Ako vlastizradní, naveky prekliatí poslanci slovenskej mafiánskej vládnej koalície zaviazali slovenský národ splácať dlhy za Ukrajincov

6. januára 2023

Vlastizradní, naveky prekliatí poslanci slovenskej mafiánskej vládnej koalície zaviazali Slovákov splácať dlhy za Ukrajincov: znenie nových zákonov účinných od 22.12.2022. Obratom podpísala americká agentka, Sorosova handra. A Slováci ďalej hlboko spia

SLOVENSKO: Znenie nových zákonov účinných od 22.12.2022

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v  pdf verzii  právneho predpisu.

149 ZÁKON zo 4. júna 2020 o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. Aj § 1Základné ustanovenia (1)Tento zákon upravuje a) poskytovanie mimoriadnych štátnych záruk Slovenskou republikou Európskej únii zastúpenej Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na1. zriadenie Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizika nezamestnanosti v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2, 

1 ) 2. poskytnutie výnimočnej finančnej pomoci Ukrajine, 

1a ) b) správu mimoriadnych štátnych záruk, c) realizáciu mimoriadnych štátnych záruk. (2) V súvislosti so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z osobitných predpisov, 

1b )  môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) poskytnúť, spravovať a realizovať osobitné štátne záruky. (3) Na poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúce štátne záruky. 

2 ) § 2 Podmienky poskytnutia mimoriadnych štátnych záruk (1) Mimoriadne štátne záruky je možné poskytnúť na základe dohody o zárukách uzavretej medzi ministerstvom financií a Komisiou. (2) Mimoriadne štátne záruky možno poskytnúť len na účely ustanovené osobitnými predpismi  1b )  a za podmienok určených dohodou o zárukách. (3) Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu  poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu 173 516 250 eur. (4) Objem istín mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu  poskytnutých na základe dohody o zárukách nesmie presiahnuť sumu určenú dohodou o zárukách. § 3 Správa mimoriadnych štátnych záruk (1) Správou mimoriadnych štátnych záruk je a) evidencia a účtovanie mimoriadnych štátnych záruk, b) realizácia mimoriadnych štátnych záruk, c) správa pohľadávok štátu z realizovaných mimoriadnych štátnych záruk, d) evidencia pohľadávok, účtovanie pohľadávok as nimi súvisiacich operácií zo zrealizovaných mimoriadnych štátnych záruk. (2) Správu mimoriadnych štátnych záruk vykonáva Ministerstvo financií; v rozsahu podľa osobitného predpisu 

3 )  vykonáva správu mimoriadnych štátnych záruk aj Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. § 4 Realizácia mimoriadnych štátnych záruk (1)Realizáciou mimoriadnych štátnych záruk je plnenie záväzku vyplývajúceho z mimoriadnej štátnej záruky v súlade s dohodou o zárukách. (2)Ministerstvo financií realizuje mimoriadne štátne záruky v súlade s podmienkami dohody o zárukách na základe žiadosti Komisie o realizáciu mimoriadnej štátnej záruky. (3)Ak niektorý členský štát Európskej únie nebude môcť plniť záväzok vyplývajúci zo osobitného predpisu 

4 )  a z dohody o zárukách, ktorú uzavrel s Komisiou, alebo časť tohto záväzku, ministerstvo financií poskytne Komisii na základe jej žiadosti a v súlade s dohodou o zárukách podiel pripadajúci Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie. Výšku podielu pripadajúceho Slovenskej republike na nesplatenom záväzku iného členského štátu Európskej únie ustanovuje osobitný predpis. 

5 )(4)Na realizáciu mimoriadnych štátnych záruk podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu  sa nevzťahuje odsek 3.Čl. II Zákon č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. , zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/ 2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 211/2019 Z. z. sa doplňuje takto: V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovo „finančnej“ vkladajú slová „a hospodárske“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo Európskej únie, 28ab )“. Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:„ 28ab ) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.Čl. III Zákon č.  386/2002 Z. z.  o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa doplňuje zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z. ., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. /2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. , zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa doplňuje takto:1.V § 4 ods. 3 sa za slovo „záruk 5a )“ vkladá čiarka a slová „realizácia mimoriadnych štátnych záruk 5aaa )“ a za slovo „záruk“ sa vkladá čiarka a slová „financovanie mimoriadnych štátnych záruk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aaa znie: „5aaa ) Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.“.2.V § 5 ods. 2 sa za slovo „záruk“ vkladá čiarka a slová „financovanie realizácie mimoriadnych štátnych záruk.“

Čl. IV Účinnosť:

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová vr

Boris Kollár vr

Igor Matovič vr

1) Nariadenie Rady (EU) 2020/672 z 19. mája 2020, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizika nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020 ).

1a) Napríklad rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2022/1628 z 20. septembra 2022, ktorým sa poskytuje výnimočná makrofinančná pomoc Ukrajine, posilňuje spoločný rezervný fond zárukami členských štátov a osobitnou tvorbou rezerv na niektoré finančné záväzky týkajúce sa Ukrajiny zaručené podľa rozhodnutia č. /2014/EU a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie (EU) 2022/1201 (Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2022).

1b) Napríklad nariadenie (EU) 2020/672, rozhodnutie (EU) 2022/1628.2) § 8 až 13  zákona č. 386/2002 Z. z.  o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa doplňuje zákon č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 17 ods. 1 písm. b)  zákona č. 291/2002 Z. z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EU) 2020/672.5)Čl. 12 ods. 1 nariadenia (EU) 2020/672.

ZDROJ prebraté: cz24.news

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Slovenský „Anthony Fauci“ náhle zomrel na infarkt. Slovenské médiá "zavádzajú" verejnosť o príčinách smrti

Cover-up: Slovenský „Anthony Fauci“ náhle zomrel na infarkt. Slovenské médiá „zavádzajú“ verejnosť o príčinách smrti Slovenská kópia (opakovanie) Dr. Anthony ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Mike Adams: Masové vybíjanie hydiny pre údajné šírenie vtáčej chrípky je ďalším útokom na výrobu potravín

Všimli ste si správy o „hromadnom vybíjaní“ miliónov sliepok, kurčiat a moriek? V Čechách napríklad zakázali vonkajší chov hydiny na vidieku. ...
Aktualizované 18.4. 23:51
Spravodajstvo

Chce Fico naozaj, aby platilo právo?... Mazák ho tiež pošliapaval?

Harabin: Ako to s právom myslí súčasná koalícia? Na vážne prešľapy nereaguje… „Právo nemôže byť postavené na nepráve,“ stále dookola ...
Aktualizované 17.4. 20:43
Spravodajstvo

Psuedo-vakcíny mRNA: Súčasný výskum

Nová práca publikovaná v časopise PLOS One, veľmi vysoko hodnotenom časopise, si zaslúži preskúmanie. Štúdia publikovaná v tomto článku dokumentuje, ...
Spravodajstvo

VŠETKO JE NAOPAK - Štefan Harabin

Štefan Harabin: Uvalenie sankcií proti Ruskej federácii Európskou Úniou je protiprávne a zjavne v rozpore i s Ústavou SR Milí ...
Spravodajstvo

Harabin: Toto je rozklad štátu! Výsmech všetkého...

Juraja Dobrotku nezákonne vyhodili zo slovenskej armády za nenosenie rúška! Milí priatelia. Dnes 11. 4. 2024 som bol na Mestskom ...
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...
Spravodajstvo

UMELÁ INTELIGENCIA A SLOVENSKO (ZNOVA) AKO PILOTNÁ KRAJINA

Peter Pellegrini, budúci prezident Slovenskej republiky, je zárukou zavádzania umelej inteligencie na Slovensku. Túto skutočnosť už ohlásil na tlačovke, ako ...
Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Spravodajstvo

Málo ľudí rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začiatku - Igor Bratčikov

Igor Bratčikov, veľvyslanec RF v SR Málo ľudí na Slovensku rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začatiu Špeciálnej vojenskej operácie Ruskej ...
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...