Výzva Veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova pri príležitosti otvorenia výstavy venovanej 200. výročiu narodenia F.M.Dostojevského

19. januára 2022

Vážení priaznivci umenia,

Posielame Vám výzvu Veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova pri príležitosti otvorenia výstavy venovanej 200. výročiu narodenia F.M.Dostojevského

„V bratislavskej Univerzitnej knižnici sa konalo 17. januára 2022 otvorenie výstavy Fiodor Dostojevskij. Epizódy, ktorou si pripomenieme dvojsté výročia narodenia klasika ruskej a svetovej literatúry.

Expozíciu pripravili odborní pracovníci Literárno-historického múzea F. M. Dostojevského v Petrohrade. Litografie, rytiny a fotografie z 19. storočia prezentované na výstave vypovedajú o najvýznamnejších udalostiach v živote a tvorbe veľkého ruského spisovateľa.

Keď sa hovorí o ruskej literatúre a jej vynikajúcich osobnostiach, ktoré sú známe a vysoko cenené na celom svete, nikdy medzi nimi nechýba meno Fiodora Dostojevského, pričom sa spomína spravidla medzi prvými. Veľký spisovateľ a publicista sa stal skutočným velikánom ruskej a svetovej kultúry.

Kto nečítal „pentateuch Dostojevského“, to jest päť jeho bez zveličovania geniálnych románov (Zločin a trest, Idiot, Diablom posadnutí, Výrastok a Bratia Karamazovovci), kto sa neoboznámil s jeho myšlienkami výstižne podanými v Denníku spisovateľa, ten sa duchovne ochudobnil, prišiel o veľmi dôležitý prvok v poznaní a chápaní tak ruského človeka a Ruska, ako aj ľudstva vo všeobecnosti.

Dostojevskij nie je len skvelý spisovateľ. Zmyslom jeho života podľa jeho vlastných slov bolo rozlúštenie záhad človeka, jeho duše. A Dostojevskij v tomto pokročil oveľa ďalej než ktokoľvek pred ním, či už ide o literatúru, umenie alebo filozofiu. Organicky sa v ňom spájal umelec a mysliteľ, vďaka čomu dokázal v duši jednotlivca i celkove ľudstva vidieť to, čo nikto pred ním nevidel, a to, čo videl, vyjadriť naplno, zreteľne, pravdivo.

Na Slovensku meno Dostojevského prvýkrát zaznelo ešte za jeho života. V novembri 1847 o ňom časopis Orol tatranský uverejnil poznámku ako o autorovi románu Chudobní ľudia, ktorému literárni kritici predpovedali veľkú slávu. Čo sa týka súčasnosti, za zmienku stojí nedávna návšteva hlavy rímskokatolíckej cirkvi pápeža Františka na Slovensku, ktorý tu vo svojich prejavoch citoval úryvky z diel ruského klasika, čiu tvorbu podľa vlastných slov miluje a vysoko hodnotí.

Dnes, keď náš spoločný európsky kontinent zažíva hlbokú krízu dôvery a niektorí politici sa opäť pokúšajú vyznačiť deliacu čiaru medzi Európou a Áziou pozdĺž západných hraníc Ruska, by som chcel viac ako kedykoľvek predtým pripomenúť slová Dostojevského, ktoré vyslovil už v roku 1876:

„My Rusi máme dve domoviny: naše Rusko a Európu… To sa nedá spochybniť…“.

Tak ani my nespochybňujme slová svetového klasika.

Pozývame všetkých na výstavu, ktorá Vám podľa nášho presvedčenia sprostredkuje množstvo nových poznatkov a dojmov.

Výstava bude otvorená do 18. februára na adrese: Ventúrska 11, 814 17 Staré Mesto, Bratislava.“

Обращение Посла России в Словакии И.Б.Братчикова в связи с открытием выставки, посвященной 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского в Братиславе

17 января 2022 года в Братиславской университетской библиотеке открывается выставка «Федор Достоевский. Эпизоды», приуроченная к 200-летию со дня рождения классика русской и мировой литературы.
Экспозиция была подготовлена специалистами «Литературно-мемориального музея им. Ф.М. Достоевского» в Санкт-Петербурге. Представленные на ней литографии, гравюры и фотографии XIX века рассказывают о наиболее значимых событиях из жизни и творчества великого русского писателя.
Когда речь заходит о российской литературе и ее выдающихся деятелях, которых знают и высоко ценят во всем мире, имя Федора Достоевского называется всегда и, как правило, в числе первых. Великий писатель и публицист – он стал подлинным титаном русской и мировой культуры.
Кто не прочитал «пятикнижия Достоевского», пяти его, без малейшего преувеличения, великих романов – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», не ознакомился с его мыслями, емко изложенными в его «Дневнике писателя», – духовно обеднил себя, лишился чего-то очень важного в знании и понимании как русского человека, России, так и человечества в целом.
Достоевский не только великий писатель. Целью своей жизни он, по его собственным словам, сделал разгадку тайны человека, его души. И Достоевский продвинулся в этом гораздо дальше, чем кто-либо до него, будь то литература, искусство, философия. Органично соединив в себе художника и мыслителя, он сумел увидеть в душе отдельного человека и в человечестве в целом то, что до него не видел никто, и выразить увиденное предельно полно, зримо, правдиво.
В Словакии имя Достоевского впервые прозвучало еще при его жизни. В ноябре 1847 г. в журнале «Орол Татрански» появилась заметка о нем как авторе романа «Бедные люди», которому литературные критики предсказывали большую славу. Говоря о современности, можно было бы вспомнить недавний визит в Словакию главы римско-католической церкви папы Франциска, цитировавшего в своих беседах здесь фрагменты из произведений российского классика, чье творчество, по его же словам, он очень любит и ценит.
Сегодня, когда наш общий европейский континент переживает острейший кризис доверия, а некоторые политики снова пытаются проводить разграничительную линию между Европой и Азией по западным границам России, хочется напомнить как никогда актуальные слова Достоевского, сказанные им в далеком 1876 году:

«У нас – русских, – две родины: наша Русь и Европа…Против этого спорить не нужно…».


Не будем же спорить с мировым классиком и мы.
Приглашаем всех на выставку, которая, уверены, принесет Вам новые открытия и впечатления!


С выставкой можно ознакомиться до 18 февраля с.г. по адресу: Ventúrska 11, 814 17 Staré Mesto, Bratislava.

Tlačová služba veľvyslanectva Ruska na Slovensku

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

OTVORENÝ LIST VEĽVYSLANCOVI RUSKEJ FEDERÁCIE V BRATISLAVE – LIST č.2

Dobrý deň Vaša Excelencia, vážený pán veľvyslanec Igor Bratčikov, dobrý deň prajem všetkým dobrým ľuďom a priateľom vzácneho Ruského národa,tento ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Vojnoví štváči budú odsúdení

Ruská 1TV odvysielala oznam 16.1.2022: Bratislava chce uzavrieť dohodu o vojenskej spolupráci s Washingtonom video TU Братислава хочет заключить с Вашингтоном ...
Pozvánky

Stretnutie s Tiborom E. Rostasom v diskusii o nezmysloch Bruselu

Tešili ste sa na stretnutie s Tiborom Eliotom Rostasom? Bohužiaľ 1. mája sa konať nebude, ale sa presúva na nový ...
Pozvánky

Ružomberok pozýva: "Bitka pri Mohači" s Doc. Karlom K. Kulašikom

V najbližšiu nedeľu Ružomberok hosťuje historika Doc. PhDr. Karola K. Kulašika, ktorý uvedie milovníkov a sympatizantov dejín do roku 1526, ...
Pozvánky

"Živé cyrilo-metodské dedičstvo" - filatelistická výstava v Budapešti

Filatelistická výstava ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti pozýva zberateľov a priaznivcov umenia Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu ...
Pozvánky

Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Obecný úrad Mojmírovce, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok Vás srdečne pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy ...
Pozvánky

Pozvánka pod Duklu, bude paráda...

Najbližší piatok a v sobotu bude pripravený vo Svidníku veľmi zaujímavý program, na ktorý občianske združenie Kniha rodu pozýva svojich ...
Pozvánky

ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti

Ľubomíra Fallerová, Slovenská samospráva II. obvodu v Budapešti S predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Danielou Suchou sme sa po prvý raz stretli ...
Pozvánky

Pozvánka na udeľovanie ocenení Sophista pro regione a Lux mentium 2024 

Pozývame vás na udeľovanie ocenení Sophista pro regione a Lux mentium 2024 najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl v pôsobnosti PSK, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. júna 2024 o 11.00 ...
Pozvánky

Pozdrav z Vojvodiny - finisáž výstavy mladých srbských umelcov

Dom umenia Piešťany, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku vás pozývajú na slávnostné ukončenie výstavy ...
Pozvánky

Čarovná krajina

ČAROVNÁ KRAJINAPozvánka na vernisáž členov Zväzu slovenských fotografov Srdečne pozývame na „Reprezentačnú výstavu víťazných fotografií z 5 prvých miest medzinárodného ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...