Vyrazte si…

14. mája 2015

Všetko o mojom otcovi…

Ak radi čítate, máte mož­nosť stretnúť sa v Podtatran­skej knižnici so spisovateľkou Hanou Lasicovou. Autorská beseda o knihe Všetko o mo­jom otcovi sa uskutoční dnes, 13. mája o 16.30 h.

Noc literatúry

Ľubovnianska knižnica pozýva v stredu 13. mája na Noc literatúry. Prezentácia slovenskej a svetovej literatú­ry začne o 17. h.

Predstavenia  Spišského divadla

Na doskách Spišského di­vadla v Sp. Novej Vsi môžete najbližší týždeň vidieť tieto predstavenia – streda 13. mája o 10. h J.G. Tajovský: Ženský zákon (po špiski,), o 19. h Štú­dio SD V. Haim: Valčík náhody (vstupné na obe 2 €), piatok 15. mája o 19. h J. Mokoš: Já­nošík alebo pravda je len jed­na (vstupné 6 €), v nedeľu 17. mája o 10.30 h predpremiéra J. Milčák: Jakub s veľkými ušami a premiéra v nedeľu o 16. h (vstupné 3 €), v stre­du 20. mája o 10. h J. Milčák: Jakub s veľkými ušami (vstup­né 2 €), o 19. h Štúdio SD G. B: Shaw: Don Juan v pekle (vstupné 2 €).

Prednáška i film

Prednáška zoológa a doku­mentaristu Pavla Balla Svište a kamzíky v Tatrách, spo­jená s premietaním filmov, sa uskutoční v kaviarni a čajovni U vlka v Starom Smokovci vo štvrtok 14. mája. V Piatok 15. mája tu bude premietanie festivalu Hory a mesto – Reel Rock 9 – Yosemitské národné povstanie. Vstupné na akcie je 1 €, začiatok o 18. h. Re­zervácie na t. č. 0908 704 412 a uvlka@kaviarenacajovnau­vlka.sk.

Láááska

V Dome kultúry v Pop-rade sa vo štvrtok 14. mája o 19. h v hre Láááska preds-tavia Lenka Barilíková/Lu­cia Jašková, Marej Majeský a Martin Mňahončák. Je to komický dialóg o úspechu, kariére, šťastí a naopak – o nešťastí a smole. A samoz-rejme o láske. Vstupné 13 €.

Workshop s ilustrátorkou

V Ľubovnianskej knižnici sa môžete v piatok 15. mája stretnúť s ilustrátorkou det­ských kníh Katarínou Ilkovi­čovou. Workshop sa uskutoč­ní o 9. h a 10. 30 h.

Posledné kúzlo

V divadelnej sále Domu kultúry v Poprade ožije v pia­tok 15. mája o 18. h legenda o statočnom Siegfriedovi a mocnej Brunhilde. Divadlo Alimah Fusion & Alchýmie ju priblíži Posledný kúzlom. Vstupné 5 a 3 €. Predpred­aj MIK, t. č. 052/772 13 94 a 0915 932 617.

Food Revolution Day

V Levoči pri radnici sa v pia­tok 15. mája uskutoční Food Revolution Day. Program far­marského trhu bude od 10. do 18. h venovaný zdravej strave. Prezentácia footblogerov pre­zradí, ako na zdravú desiatu a obed, uskutoční sa súťaž žiakov ZŠ v príprave zdravej desiaty, v súťaži zmyslov si návštevníci otestujú chuťové receptory a v programe je aj súťaž v dojení kravy. Chýbať nebude ani kultúrny program a predaj z dvora.

Princezné a rytieri  na hrade

Princezné a rytieri môžu stráviť noc na Kežmarskom hrade v piatok 15. mája. Zau-jímavá ponuka je určená de­ťom. Nocľažné 3 €, príchod medzi 18. a 19. h. Počet detí je limitovaný maximálnym počtom 60. Prihlásiť sa mô­žete do 14. mája. Prihlášku a informácie nájdete na www.kezmarok.com.

Tatranská múzejná noc

1. ročník Tatranskej mú­zejnej noci pripravuje Mú­zeum Tatranského národ­ného parku pri ŠL TANAPu v sobotu 16. mája od 15. do 22. h. Návštevníci podujatia budú mať možnosť vidieť okrem expozície aj zaujíma­vý program – ukážky prepa­rácie živočíchov, tvorbu 3D exponátov rastlín, minerá­lov, škodcov lesov, záchranu v horách a hry pre deti. Hos­ťami podujatia budú Zdeno Vlach, tvorca prírodovedných filmov a parazitologičky z Pa­razitologického ústavu SAV v Košiciach. Vstup voľný.

Noc v galérii

Do podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojí aj Tatran­ská galéria v Poprade. V so­botu 16. mája sa od 10. do 16. h uskutočnia tvorivé diel­ne k aktuálnym výstavám pre najmenších návštevníkov Kto sa hrá, nehnevá. Poprad­skí umelci budú viesť ďalšie – Farebná abstrakcia a do tretice to bude trojrozmerná forma geometrie, prenesená do umenia – Origami. O 16. h je pripravené divadelné predstavenie dvoch súborov Fri(and) – Trma-vrma ZUŠ Spojená škola Letná Poprad a Čiarový kód ZUŠ J. Ko­walského Bratislava. O 18. h vystúpi Trma-vrma s hrou Nahí a na koncerte Ostrov and Rasdalman, ktorý bude spojený s autorským čítaním, sa od 20. h predstavia zná­me popradské kapely v inom svetle. V Tatranskej galérii si návštevníci budú môcť prez-rieť aj výstavy Reductive. nl a Geometria je krásna. Vstupné 1 €.

Šľachtické rody

Noc múzeí a galérií pripra­vuje Ľubovnianske múzeum na tamojšom hrade a skan­zene. Nočná prehliadka v so­botu 16. mája od 20. do 22. h má podtitul Šľachtické rody hradu Ľubovňa. V pondelok 18. mája o 9. h sprístup­nia v skanzene výstavu Ars liturgia.

Deň matiek v Ľubici

Základná umelecká škola pozýva mamky a staré mam­ky dnes, 13. mája na Deň matiek. Uskutoční sa o 17. h v malej telocvični ZŠ.

Od renesencie po dnešok

V piatok 15. mája o 18. h sa uskutoční v priestoroch starého minoritského kláš­tora v Levoči koncert Brass Collegium od renesancie po dnešok. Vstupné 4 €.

Deň kože – deň dotykov

Kúpele Červený kláštor Smerdžonka pri príležitosti Dňa kože – dňa dotykov po­núkajú v sobotu 16. mája od 9. do 17. h konzultácie s le­károm zadarmo a procedúry so zľavou 30 percent.

Tajomná noc na hrade

Spišský hrad pozýva v so­botu 16. mája na jedinečnú Noc múzeí. Tajomná noc na hrade, plná legiend, chutí a vôni hradnej kuchyne, ta­jomných postáv z hradnej his­tórie… Nechajte sa vtiahnuť do čarovnej atmosféry nočné­ho Spišského hradu. Pravidel­né vstupy každú polhodinu od 20. do 23. h. Vstupné 8 €, deti, študenti a dôchodcovia 5 €, rodinná vstupenky 17 € a deti do 6 rokov zdarma. Kapacita jednotlivých vstupov je ob­medzená. Vstupenky je mož­né zakúpiť aj v predpreda-ji s rezerváciou na zvolený čas vstupu.

Kúzelný svet víly

Divadlo Alimah Fusion & Alchýmie sa predstaví naj­menším divákov v nedeľu 17. mája o 10. h v Dome kultúry v Poprade s divadelno–ta­nečnou rozprávkou o dvoch sestrách Láske a Zlobe, ktoré medzi sebou zvádzajú neus-tály boj. Vstupné 1,50 €.

Burza starožitností

Pri príležitosti Medzinárod­ného dňa múzeí pozýva Kež­marský hrad milovníkov histó­rie na nultý ročník netradičnej burzy starožitností. Uskutoční sa na nádvorí hradu v nedeľu 17. mája od 10. h. Vstup do areálu pre návštevníkov zdar­ma, na prehliadku hradu za symbolické 1 €.

Beliansky majáles

Na rybníku v Spišskej Be­lej sa v nedeľu 17. mája od 15. h uskutoční Beliansky majáles. Do tanca zahrá FS Magura a hudobno-zábav­ná skupina Bravo zo St. Ľu­bovne. Návštevníkov čaká tombola, súťaže, nafukovací hrad, trampolíny a príjemná atmosféra.

Lomničania Lomničanom

Charitatívny koncert Fragile Lomničania Lomničanom, pod záštitou Nadácie Mira Šatana, sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Veľkej Lomnici v nedeľu 17. mája o 19. h. Vý­ťažok z koncertu bude veno­vaný hendikepovaným deťom z obce. Dobrovoľný príspevok môžete počas koncertu ve­novať organizátorom alebo na účet nadácie. Vstupné 7 € (obmedzený počet 450 ks), predaj vstupeniek OcÚ a cuk­ráreň Serena V. Lomnica.

Mašinparáda pod Tatrami

V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline chystajú v nedeľu 17. mája Mašinparátu pod Tat­rami – s pracovníkmi TANA­Pu v lesnom prostredí veselo i vážne náučným chodníkom. Taktiež zábavné súťaže, za­merané na ochranu prírody a poznávanie turistických trás. Interaktívny program skončí mašinparádou parnej lokomo­tívy Kačeny, starých lokomotív a vozňov. Návštevníkov bude zabávať aj hudobná skupina.

Levoča v dobe

Majstra Pavla

V levočskej divadelnej sále bude v stredu 20. mája o 10. h prednášať stredoškolákom PhDr. Ivan Chalupecký na tému Levoča v dobe Majst-ra Pavla.

Májový koncert

Žiaci a učitelia ZUŠ v Levo­či sa predstavia verejnosti na Májovom koncerte. Uskutoč­ní sa v stredu 20. mája o 16. a 18. h v divadelnej sále. Vstupné 1 €.

 

Netradične v múzeu

Netradičnú prehliadku stálej expozície Múzea špeciálneho školstva v Levoči a výstavy Škola v retrospekvíte môžete vidieť v rámci podujatia Noc múzeí a galérií v sobotu 16. mája od 19. do 22. h.Vstup voľný.

Deň a noc v Kaštieli Strážky

V rámci Dňa a noci múzeí a galérií usporiada Sloven­ská národná galéria Kaštieľ Strážky 16. mája. Deň a noc v Kaštieli. Dvere expozícií otvorí od 10. do 24. h. Počas celého je pre verejnosť na všetky programy bezplatný vstup. Od 10. do 17. h budú lektorované prehliadky pre ve­rejnosť v polhodinových inter­valoch, posledná o 17. h. Na nádvorí najmenších návštev­níkov čaká animačný program a v parku za kaštieľom všet­kých veľkorozmerná šachov­nica s figúrkami. O 15. h na netradičnej prehliadke môžu deti spoznať barónku Margitu Czóbelovú, pomôcť jej vytvoriť rekvizity a zahrať si v divadel­nej hre. O 17. a 20. h je pri­pravená pohybová inscenácia Juraja Baka Nyuli – Zajko, inšpirovaná denníkovými zá­piskami maliara Ladislava Mednyánszkeho (inscenácia nie je vhodná pre maloletého návštevníka). O 18., 19.30, 21. a 22.30 h Osudy a život rodiny Czóbel – netradičná večerná prehliadka. Účinkuje ochotnícke divadlo z M. Slav­kova. Posledná prehliadka je 22.30 h (nevhodné pre malo­letého návštevníka).

Mliečna show

Program pri príležitosti 10. výročia školského mlie­ka (ochutnávka nápojov) sa uskutoční v utorok 19. mája od 10. h na veľkom javisku pri radnici v Kežmarku (v prí­pade nepriaznivého počasia v MsKS).

Koncertný program

V rámci 40. ročníka Kež­marskej hudobnej jari vystú­pia s koncertným programom v ZUŠ A. Cígera v Kežmarku v utorok 19. mája o 18.30 h Beáta Tomčányiová (klavír) a Sandra Frantriková (husle).

Leto v hradnom hrnčiarstve

Spišské múzeum v Levoči pripravuje od 19. do 26. mája Leto v hradnom hrnčiarstve. Tvorivé dielne keramiky pre detské kolektívy sa uskutoč­nia v pracovné dni od 10. do 13. h. Maximálny počet osôb v skupine je 30. Vstupné 1,50 €/osobu (v cene je materiál i vlastný výrobok). Témy diel­ní sú rozdelené na vekové kategórie od predškolákov až po študentov. Na hrnčiar­sky program je potrebné sa vopred objednať. Kontakt: Amália Holíková, t. č. 0904 549 796.

Puskailer a M. Madej

Myslíte si, že stať sa Slo­venskou celebritou je jed­noduché? Omyl, je to veda! Presvedčí vás o tom dvoji­ca Thomas Puskailer (alias spevák, prichádzajúci hľadať slávu na Slovensko) a Martin Madej (alias spevák a produ­cent “za vodou”). S paródiou na talkshow o hľadaní slávy Slovak Schowbiz for Begin­ners vystúpia v Dome kultúry v Poprade v utorok 19. mája o 19. h. Vstupné 8 €, pre štu­dentov a seniorov 4 €. Predaj: MIK, t. č. 052/772 17 00 a tic­ketportal.sk.

Galakoncert H. Zagorovej

Jedna z najväčších hviezd česko–slovenskej hudobnej scény poteší svojich priazniv­cov galakoncertom 21. mája o 19. h v Aréne Poprad. Spolu s ňou vystúpia Peter Rezek a Boom!Band Jiřího Dvořáka. Vstupné od 12 €. Predpredaj vstupeniek: ticketportal a MIK, t. č. 052/772 13 94.

Lucie Bílá

V Chráme sv. Jakuba v Le­voči bude vo štvrtok 21. mája o 19. h koncertovať Lucie Bílá, sprevádzať ju bude Peter Ma­lásek. Vstupné v predpredaji 25 €, v deň koncertu 30 €.

Elán v Poprade

S druhou časťou Tour the best of zavíta skupina Elán do Popradu 22. mája. Koncert sa uskutoční na zimnom štadióne o 19. h. Vstupenky od 13 € si môžete zakúpiť v Agentúre DOREMI, t. č. 0907 353 843 a na ticketportal.sk.

Richard Müller a Fragile

Legendárny koncert Richar­da Müllera a vokálnej kapely Fragile Hlasy sa uskutoční v Dome kultúry v Starej Ľu­bovni v stredu 27. mája o 19. h. Vstupné 26 €, predpredaj v pokladni domu kultúry.

Povesti piatich mestečiek

Výstavu detských ilustrá­cii ku knihe Povesti z pia­tich mestečiek pripravili ZŠ Francisciho, Dostojevského, Jarná, Fraňa Kráľa a Vago­nárska, Spojená škola Letná Poprad a oddelenie pre deti Podtatranskej knižnice. Potrvá do konca mája.

 

 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Krátko

Zmeny v Sociálnej poisťovni v Kežmarku Od 1. mája boli agenda oddelenia lekárskej posudkovej činnosti, evidenčných listov dôchodkového poistenia a spisovanie žiadostí o dôchodok v pobočke kežmarskej ...

Nasledujúci článok

KultúraSpravodajstvo

Novinky letnej sezóny Múzea v Kežmarku

V slobodnom kráľovskom meste Kežmarku otvorili počas víkendu novú letnú turistickú sezónu a pripo­menuli si Deň matiek.
Pozvánky

Ružomberok pozýva: "Bitka pri Mohači" s Doc. Karlom K. Kulašikom

V najbližšiu nedeľu Ružomberok hosťuje historika Doc. PhDr. Karola K. Kulašika, ktorý uvedie milovníkov a sympatizantov dejín do roku 1526, ...
Pozvánky

Pozvánka pod Duklu, bude paráda...

Najbližší piatok a v sobotu bude pripravený vo Svidníku veľmi zaujímavý program, na ktorý občianske združenie Kniha rodu pozýva svojich ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...
Pozvánky

"Živé cyrilo-metodské dedičstvo" - filatelistická výstava v Budapešti

Filatelistická výstava ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti pozýva zberateľov a priaznivcov umenia Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu ...
Pozvánky

Pozdrav z Vojvodiny - finisáž výstavy mladých srbských umelcov

Dom umenia Piešťany, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku vás pozývajú na slávnostné ukončenie výstavy ...
Pozvánky

Pozvánka na udeľovanie ocenení Sophista pro regione a Lux mentium 2024 

Pozývame vás na udeľovanie ocenení Sophista pro regione a Lux mentium 2024 najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl v pôsobnosti PSK, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. júna 2024 o 11.00 ...
Pozvánky

Čarovná krajina

ČAROVNÁ KRAJINAPozvánka na vernisáž členov Zväzu slovenských fotografov Srdečne pozývame na „Reprezentačnú výstavu víťazných fotografií z 5 prvých miest medzinárodného ...
Pozvánky

ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti

Ľubomíra Fallerová, Slovenská samospráva II. obvodu v Budapešti S predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Danielou Suchou sme sa po prvý raz stretli ...
Pozvánky

Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Obecný úrad Mojmírovce, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok Vás srdečne pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy ...
Pozvánky

Stretnutie s Tiborom E. Rostasom v diskusii o nezmysloch Bruselu

Tešili ste sa na stretnutie s Tiborom Eliotom Rostasom? Bohužiaľ 1. mája sa konať nebude, ale sa presúva na nový ...