (3)Ak niektorý členský štát Európskej únie nebude môcť plniť záväzok vyplývajúci zo osobitného predpisu 

4 )  a z dohody o zárukách, ktorú uzavrel s Komisiou, alebo časť tohto záväzku, ministerstvo financií poskytne Komisii na základe jej žiadosti a v súlade s dohodou o zárukách podiel pripadajúci Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie. Výšku podielu pripadajúceho Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie ustanovuje osobitný predpis. 

5 )(4)Na realizáciu mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu  sa nevzťahuje odsek 3.Čl. II Zákon č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. , zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/ 2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa doplňuje takto: V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo „finančnej“ vkladajú slová „a hospodárske“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo Európskej únie, 28ab )“. Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:„ 28ab ) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.Čl. III Zákon č.  386/2002 Z. z.  o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa doplňuje zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z. ., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. /2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. , zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa doplňuje takto:1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „záruk 5a )“ vkladá čiarka a slová „realizácia mimoriadnych štátnych záruk 5aaa )“ a za slovo „záruk“ sa vkladá čiarka a slová „financovanie mimoriadnych štátnych záruk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aaa znie: „5aaa ) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.2.V § 5 ods. 2 sa za slovo „záruk“ vkladá čiarka a slová „financovanie realizácie mimoriadnych štátnych záruk.“

Čl. IV Účinnosť:

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová vr

Boris Kollár vr

Igor Matovič vr

1) Nariadenie Rady (EU) 2020/672 z 19. mája 2020, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizika nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020 ).

1a) Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2022/1628 z 20. septembra 2022, ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine, posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré finančné záväzky týkajúce sa Ukrajiny zaručené podľa rozhodnutia č. /2014/EU a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie (EU) 2022/1201 (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).

1b) Napríklad nariadenie (EU) 2020/672, rozhodnutie (EU) 2022/1628.2) § 8 až 13  zákona č. 386/2002 Z. z.  o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa doplňuje zákon č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 17 ods. 1 písm. b)  zákona č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EU) 2020/672.5)Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EU) 2020/672.

ZDROJ prebraté: cz24.news

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Slovenský „Anthony Fauci“ náhle zomrel na infarkt. Slovenské médiá "zavádzajú" verejnosť o príčinách smrti

Cover-up: Slovenský „Anthony Fauci“ náhle zomrel na infarkt. Slovenské médiá „zavádzajú“ verejnosť o príčinách smrti Slovenská kópia (opakovanie) Dr. Anthony ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Mike Adams: Masové vybíjanie hydiny pre údajné šírenie vtáčej chrípky je ďalším útokom na výrobu potravín

Všimli ste si správy o „hromadnom vybíjaní“ miliónov sliepok, kurčiat a moriek? V Čechách napríklad zakázali vonkajší chov hydiny na vidieku. ...
Spravodajstvo

V Bruseli už otvorene volajú po útoku na Rusko! Veľká vojna na spadnutie?

Nesúhlasíme so zahraničnou militarizáciou Slovenska a so zaťahovaním do vojny. A keď sme raz proti, tak aj hlasujeme proti! Veľká ...
Spravodajstvo

Diamantový rez: Neuveriteľná zhoda pomerov volebných výsledkov prezidentských volieb vo Francúzsku, na Slovensku a teraz aj v Česku naznačuje desivé sprisahanie alebo dôsledok genetiky?

Diamantový rez: Neuveriteľná zhoda pomerov volebných výsledkov prezidentských volieb vo Francúzsku, na Slovensku a teraz aj v Česku naznačuje desivé ...
Aktualizované 6.2. 00:35
Spravodajstvo

Brusel sa chystá zabaviť všetky slovenské a české lesy!

Novela zákona je už pripravená na schválenie! Brusel chce zničiť nielen české a slovenské lesy, ale aj českých a slovenských ...
Aktualizované 6.2. 22:41
Spravodajstvo

Putin vo Volgograde k 80. výročiu víťazstva Červenej armády v bitke o Stalingrad potvrdil, že kolektívny Západ považuje vojnu s Ruskom za hotovú vec

Vladimír Putin Vladimír Putin v prejave vo Volgograde k 80. výročiu víťazstva Červenej armády v bitke o Stalingrad potvrdil, že ...
Aktualizované 5.2. 21:23
Spravodajstvo

Europoslanec Radačovský vyzýva k mierovým rokovaniam

Europoslanec JUDr. Miroslav Radačovský reaguje na Summit EÚ-Ukrajina a otvorene položil kolegom v pléne EU parlamentu priame otázky a vyzýva ...
Spravodajstvo

S nástupom aktívneho generála Pavla do čela štátu, robí z Česka vojenskú diktatúru!

Novozvolený český prezident sovietsky agent Petr Pavel v nedeľu uviedol, že najkrajšiu gratuláciu dostal od Čaputovej, ktorá za nim prišla ...
Aktualizované 4.2. 23:38
Mestá a ObcePopradPrešovSpravodajstvo

Župné stredné školy majú pre budúcich prvákov vyše 5 100 miest

Termín na podanie prihlášok je do 20. marca Žiaci končiacich ročníkov základných škôl sa aktuálne rozhodujú, na ktorej strednej škole budú študovať. Ôsmaci a  ...
Aktualizované 6.2. 15:49
Spravodajstvo

97,5 % JE V REFERENDE VÍŤAZSTVO – Tibor Eliot Rostas

Ak by sme žili tam, kde vláde dôveruje najvyšší počet obyvateľov, potom by bolo referendum s hlasmi ÁNO za zásadné ...
Spravodajstvo

Eštebák Budaj

Nikoho som nezradil, tvrdí Budaj po objavení zväzku ŠtB. Zmluva s diablom sa nepodpisuje, odkazuje mu kamarát zo spisu Anna Belousovová ...
Aktualizované 7.2. 01:10
MOR HO!Spravodajstvo

Zelená budova ako riešenie transformácie administratívnej budovy v centre Košíc v kritériách spoločnosťou overeného hodnotového systému a požiadaviek Green Dealu

V našej diskusii o praktickej aplikácii systému hodnôt, tak ako ich chápe Dušan sme ako prvé rozobrali populáciu medveďa, problémy s ním a hlavne ...