Vyrazte si…

14. mája 2015

Všetko o mojom otcovi…

Ak radi čítate, máte mož­nosť stretnúť sa v Podtatran­skej knižnici so spisovateľkou Hanou Lasicovou. Autorská beseda o knihe Všetko o mo­jom otcovi sa uskutoční dnes, 13. mája o 16.30 h.

Noc literatúry

Ľubovnianska knižnica pozýva v stredu 13. mája na Noc literatúry. Prezentácia slovenskej a svetovej literatú­ry začne o 17. h.

Predstavenia  Spišského divadla

Na doskách Spišského di­vadla v Sp. Novej Vsi môžete najbližší týždeň vidieť tieto predstavenia – streda 13. mája o 10. h J.G. Tajovský: Ženský zákon (po špiski,), o 19. h Štú­dio SD V. Haim: Valčík náhody (vstupné na obe 2 €), piatok 15. mája o 19. h J. Mokoš: Já­nošík alebo pravda je len jed­na (vstupné 6 €), v nedeľu 17. mája o 10.30 h predpremiéra J. Milčák: Jakub s veľkými ušami a premiéra v nedeľu o 16. h (vstupné 3 €), v stre­du 20. mája o 10. h J. Milčák: Jakub s veľkými ušami (vstup­né 2 €), o 19. h Štúdio SD G. B: Shaw: Don Juan v pekle (vstupné 2 €).

Prednáška i film

Prednáška zoológa a doku­mentaristu Pavla Balla Svište a kamzíky v Tatrách, spo­jená s premietaním filmov, sa uskutoční v kaviarni a čajovni U vlka v Starom Smokovci vo štvrtok 14. mája. V Piatok 15. mája tu bude premietanie festivalu Hory a mesto – Reel Rock 9 – Yosemitské národné povstanie. Vstupné na akcie je 1 €, začiatok o 18. h. Re­zervácie na t. č. 0908 704 412 a uvlka@kaviarenacajovnau­vlka.sk.

Láááska

V Dome kultúry v Pop-rade sa vo štvrtok 14. mája o 19. h v hre Láááska preds-tavia Lenka Barilíková/Lu­cia Jašková, Marej Majeský a Martin Mňahončák. Je to komický dialóg o úspechu, kariére, šťastí a naopak – o nešťastí a smole. A samoz-rejme o láske. Vstupné 13 €.

Workshop s ilustrátorkou

V Ľubovnianskej knižnici sa môžete v piatok 15. mája stretnúť s ilustrátorkou det­ských kníh Katarínou Ilkovi­čovou. Workshop sa uskutoč­ní o 9. h a 10. 30 h.

Posledné kúzlo

V divadelnej sále Domu kultúry v Poprade ožije v pia­tok 15. mája o 18. h legenda o statočnom Siegfriedovi a mocnej Brunhilde. Divadlo Alimah Fusion & Alchýmie ju priblíži Posledný kúzlom. Vstupné 5 a 3 €. Predpred­aj MIK, t. č. 052/772 13 94 a 0915 932 617.

Food Revolution Day

V Levoči pri radnici sa v pia­tok 15. mája uskutoční Food Revolution Day. Program far­marského trhu bude od 10. do 18. h venovaný zdravej strave. Prezentácia footblogerov pre­zradí, ako na zdravú desiatu a obed, uskutoční sa súťaž žiakov ZŠ v príprave zdravej desiaty, v súťaži zmyslov si návštevníci otestujú chuťové receptory a v programe je aj súťaž v dojení kravy. Chýbať nebude ani kultúrny program a predaj z dvora.

Princezné a rytieri  na hrade

Princezné a rytieri môžu stráviť noc na Kežmarskom hrade v piatok 15. mája. Zau-jímavá ponuka je určená de­ťom. Nocľažné 3 €, príchod medzi 18. a 19. h. Počet detí je limitovaný maximálnym počtom 60. Prihlásiť sa mô­žete do 14. mája. Prihlášku a informácie nájdete na www.kezmarok.com.

Tatranská múzejná noc

1. ročník Tatranskej mú­zejnej noci pripravuje Mú­zeum Tatranského národ­ného parku pri ŠL TANAPu v sobotu 16. mája od 15. do 22. h. Návštevníci podujatia budú mať možnosť vidieť okrem expozície aj zaujíma­vý program – ukážky prepa­rácie živočíchov, tvorbu 3D exponátov rastlín, minerá­lov, škodcov lesov, záchranu v horách a hry pre deti. Hos­ťami podujatia budú Zdeno Vlach, tvorca prírodovedných filmov a parazitologičky z Pa­razitologického ústavu SAV v Košiciach. Vstup voľný.

Noc v galérii

Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojí aj Tatran­ská galéria v Poprade. V so­botu 16. mája sa od 10. do 16. h uskutočnia tvorivé diel­ne k aktuálnym výstavám pre najmenších návštevníkov Kto sa hrá, nehnevá. Poprad­skí umelci budú viesť ďalšie – Farebná abstrakcia a do tretice to bude trojrozmerná forma geometrie, prenesená do umenia – Origami. O 16. h je pripravené divadelné predstavenie dvoch súborov Fri(and) – Trma-vrma ZUŠ Spojená škola Letná Poprad a Čiarový kód ZUŠ J. Ko­walského Bratislava. O 18. h vystúpi Trma-vrma s hrou Nahí a na koncerte Ostrov and Rasdalman, ktorý bude spojený s autorským čítaním, sa od 20. h predstavia zná­me popradské kapely v inom svetle. V Tatranskej galérii si návštevníci budú môcť prez-rieť aj výstavy Reductive. nl a Geometria je krásna. Vstupné 1 €.

Šľachtické rody

Noc múzeí a galérií pripra­vuje Ľubovnianske múzeum na tamojšom hrade a skan­zene. Nočná prehliadka v so­botu 16. mája od 20. do 22. h má podtitul Šľachtické rody hradu Ľubovňa. V pondelok 18. mája o 9. h sprístup­nia v skanzene výstavu Ars liturgia.

Deň matiek v Ľubici

Základná umelecká škola pozýva mamky a staré mam­ky dnes, 13. mája na Deň matiek. Uskutoční sa o 17. h v malej telocvični ZŠ.

Od renesencie po dnešok

V piatok 15. mája o 18. h sa uskutoční v priestoroch starého minoritského kláš­tora v Levoči koncert Brass Collegium od renesancie po dnešok. Vstupné 4 €.

Deň kože – deň dotykov

Kúpele Červený kláštor Smerdžonka pri príležitosti Dňa kože – dňa dotykov po­núkajú v sobotu 16. mája od 9. do 17. h konzultácie s le­károm zadarmo a procedúry so zľavou 30 percent.

Tajomná noc na hrade

Spišský hrad pozýva v so­botu 16. mája na jedinečnú Noc múzeí. Tajomná noc na hrade, plná legiend, chutí a vôni hradnej kuchyne, ta­jomných postáv z hradnej his­tórie… Nechajte sa vtiahnuť do čarovnej atmosféry nočné­ho Spišského hradu. Pravidel­né vstupy každú polhodinu od 20. do 23. h. Vstupné 8 €, deti, študenti a dôchodcovia 5 €, rodinná vstupenky 17 € a deti do 6 rokov zdarma. Kapacita jednotlivých vstupov je ob­medzená. Vstupenky je mož­né zakúpiť aj v predpreda-ji s rezerváciou na zvolený čas vstupu.

Kúzelný svet víly

Divadlo Alimah Fusion & Alchýmie sa predstaví naj­menším divákov v nedeľu 17. mája o 10. h v Dome kultúry v Poprade s divadelno–ta­nečnou rozprávkou o dvoch sestrách Láske a Zlobe, ktoré medzi sebou zvádzajú neus-tály boj. Vstupné 1,50 €.

Burza starožitností

Pri príležitosti Medzinárod­ného dňa múzeí pozýva Kež­marský hrad milovníkov histó­rie na nultý ročník netradičnej burzy starožitností. Uskutoční sa na nádvorí hradu v nedeľu 17. mája od 10. h. Vstup do areálu pre návštevníkov zdar­ma, na prehliadku hradu za symbolické 1 €.

Beliansky majáles

Na rybníku v Spišskej Be­lej sa v nedeľu 17. mája od 15. h uskutoční Beliansky majáles. Do tanca zahrá FS Magura a hudobno-zábav­ná skupina Bravo zo St. Ľu­bovne. Návštevníkov čaká tombola, súťaže, nafukovací hrad, trampolíny a príjemná atmosféra.

Lomničania Lomničanom

Charitatívny koncert Fragile Lomničania Lomničanom, pod záštitou Nadácie Mira Šatana, sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici v nedeľu 17. mája o 19. h. Vý­ťažok z koncertu bude veno­vaný hendikepovaným deťom z obce. Dobrovoľný príspevok môžete počas koncertu ve­novať organizátorom alebo na účet nadácie. Vstupné 7 € (obmedzený počet 450 ks), predaj vstupeniek OcÚ a cuk­ráreň Serena V. Lomnica.

Mašinparáda pod Tatrami

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline chystajú v nedeľu 17. mája Mašinparátu pod Tat­rami – s pracovníkmi TANA­Pu v lesnom prostredí veselo i vážne náučným chodníkom. Taktiež zábavné súťaže, za­merané na ochranu prírody a poznávanie turistických trás. Interaktívny program skončí mašinparádou parnej lokomo­tívy Kačeny, starých lokomotív a vozňov. Návštevníkov bude zabávať aj hudobná skupina.

Levoča v dobe

Majstra Pavla

V levočskej divadelnej sále bude v stredu 20. mája o 10. h prednášať stredoškolákom PhDr. Ivan Chalupecký na tému Levoča v dobe Majst-ra Pavla.

Májový koncert

Žiaci a učitelia ZUŠ v Levo­či sa predstavia verejnosti na Májovom koncerte. Uskutoč­ní sa v stredu 20. mája o 16. a 18. h v divadelnej sále. Vstupné 1 €.

 

Netradične v múzeu

Netradičnú prehliadku stálej expozície Múzea špeciálneho školstva v Levoči a výstavy Škola v retrospekvíte môžete vidieť v rámci podujatia Noc múzeí a galérií v sobotu 16. mája od 19. do 22. h.Vstup voľný.

Deň a noc v Kaštieli Strážky

V rámci Dňa a noci múzeí a galérií usporiada Sloven­ská národná galéria Kaštieľ Strážky 16. mája. Deň a noc v Kaštieli. Dvere expozícií otvorí od 10. do 24. h. Počas celého je pre verejnosť na všetky programy bezplatný vstup. Od 10. do 17. h budú lektorované prehliadky pre ve­rejnosť v polhodinových inter­valoch, posledná o 17. h. Na nádvorí najmenších návštev­níkov čaká animačný program a v parku za kaštieľom všet­kých veľkorozmerná šachov­nica s figúrkami. O 15. h na netradičnej prehliadke môžu deti spoznať barónku Margitu Czóbelovú, pomôcť jej vytvoriť rekvizity a zahrať si v divadel­nej hre. O 17. a 20. h je pri­pravená pohybová inscenácia Juraja Baka Nyuli – Zajko, inšpirovaná denníkovými zá­piskami maliara Ladislava Mednyánszkeho (inscenácia nie je vhodná pre maloletého návštevníka). O 18., 19.30, 21. a 22.30 h Osudy a život rodiny Czóbel – netradičná večerná prehliadka. Účinkuje ochotnícke divadlo z M. Slav­kova. Posledná prehliadka je 22.30 h (nevhodné pre malo­letého návštevníka).

Mliečna show

Program pri príležitosti 10. výročia školského mlie­ka (ochutnávka nápojov) sa uskutoční v utorok 19. mája od 10. h na veľkom javisku pri radnici v Kežmarku (v prí­pade nepriaznivého počasia v MsKS).

Koncertný program

V rámci 40. ročníka Kež­marskej hudobnej jari vystú­pia s koncertným programom v ZUŠ A. Cígera v Kežmarku v utorok 19. mája o 18.30 h Beáta Tomčányiová (klavír) a Sandra Frantriková (husle).

Leto v hradnom hrnčiarstve

Spišské múzeum v Levoči pripravuje od 19. do 26. mája Leto v hradnom hrnčiarstve. Tvorivé dielne keramiky pre detské kolektívy sa uskutoč­nia v pracovné dni od 10. do 13. h. Maximálny počet osôb v skupine je 30. Vstupné 1,50 €/osobu (v cene je materiál i vlastný výrobok). Témy diel­ní sú rozdelené na vekové kategórie od predškolákov až po študentov. Na hrnčiar­sky program je potrebné sa vopred objednať. Kontakt: Amália Holíková, t. č. 0904 549 796.

Puskailer a M. Madej

Myslíte si, že stať sa Slo­venskou celebritou je jed­noduché? Omyl, je to veda! Presvedčí vás o tom dvoji­ca Thomas Puskailer (alias spevák, prichádzajúci hľadať slávu na Slovensko) a Martin Madej (alias spevák a produ­cent “za vodou”). S paródiou na talkshow o hľadaní slávy Slovak Schowbiz for Begin­ners vystúpia v Dome kultúry v Poprade v utorok 19. mája o 19. h. Vstupné 8 €, pre štu­dentov a seniorov 4 €. Predaj: MIK, t. č. 052/772 17 00 a tic­ketportal.sk.

Galakoncert H. Zagorovej

Jedna z najväčších hviezd česko–slovenskej hudobnej scény poteší svojich priazniv­cov galakoncertom 21. mája o 19. h v Aréne Poprad. Spolu s ňou vystúpia Peter Rezek a Boom!Band Jiřího Dvořáka. Vstupné od 12 €. Predpredaj vstupeniek: ticketportal a MIK, t. č. 052/772 13 94.

Lucie Bílá

V Chráme sv. Jakuba v Le­voči bude vo štvrtok 21. mája o 19. h koncertovať Lucie Bílá, sprevádzať ju bude Peter Ma­lásek. Vstupné v predpredaji 25 €, v deň koncertu 30 €.

Elán v Poprade

S druhou časťou Tour the best of zavíta skupina Elán do Popradu 22. mája. Koncert sa uskutoční na zimnom štadióne o 19. h. Vstupenky od 13 € si môžete zakúpiť v Agentúre DOREMI, t. č. 0907 353 843 a na ticketportal.sk.

Richard Müller a Fragile

Legendárny koncert Richar­da Müllera a vokálnej kapely Fragile Hlasy sa uskutoční v Dome kultúry v Starej Ľu­bovni v stredu 27. mája o 19. h. Vstupné 26 €, predpredaj v pokladni domu kultúry.

Povesti piatich mestečiek

Výstavu detských ilustrá­cii ku knihe Povesti z pia­tich mestečiek pripravili ZŠ Francisciho, Dostojevského, Jarná, Fraňa Kráľa a Vago­nárska, Spojená škola Letná Poprad a oddelenie pre deti Podtatranskej knižnice. Potrvá do konca mája.

 

 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Krátko

Zmeny v Sociálnej poisťovni v Kežmarku Od 1. mája boli agenda oddelenia lekárskej posudkovej činnosti, evidenčných listov dôchodkového poistenia a spisovanie žiadostí o dôchodok v pobočke kežmarskej ...

Nasledujúci článok

KultúraSpravodajstvo

Novinky letnej sezóny Múzea v Kežmarku

V slobodnom kráľovskom meste Kežmarku otvorili počas víkendu novú letnú turistickú sezónu a pripo­menuli si Deň matiek.
Pozvánky

Mestská galéria Zlatý býk pozýva na otvorenie výstavy - autor: LACO MAJOROŠI

Aktualizácia Predstavujeme výtvarníka Ladislava Majorošiho V Michalovciach práve prebieha výstava obrazov Ladislava Majorošiho, maliara žijúceho a tvoriaceho v Sečovciach. Opýtali sme sa ...
Pozvánky

Výstava obrazov "Nezabyvaj" v Alekšinciach

V Slovanskom dvore Slavica možno vzhliadnuť v najbližšiu nedeľu 24.9.2023 výstavu obrazov autora Tomáša Olijára „NEZABYVAJ“
Pozvánky

Pozvánka do Pribyliny: ZORE NAD KRIVÁŇOM

ZORE NAD KRIVÁŇOM – športovo-kultúrno-duchovné podujatie v Pribyline a na Kriváni Milí priaznivci, ponúkame vám možnosť navštíviť Pribylinu od piatka ...
Pozvánky

PSK pozýva: Kniha roka

Ocenenia knižným titulom a publikáciám spätým s Prešovským samosprávnym krajom budú na základe hodnotenia odbornej literárnej poroty udelené v štyroch kategóriách – ...
Pozvánky

"Živé cyrilo-metodské dedičstvo" - filatelistická výstava v Budapešti

Filatelistická výstava ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti pozýva zberateľov a priaznivcov umenia Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu ...
Pozvánky

ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti

Ľubomíra Fallerová, Slovenská samospráva II. obvodu v Budapešti S predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Danielou Suchou sme sa po prvý raz stretli ...
Pozvánky

Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Obecný úrad Mojmírovce, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok Vás srdečne pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy ...
Pozvánky

Čarovná krajina

ČAROVNÁ KRAJINAPozvánka na vernisáž členov Zväzu slovenských fotografov Srdečne pozývame na „Reprezentačnú výstavu víťazných fotografií z 5 prvých miest medzinárodného ...
Pozvánky

Pozvánka pod Duklu, bude paráda...

Najbližší piatok a v sobotu bude pripravený vo Svidníku veľmi zaujímavý program, na ktorý občianske združenie Kniha rodu pozýva svojich ...
Pozvánky

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z ...