Pozvánky

10. júna 2015

Gastronomická výstava

Tatranský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov aj tento rok pripravil tradičnú gastronomickú výstavu jedál a cukrárenských výrobkov, spojenú so súťažou O tatranského kuchára 2015. Uskutoční sa dnes od 7. do 18. h v Grandhoteli v Starom Smokovci. Vstupné 1 €.

Vstúpte do rozprávky

Až do piatku potrvá zábavno-edukačné podujatie, ktoré pre žiakov ZŠ pripra­vilo Ľubovnianske múzeum a hrad Vstúpte s nami do rozprávky. V skanzene je pripravený príbeh Ako pastierik vyslobodil mlynárovu dcéru a na hrade korunovačný poklad a vystúpenie sokoliarov. Prihlásiť sa môžete na t. č. 0910 340 050.

Próza, film i prezentácia

Na cyklus slovenskej lyrizovanej prózy F. Švantnera Svet vrchov a hôľ III. pozýva kaviareň a čajovňa U vlka St. Smokovec dnes podvečer. Vstupné 2 €. Filmové premie­tanie festivalu Hory a mesto – Tashi a mních (India) bude v piatok a v pondelok 15. júna. Hosťom je ľudový umelec Ma­rekom Zászlós, ktorý pracu­je s kožou, kovom i drevom a hrá na píšťale. Vstupné 1 €, začiatok programov o 18. h.

Literárny Kežmarok

V Kežmarku sa 11. – 12. júna uskutoční 50. ročník Lite­rárneho Kežmarku, venovaný Ľudovítovi Štúrovi, štúrovcom a Kežmarku. Súčasťou kultúr­no-spoločenského podujatia je celoslovenská literárna sú­ťaž žiakov základných a štu­dentov stredných škôl na Slo­vensku a Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Pocta ženám

V obradnej sieni mesta Sta­rá Ľubovňa sa vo štvrtok 11. júna o 16. h uskutoční sláv­nostná akadémia pri príleži­tosti 70. výročia vzniku ženského hnutia na Slovensku Pocta ženám.

Odomknutie jazera

Na Štrbskom Plese sa v piatok 12. júna o 11. h v prístave člnkov uskutoční slávnostné odomknutie vôd tunajšieho plesa. Slávnostný akt odomknutia hladiny sa uskutoční za účasti Poseido­na a FS zo Štrby.

V službe ducha a národa

Od 12. júna do 1. júla mô­žete vo výstavnej sieni Barón­ka v Kežmarku vidieť projekt Slovenskej národnej knižnice Martin pri príležitosti 200. vý­ročia narodenia Ľudovíta Štú­ra V službe ducha a národa, doplnený o prierez 50-tich ročníkov Literárneho Kežmar­ku zo zbierok Múzea v Kež­marku. Vernisáž je v piatok o 8.30 h.

Festival študentstva

Na nádvorí Kežmarské­ho hradu sa 12. a 13. júna uskutoční tradičné podujatie študentov stredných škôl Fes­tival študentstva.

Ciao Italia

V hoteli Hviezdoslav v Kež-marku bude 13. júna od 10. h kultúrno-gastronomické podujatie Ciao Italia. V programe o. i. je škola varenia, súťaž v jedení špagiet, Kinderiáda – súťaže pre deti, koncert ta­lianskych árii a piesní v poda­ní Martina Babjaka (od 18. h).

Tatranské kultúrne leto

Letnú sezónu vo Vysokých Tatrách otvoria cez víkend 13. – 14. júna. V sobotu o 19. h na Stretnutí pri kyselke po pos­vätení prameňa Smokoveckej kyselky oficiálne otvorí Tat­ranské kultúrne leto primátor mesta. Uvedú tu do života aj najnovšiu knihu I. Bohuša Na štíty a sedlá. V sprievodnom programe bude účinkovať akordeónový virtuóz Michal Červienka. V areáli Kúpeľov Nový Smokovec o 20. h vystúpi Banjo Band Ivana Mládka. V centrálnom mestskom parku v T. Lomnici bude v nedeľu 14. júna Tatranský juniáles. Nedeľňajšie popoludnie od 14. do 17.30 h je určené pre rodiny s deťmi (interaktívna zábava, nafukovacie atrakcie, akumulačné autíčka, jazda na poníkoch, stánky s remesel­níkmi). V kultúrnom progra­me o 14. h vystúpi hudobno­-zábavná skupina Ščamba, o 15.15 h AYA – slovenská roc­ková kapela a o 16.30 h skupi­na LOJZO.

Pochod dobrej nálady

Pieninský pochod dobrej nálady sa uskutoční v sobotu 13. júna. Štart je o 10. h v prístave pltí Majere. V cieli, na lúke pod Troma Korunami (je tu možnosť stanovať), bude pripravený program a hry pre deti, tombola a vystúpenie roc-kovej legendy Tatranka z Pop-radu a vodáckej kapely Pádlo i Smola a hrušky. Organizáto­ri uprednostnia prihlásených cez internet (www.pochod.sk).

Divadlenie 2015

V Mestskom kultúrnom st­redisku v Kežmarku sa 14. a 15. júna uskutoční IX. roč­ník festivalu divadla, hraného deťmi a divadla mladých, Di­vadlenie 2015. Hlavným orga­nizátorom je ZUŠ A. Cígera. V prvých troch blokoch v ne­deľu sa predstaví kežmarské divadlo DS TOTE TAM (o 14., 15.30 a 16.30 h), v štvrtom o 18. h Konzervatorium Ko­šice. V pondelok sú v I. blo­ku plánované vystúpenia DS Šťastlivec Poprad, DS TOTE TAM a „L“ Levoča, v II., III. a IV. bloku (9.30, 11. a 12.30 h) DS Trma-vrma Poprad a TOTE TAM Kežmarok.

Cisárove nové šaty

Známu rozprávku Hansa Christiana Andersena Cisá-rove nové šaty zahrajú herci divadla Cliperton Banská Bys­trica v Dome kultúry v Poprade v nedeľu 14. júna 10. h. Vstupné 1,50 €.

Nechte zvony znít

V parku na Nám. Majstra Pavla v Levoči v utorok 16. júna o 11. h vystúpi Podorlický dětský pěvecký sbor ZŠ Jab­lonné nad Orlicí v programe Nechte zvony znít.

Staň sa rytierom

Stredoveký vojenský tábor Marmon v Starej Ľubovni prip-ravil 16. – 19. júna divadelno­-náučné predstavenie pre deti a mládež Staň sa rytierom so šermom, ukážkami bojov, predstavením výstroja a výzbroje vojaka. Vystúpi skupina historického šermu Vikomt zo Sniny.

Letné trhy

Mesto Kežmarok pozýva návštevníkov na Kežmarské letné predajné trhy. Uskutočnia sa v utorok až štvrtok, 16.-18. júna.

Podbanský prdkáč

„Dáva sa na známosť, že 13. júna vás srdečne po­zývame na 10. ročník vo varení fazuľovice O pod­banský prdkáč, ktorý sa uskutoční v exteriéroch liptovsko-tatranskej osa­dy Podbanské od 10.30 h,“ takto pozývajú na sobotu or­ganizátori na tradičné podujatie. Družstvá sa môžu pri­hlásiť do 13. júna (t. č. 0905 922 171, 0905 252 165) za­platením štartového 7 €.

Seniorský juniáles

V hoteli Morava v Tatran­skej Lomnici v utorok 16. júna od 16. do 18. h bude II. tatranský seniorský juniáles 2015. Do tanca hrá skupina Senzus. Doprava z jednot­livých častí tatranských osád je zabezpečená.

Koncert k 10. výročiu

V Mestskom kultúrnom st­redisku v Kežmarku sa v stre­du 17. júna o 17. h uskutoční koncert pri príležitosti 10. výročia založenia Základnej umeleckej školy Petržalská.

Gitarový koncert

V M e s t s k o m d i v a d l e v Levoči v rámci festivalu ta­lianskej kultúry Viva Italia vystúpi s gitarovým koncertom v stredu 17. júna o 18. h akus­tický gitarista Pietro Nobile.

Obrazy dvoch generácií

V galérii Scherfelov dom v Poprade-Veľkej je do 12. júna výstava obrazov Ing. He­leny Smolkovej a jej otca Mi­chala Boroňa. Otvorená je po, št a pia od 9. do 12 h a od 13. do 15. h.

Čudo boske

V Galérii mesta Levoča sa v utorok 16. júna o 18. h usku­toční vernisáž výstavy Fera Liptáka Čudo boske. Vstup voľný. Otvorená bude do 30. 6.

Záhrada príbehov

Záhrada príbehov je názov výstavy obrazov Patrície Jurčovej a Petra Trembáča v oddelení umenia Podtatran­skej knižnice v Poprade-Sp. Sobote. Sprístupnená bude do 30. júna.

Kovačická insita

V galérii Encián, v budove visutej lanovky, na Skalnatom Plese otvorili 1. júna výstavu Kovačická insita (Ján, Ana a Nataša Knajazovic). Prez-rieť si ju môžete denne od 10. do 15. h do konca mesiaca. Vstup voľný.

Stretnutie historických vozidiel

Medzinárodné stretnutie historických vozidiel – 10. ša­rišský okruh veteránov zavíta aj do Tatier. V sobotu 13. júna sa automobily presunú medzi 10.30 a 12. h do Kežmarku, kde budú do 14. h vystavené. Odtiaľ ich čaká cesta do poľ­ského Zakopaneho, kde budú vystavené od 15.30 do 17. h. Medzi 17.30 a 18. h historic­ké vozidlá prejdú do Bialky Tatranskej, kde bude vyhod­notenie zrazu a vyhlásenie výsledkov.

Nespútané krásy

Rumunska

OZ PRALES v spolupráci s českou zemědelskou univerzitou v Prahe, Fakul­tou lesnickou a dřevárskou vytvorili výstavu pod názvom Nespútané krásy Rumunska, ktorú si môžete v Podtatran­skej knižnici pozrieť do 30. júna. (red)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Stretnutie primátorov piatich okresov

Po Kežmarku sa v stre­du minulého týždňa už po druhýkrát stretli primátori piatich spišských miest. Vo februári tohto roku sa ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Raňajky s primátorom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko pozval na ra­ňajky s primátorom aktívnych žiakov ľubovnianskych ...
Pozvánky

Slovenský dom v Prahe pozýva vzhliadnuť Magické Slovensko a Česko

Pozvánka na reprezentačnú výstavu MEGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO, od 26 členov Zväzu slovenských fotografov. Vernisáž sa uskutoční 1.8.2023 o 18.00 ...
Pozvánky

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z ...
Pozvánky

Mestská galéria Zlatý býk pozýva na otvorenie výstavy - autor: LACO MAJOROŠI

Aktualizácia Predstavujeme výtvarníka Ladislava Majorošiho V Michalovciach práve prebieha výstava obrazov Ladislava Majorošiho, maliara žijúceho a tvoriaceho v Sečovciach. Opýtali sme sa ...
Pozvánky

Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Obecný úrad Mojmírovce, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok Vás srdečne pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy ...
Pozvánky

"Živé cyrilo-metodské dedičstvo" - filatelistická výstava v Budapešti

Filatelistická výstava ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti pozýva zberateľov a priaznivcov umenia Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu ...
Pozvánky

Pozvánka do Pribyliny: ZORE NAD KRIVÁŇOM

ZORE NAD KRIVÁŇOM – športovo-kultúrno-duchovné podujatie v Pribyline a na Kriváni Milí priaznivci, ponúkame vám možnosť navštíviť Pribylinu od piatka ...
Pozvánky

Výstava obrazov "Nezabyvaj" v Alekšinciach

V Slovanskom dvore Slavica možno vzhliadnuť v najbližšiu nedeľu 24.9.2023 výstavu obrazov autora Tomáša Olijára „NEZABYVAJ“
Pozvánky

Čarovná krajina

ČAROVNÁ KRAJINAPozvánka na vernisáž členov Zväzu slovenských fotografov Srdečne pozývame na „Reprezentačnú výstavu víťazných fotografií z 5 prvých miest medzinárodného ...
Pozvánky

Pozvánka pod Duklu, bude paráda...

Najbližší piatok a v sobotu bude pripravený vo Svidníku veľmi zaujímavý program, na ktorý občianske združenie Kniha rodu pozýva svojich ...
Pozvánky

PSK pozýva: Kniha roka

Ocenenia knižným titulom a publikáciám spätým s Prešovským samosprávnym krajom budú na základe hodnotenia odbornej literárnej poroty udelené v štyroch kategóriách – ...