Ako vlastizradní, naveky prekliatí poslanci slovenskej mafiánskej vládnej koalície zaviazali slovenský národ splácať dlhy za Ukrajincov

6. januára 2023

Vlastizradní, naveky prekliatí poslanci slovenskej mafiánskej vládnej koalície zaviazali Slovákov splácať dlhy za Ukrajincov: znenie nových zákonov účinných od 22.12.2022. Obratom podpísala americká agentka, Sorosova handra. A Slováci ďalej hlboko spia

SLOVENSKO: Znenie nových zákonov účinných od 22.12.2022

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v  pdf verzii  právneho predpisu.

149 ZÁKON zo 4. júna 2020 o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. Aj § 1Základné ustanovenia (1)Tento zákon upravuje a) poskytovanie mimoriadnych štátnych záruk Slovenskou republikou Európskej únii zastúpenej Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na1. zriadenie Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizika nezamestnanosti v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2, 

1 ) 2. poskytnutie výnimočnej finančnej pomoci Ukrajine, 

1a ) b) správu mimoriadnych štátnych záruk, c) realizáciu mimoriadnych štátnych záruk. (2) V súvislosti so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z osobitných predpisov, 

1b )  môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) poskytnúť, spravovať a realizovať osobitné štátne záruky. (3) Na poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúce štátne záruky. 

2 ) § 2 Podmienky poskytnutia mimoriadnych štátnych záruk (1) Mimoriadne štátne záruky je možné poskytnúť na základe dohody o zárukách uzavretej medzi ministerstvom financií a Komisiou. (2) Mimoriadne štátne záruky možno poskytnúť len na účely ustanovené osobitnými predpismi  1b )  a za podmienok určených dohodou o zárukách. (3) Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu  poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu 173 516 250 eur. (4) Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu  poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu určenú dohodou o zárukách. § 3 Správa mimoriadnych štátnych záruk (1) Správou mimoriadnych štátnych záruk je a) evidencia a účtovanie mimoriadnych štátnych záruk, b) realizácia mimoriadnych štátnych záruk, c) správa pohľadávok štátu z realizovaných mimoriadnych štátnych záruk, d) evidencia pohľadávok, účtovanie pohľadávok as nimi súvisiacich operácií zo zrealizovaných mimoriadnych štátnych záruk. (2) Správu mimoriadnych štátnych záruk vykonáva Ministerstvo financií; v rozsahu podľa osobitného predpisu 

3 )  vykonáva správu mimoriadnych štátnych záruk aj Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. § 4 Realizácia mimoriadnych štátnych záruk (1)Realizáciou mimoriadnych štátnych záruk je plnenie záväzku vyplývajúceho z mimoriadnej štátnej záruky v súlade s dohodou o zárukách. (2)Ministerstvo financií realizuje mimoriadne štátne záruky v súlade s podmienkami dohody o zárukách na základe žiadosti Komisie o realizáciu mimoriadnej štátnej záruky. (3)Ak niektorý členský štát Európskej únie nebude môcť plniť záväzok vyplývajúci zo osobitného predpisu 

4 )  a z dohody o zárukách, ktorú uzavrel s Komisiou, alebo časť tohto záväzku, ministerstvo financií poskytne Komisii na základe jej žiadosti a v súlade s dohodou o zárukách podiel pripadajúci Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie. Výšku podielu pripadajúceho Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie ustanovuje osobitný predpis. 

5 )(4)Na realizáciu mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu  sa nevzťahuje odsek 3.Čl. II Zákon č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. , zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/ 2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa doplňuje takto: V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo „finančnej“ vkladajú slová „a hospodárske“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo Európskej únie, 28ab )“. Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:„ 28ab ) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.Čl. III Zákon č.  386/2002 Z. z.  o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa doplňuje zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z. ., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. /2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. , zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa doplňuje takto:1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „záruk 5a )“ vkladá čiarka a slová „realizácia mimoriadnych štátnych záruk 5aaa )“ a za slovo „záruk“ sa vkladá čiarka a slová „financovanie mimoriadnych štátnych záruk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aaa znie: „5aaa ) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.2.V § 5 ods. 2 sa za slovo „záruk“ vkladá čiarka a slová „financovanie realizácie mimoriadnych štátnych záruk.“

Čl. IV Účinnosť:

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová vr

Boris Kollár vr

Igor Matovič vr

1) Nariadenie Rady (EU) 2020/672 z 19. mája 2020, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizika nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020 ).

1a) Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2022/1628 z 20. septembra 2022, ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine, posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré finančné záväzky týkajúce sa Ukrajiny zaručené podľa rozhodnutia č. /2014/EU a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie (EU) 2022/1201 (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).

1b) Napríklad nariadenie (EU) 2020/672, rozhodnutie (EU) 2022/1628.2) § 8 až 13  zákona č. 386/2002 Z. z.  o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa doplňuje zákon č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 17 ods. 1 písm. b)  zákona č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EU) 2020/672.5)Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EU) 2020/672.

ZDROJ prebraté: cz24.news

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Slovenský „Anthony Fauci“ náhle zomrel na infarkt. Slovenské médiá "zavádzajú" verejnosť o príčinách smrti

Cover-up: Slovenský „Anthony Fauci“ náhle zomrel na infarkt. Slovenské médiá „zavádzajú“ verejnosť o príčinách smrti Slovenská kópia (opakovanie) Dr. Anthony ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Mike Adams: Masové vybíjanie hydiny pre údajné šírenie vtáčej chrípky je ďalším útokom na výrobu potravín

Všimli ste si správy o „hromadnom vybíjaní“ miliónov sliepok, kurčiat a moriek? V Čechách napríklad zakázali vonkajší chov hydiny na vidieku. ...
Spravodajstvo

Dmitrij Medvedev nedávno vravel, prečo Ukrajina zmizne…

Medvedev: “Teraz je čas povedať, ako Ukrajina zmizne, ako aj aké je riziko obnovenia konfliktu v Európe a vo svete.” ...
Spravodajstvo

Mierová výzva od občanov sa na Globsec nedostala

Zistili sme, že na Globsecu 2023 sa zúčastňujú len osoby, ktoré veľmi pravdepodobne žiadnu mierovú zmluvu, či mierové návrhy neprednesú. ...
Spravodajstvo

Žiadame Slovenskú akadémiu vied o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice

Žiadosť o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice Asociácia za život a rodinu o.z. iniciovala túto petíciu predseda SAV ...
Spravodajstvo

Plandémia 3: Veľké prebudenie 

Tento dokumentárny zážitok skladá zakázané kúsky skladačky, aby odhalil celkový obraz toho, čo sa skutočne deje vo svete. Veľké prebudenie má ...
Spravodajstvo

Najlepší v covide na svete | Jaroslav Turánek

Odrazu český Reflex píše: bola to pandémia rúšok, vakcín, lockdownov a nie covidu. Prečo náhle takto otočili? Rozhovor s farmakológom ...
Spravodajstvo

Pozvánka na AntiGLOBSEC 2023

SHO pozýva na AntiGLOBSEC 2023: Vojnových štváčov nebudeme tolerovať na území nášho štátu Dámy a páni, v dňoch 29. až ...
Spravodajstvo

HROBÁRKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – AKTIVISTKA ZUZANA ČAPUTOVÁ. Svojimi “žalmami” žiada zahraničie o intervenciu proti Slovákom

Bezpečnostnou hrozbou pre Slovensko je fanatická aktivistka Zuzana Čaputová Na portáli POLITICO.eu vyšiel dňa 3.6.2023 článok s názvom „Slovensku hrozí, že ...
Spravodajstvo

PhDr. Marta Danielová, predsedníčka Rady pre mediálne služby, zneužíva právomoc verejného činiteľa na šikanovanie rádia SLOBODNÝ VYSIELAČ

Všetko, čo sa na Slovensku deje, má svoju previazanosť a kauzálnu „logickosť“. Po vypuknutí umelo vytvorenej pandémie Covid 19 (Cov je ...
Aktualizované 6.6. 23:19
Spravodajstvo

MEGALOMÁNSKY TUNEL NA ŠTÁTNY ROZPOČET A BEZPEČNOSTNÁ HROZBA VYŠE 21 MILIÓNOV EUR - Čaputovej korupcia z našich peňazí

MEGALOMÁNSKY TUNEL NA ŠTÁTNY ROZPOČET A BEZPEČNOSTNÁ HROZBA! VYŠE 21 MILIÓNOV EUR NA USÍDLENIE MIGRANTOV NA SLOVENSKO POD TAKTOVKOU ČAPUTOVEJ ...
Aktualizované 6.6. 12:34
Spravodajstvo

Reakcia Harabina na obžalobu: Považujem to za ideálnu prezidentskú kampaň. Presne ako u Trumpa

Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na expredsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Dôvodom je status, ktorý napísal vlani vo ...