Pozvánky

10. júna 2015

Gastronomická výstava

Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov aj tento rok pripravil tradičnú gastronomickú výstavu jedál a cukrárenských výrobkov, spojenú so súťažou O tatranského kuchára 2015. Uskutoční sa dnes od 7. do 18. h v Grandhoteli v Starom Smokovci. Vstupné 1 €.

Vstúpte do rozprávky

Až do piatku potrvá zábavno-edukačné podujatie, ktoré pre žiakov ZŠ pripra­vilo Ľubovnianske múzeum a hrad Vstúpte s nami do rozprávky. V skanzene je pripravený príbeh Ako pastierik vyslobodil mlynárovu dcéru a na hrade korunovačný poklad a vystúpenie sokoliarov. Prihlásiť sa môžete na t. č. 0910 340 050.

Próza, film i prezentácia

Na cyklus slovenskej lyrizovanej prózy F. Švantnera Svet vrchov a hôľ III. pozýva kaviareň a čajovňa U vlka St. Smokovec dnes podvečer. Vstupné 2 €. Filmové premie­tanie festivalu Hory a mesto – Tashi a mních (India) bude v piatok a v pondelok 15. júna. Hosťom je ľudový umelec Ma­rekom Zászlós, ktorý pracu­je s kožou, kovom i drevom a hrá na píšťale. Vstupné 1 €, začiatok programov o 18. h.

Literárny Kežmarok

V Kežmarku sa 11. – 12. júna uskutoční 50. ročník Lite­rárneho Kežmarku, venovaný Ľudovítovi Štúrovi, štúrovcom a Kežmarku. Súčasťou kultúr­no-spoločenského podujatia je celoslovenská literárna sú­ťaž žiakov základných a štu­dentov stredných škôl na Slo­vensku a Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Pocta ženám

V obradnej sieni mesta Sta­rá Ľubovňa sa vo štvrtok 11. júna o 16. h uskutoční sláv­nostná akadémia pri príleži­tosti 70. výročia vzniku ženského hnutia na Slovensku Pocta ženám.

Odomknutie jazera

Na Štrbskom Plese sa v piatok 12. júna o 11. h v prístave člnkov uskutoční slávnostné odomknutie vôd tunajšieho plesa. Slávnostný akt odomknutia hladiny sa uskutoční za účasti Poseido­na a FS zo Štrby.

V službe ducha a národa

Od 12. júna do 1. júla mô­žete vo výstavnej sieni Barón­ka v Kežmarku vidieť projekt Slovenskej národnej knižnice Martin pri príležitosti 200. vý­ročia narodenia Ľudovíta Štú­ra V službe ducha a národa, doplnený o prierez 50-tich ročníkov Literárneho Kežmar­ku zo zbierok Múzea v Kež­marku. Vernisáž je v piatok o 8.30 h.

Festival študentstva

Na nádvorí Kežmarské­ho hradu sa 12. a 13. júna uskutoční tradičné podujatie študentov stredných škôl Fes­tival študentstva.

Ciao Italia

V hoteli Hviezdoslav v Kež-marku bude 13. júna od 10. h kultúrno-gastronomické podujatie Ciao Italia. V programe o. i. je škola varenia, súťaž v jedení špagiet, Kinderiáda – súťaže pre deti, koncert ta­lianskych árii a piesní v poda­ní Martina Babjaka (od 18. h).

Tatranské kultúrne leto

Letnú sezónu vo Vysokých Tatrách otvoria cez víkend 13. – 14. júna. V sobotu o 19. h na Stretnutí pri kyselke po pos­vätení prameňa Smokoveckej kyselky oficiálne otvorí Tat­ranské kultúrne leto primátor mesta. Uvedú tu do života aj najnovšiu knihu I. Bohuša Na štíty a sedlá. V sprievodnom programe bude účinkovať akordeónový virtuóz Michal Červienka. V areáli Kúpeľov Nový Smokovec o 20. h vystúpi Banjo Band Ivana Mládka. V centrálnom mestskom parku v T. Lomnici bude v nedeľu 14. júna Tatranský juniáles. Nedeľňajšie popoludnie od 14. do 17.30 h je určené pre rodiny s deťmi (interaktívna zábava, nafukovacie atrakcie, akumulačné autíčka, jazda na poníkoch, stánky s remesel­níkmi). V kultúrnom progra­me o 14. h vystúpi hudobno­-zábavná skupina Ščamba, o 15.15 h AYA – slovenská roc­ková kapela a o 16.30 h skupi­na LOJZO.

Pochod dobrej nálady

Pieninský pochod dobrej nálady sa uskutoční v sobotu 13. júna. Štart je o 10. h v prístave pltí Majere. V cieli, na lúke pod Troma Korunami (je tu možnosť stanovať), bude pripravený program a hry pre deti, tombola a vystúpenie roc-kovej legendy Tatranka z Pop-radu a vodáckej kapely Pádlo i Smola a hrušky. Organizáto­ri uprednostnia prihlásených cez internet (www.pochod.sk).

Divadlenie 2015

V Mestskom kultúrnom st­redisku v Kežmarku sa 14. a 15. júna uskutoční IX. roč­ník festivalu divadla, hraného deťmi a divadla mladých, Di­vadlenie 2015. Hlavným orga­nizátorom je ZUŠ A. Cígera. V prvých troch blokoch v ne­deľu sa predstaví kežmarské divadlo DS TOTE TAM (o 14., 15.30 a 16.30 h), v štvrtom o 18. h Konzervatorium Ko­šice. V pondelok sú v I. blo­ku plánované vystúpenia DS Šťastlivec Poprad, DS TOTE TAM a „L“ Levoča, v II., III. a IV. bloku (9.30, 11. a 12.30 h) DS Trma-vrma Poprad a TOTE TAM Kežmarok.

Cisárove nové šaty

Známu rozprávku Hansa Christiana Andersena Cisá-rove nové šaty zahrajú herci divadla Cliperton Banská Bys­trica v Dome kultúry v Poprade v nedeľu 14. júna 10. h. Vstupné 1,50 €.

Nechte zvony znít

V parku na Nám. Majstra Pavla v Levoči v utorok 16. júna o 11. h vystúpi Podorlický dětský pěvecký sbor ZŠ Jab­lonné nad Orlicí v programe Nechte zvony znít.

Staň sa rytierom

Stredoveký vojenský tábor Marmon v Starej Ľubovni prip-ravil 16. – 19. júna divadelno­-náučné predstavenie pre deti a mládež Staň sa rytierom so šermom, ukážkami bojov, predstavením výstroja a výzbroje vojaka. Vystúpi skupina historického šermu Vikomt zo Sniny.

Letné trhy

Mesto Kežmarok pozýva návštevníkov na Kežmarské letné predajné trhy. Uskutočnia sa v utorok až štvrtok, 16.-18. júna.

Podbanský prdkáč

„Dáva sa na známosť, že 13. júna vás srdečne po­zývame na 10. ročník vo varení fazuľovice O pod­banský prdkáč, ktorý sa uskutoční v exteriéroch liptovsko-tatranskej osa­dy Podbanské od 10.30 h,“ takto pozývajú na sobotu or­ganizátori na tradičné podujatie. Družstvá sa môžu pri­hlásiť do 13. júna (t. č. 0905 922 171, 0905 252 165) za­platením štartového 7 €.

Seniorský juniáles

V hoteli Morava v Tatran­skej Lomnici v utorok 16. júna od 16. do 18. h bude II. tatranský seniorský juniáles 2015. Do tanca hrá skupina Senzus. Doprava z jednot­livých častí tatranských osád je zabezpečená.

Koncert k 10. výročiu

V Mestskom kultúrnom st­redisku v Kežmarku sa v stre­du 17. júna o 17. h uskutoční koncert pri príležitosti 10. výročia založenia Základnej umeleckej školy Petržalská.

Gitarový koncert

V M e s t s k o m d i v a d l e v Levoči v rámci festivalu ta­lianskej kultúry Viva Italia vystúpi s gitarovým koncertom v stredu 17. júna o 18. h akus­tický gitarista Pietro Nobile.

Obrazy dvoch generácií

V galérii Scherfelov dom v Poprade-Veľkej je do 12. júna výstava obrazov Ing. He­leny Smolkovej a jej otca Mi­chala Boroňa. Otvorená je po, št a pia od 9. do 12 h a od 13. do 15. h.

Čudo boske

V Galérii mesta Levoča sa v utorok 16. júna o 18. h usku­toční vernisáž výstavy Fera Liptáka Čudo boske. Vstup voľný. Otvorená bude do 30. 6.

Záhrada príbehov

Záhrada príbehov je názov výstavy obrazov Patrície Jurčovej a Petra Trembáča v oddelení umenia Podtatran­skej knižnice v Poprade-Sp. Sobote. Sprístupnená bude do 30. júna.

Kovačická insita

V galérii Encián, v budove visutej lanovky, na Skalnatom Plese otvorili 1. júna výstavu Kovačická insita (Ján, Ana a Nataša Knajazovic). Prez-rieť si ju môžete denne od 10. do 15. h do konca mesiaca. Vstup voľný.

Stretnutie historických vozidiel

Medzinárodné stretnutie historických vozidiel – 10. ša­rišský okruh veteránov zavíta aj do Tatier. V sobotu 13. júna sa automobily presunú medzi 10.30 a 12. h do Kežmarku, kde budú do 14. h vystavené. Odtiaľ ich čaká cesta do poľ­ského Zakopaneho, kde budú vystavené od 15.30 do 17. h. Medzi 17.30 a 18. h historic­ké vozidlá prejdú do Bialky Tatranskej, kde bude vyhod­notenie zrazu a vyhlásenie výsledkov.

Nespútané krásy

Rumunska

OZ PRALES v spolupráci s českou zemědelskou univerzitou v Prahe, Fakul­tou lesnickou a dřevárskou vytvorili výstavu pod názvom Nespútané krásy Rumunska, ktorú si môžete v Podtatran­skej knižnici pozrieť do 30. júna. (red)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Stretnutie primátorov piatich okresov

Po Kežmarku sa v stre­du minulého týždňa už po druhýkrát stretli primátori piatich spišských miest. Vo februári tohto roku sa ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Raňajky s primátorom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko pozval na ra­ňajky s primátorom aktívnych žiakov ľubovnianskych ...
Pozvánky

Mestská galéria Zlatý býk pozýva na otvorenie výstavy - autor: LACO MAJOROŠI

Aktualizácia Predstavujeme výtvarníka Ladislava Majorošiho V Michalovciach práve prebieha výstava obrazov Ladislava Majorošiho, maliara žijúceho a tvoriaceho v Sečovciach. Opýtali sme sa ...
Pozvánky

Pozvánka pod Duklu, bude paráda...

Najbližší piatok a v sobotu bude pripravený vo Svidníku veľmi zaujímavý program, na ktorý občianske združenie Kniha rodu pozýva svojich ...
Pozvánky

Čarovná krajina

ČAROVNÁ KRAJINAPozvánka na vernisáž členov Zväzu slovenských fotografov Srdečne pozývame na „Reprezentačnú výstavu víťazných fotografií z 5 prvých miest medzinárodného ...
Pozvánky

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z ...
Pozvánky

Pozdrav z Vojvodiny - finisáž výstavy mladých srbských umelcov

Dom umenia Piešťany, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku vás pozývajú na slávnostné ukončenie výstavy ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...
Pozvánky

Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Obecný úrad Mojmírovce, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok Vás srdečne pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy ...
Pozvánky

"Živé cyrilo-metodské dedičstvo" - filatelistická výstava v Budapešti

Filatelistická výstava ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti pozýva zberateľov a priaznivcov umenia Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu ...
Pozvánky

ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti

Ľubomíra Fallerová, Slovenská samospráva II. obvodu v Budapešti S predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Danielou Suchou sme sa po prvý raz stretli ...
Pozvánky

Stretnutie s Tiborom E. Rostasom v diskusii o nezmysloch Bruselu

Tešili ste sa na stretnutie s Tiborom Eliotom Rostasom? Bohužiaľ 1. mája sa konať nebude, ale sa presúva na nový ...