Základné informácie o chystanej diktatúre WHO: 10 zásadných bodov, ktoré by mal vedieť každý z vás

15. augusta 2023
(Cari Vander Yacht for The Washington Post)

Tým ako sa blíži plánovaná diktatúra WHO, ktorá nastane po schválení pandemickej zmluvy a zmien Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP), je nevyhnutné informovať o nebezpečenstve oboch dokumentov čo najširšie masy.

Skorumpovaný mainstream samozrejme o týchto dokumentoch mlčí (a mlčať bude aj naďalej), takže je len na každom z vás informovať svoje okolie.

Vzhľadom na to, že už väčšina krajín deklarovala, že s oboma dokumentmi súhlasí, zrejme neexistuje cesta von – a nie je isté, že by mohli byť riešením ani dve v rámci európskych krajín prebiehajúce iniciatívy, o ktorých ste si už mohli prečítať tu alebo tu.

Zásadný problém totiž je už samotné členstvo vo WHO, pretože nariadenia budú nútené dodržiavať všetky krajiny, ktoré budú po schválení oboch diktátorských dokumentov členmi WHO.

Lenže EÚ od svojich členov požaduje, aby boli nielen členmi WHO, ale aj mnohých ďalších svetových organizácií, takže vystúpenie pre ktorúkoľvek krajinu pod kuratelou Bruselu je prakticky nemožné.

U nás o tom nemožno uvažovať aj vzhľadom na súčasnú alebo budúcu predpokladanú vládnu konšteláciu. Prakticky neexistuje scenár, v ktorom by sme mali takú vládu, ktorá by bola ochotná vystúpiť z WHO (a ideálne aj z EÚ).

Oba diktátorské dokumenty by mali byť – dokonca v sprísnenej forme oproti súčasnému stavu – schválené už za 3/4 roka, preto je najvyšší čas informovať akoukoľvek formou širokú verejnosť.

Predpokladám, že 95% našej populácie vôbec netuší, čo sa na nás už veľmi skoro chystá. V niektorých krajinách sa teraz rozbehla letáková kampaň, ktorá má tieto informácie dostať k širším masám.

Teda k tým ľuďom, ktorí majú informačné pole veľmi úzko obmedzené mainstreamom a vôbec netušia, že napríklad už o rok na jeseň sa môžeme dočkať niečoho oveľa horšieho, než bolo to, čo sme tu zažívali najmä v rokoch 2020-21.

Bolo by teda dobré informovať svoje okolie akýmkoľvek spôsobom. Napríklad v nemecky hovoriacich krajinách sa už rozbehla letáková kampaň, teda občania tam teraz budú o oboch dokumentoch informovaní postarom – letáky do schránky.

Mainstream o dokumentoch samozrejme zaryto mlčí a inak nie je spôsob, ako by sa ľudia mohli dozvedieť aspoň to podstatné. Tiež vy sa môžete inšpirovať a tiež treba vyrobiť letáky alebo akoukoľvek inou formou dostať informácie aj k ľuďom, ktorých informačné pole nepresahuje mainstream.

Nižšie je zhrnuté z oboch dokumentov to najdôležitejšie, čo by mal vedieť skutočne každý:

1. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v prípade zdravotnej núdze zasiahne priamo do vášho života a potlačí tak náš právny štát? 

WHO pracuje so svojimi darcami na pandemickej zmluve a novele Medzinárodných zdravotníckych predpisov (MPP). Plánuje súbor pravidiel pozostávajúci z dvoch pilierov: zmena existujúcich Medzinárodných zdravotných predpisov a vytvorenie novej zmluvy o pandémii.

2. Šéf WHO vám môže v budúcnosti povedať, čo musíte robiť, kde sa môžete zdržiavať, a ktoré farmaceutické produkty musíte zakúpiť a užívať?

Iba generálny riaditeľ WHO (článok 12 Z1 MPP) hovorí, kedy nastane globálna zdravotná núdza, a to končí iba vtedy, keď si to generálny riaditeľ praje.

Pracovná skupina na predĺženie platnosti MPP 2005 sa vo svojej správe zo 6. februára 2005 vyjadrila k článku 12 veľmi jasne:

Článok kladie dôraz na konzultáciu so zmluvným štátom, na ktorého území k udalosti došlo, a povinnosť generálneho riaditeľa požiadať o stanovisko krízový výbor a zároveň uviesť, že konečné rozhodnutie o rozhodnutí o ohrození verejného zdravia medzinárodného významu zostáva na generálnom riaditeľovi WHO.

Generálny riaditeľ by mal konzultovať so štátmi a núdzovým výborom, ale konečné rozhodnutie o vyhlásení núdzového stavu spočíva na jednej osobe: na generálnom riaditeľovi WHO.

3. Nemôžete sa brániť, pretože neexistuje žiadny oficiálny orgán, ktorý by vás podporoval – ani u nás, ani u WHO?

Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa sa podľa nových zmlúv nemôže nikto odvolať. Proti zásahom zo strany štátu sa nemôžeme brániť.

S Pandemickou zmluvou sa aj VY prostredníctvom našich volených zástupcov zaväzujete, že budete všetko dodržiavať. Neexistujú žiadne práva na obranu proti útokom zo strany WHO, na ktorých vykonanie poverila našich volených zástupcov.

4. Naša vláda bude musieť v budúcnosti splniť požiadavky WHO (lockdowny, očkovanie atď.)?

Naša krajina sa musí riadiť predpismi WHO podkopávaním štruktúr právneho štátu. Články 13A a 42 MPP zbavujú členské štáty právomocí v prípade ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.

Číslo 1 nového článku 13A znie:

„Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohovoru, uznávajú WHO ako vedúci a koordinačný orgán pre medzinárodnú reakciu v oblasti verejného zdravia počas krízovej situácie v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu a zaväzujú sa dodržiavať odporúčania WHO v oblasti verejného zdravia.

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto dohovoru, uznávajú WHO ako vedúci a koordinačný orgán pre medzinárodnú reakciu verejného zdravia na mimoriadne zdravotné situácie medzinárodného významu a zaväzujú sa, že budú pri svojej medzinárodnej reakcii v oblasti verejného zdravia dodržiavať odporúčania WHO.“

Takže tu máme na jednej strane prázdne uznanie autority WHO v prípade vyhlásenej pandémie a prázdny záväzok riadiť sa „odporúčaniami“. Tak sa z odporúčania ľahko stanú príkazy. Článok 42 MPP špecifikuje, že tieto „odporúčania“ musia byť okamžite a bez meškania vykonané.

5. Naši politici nemajú aktívne slovo v tom, kto bude určovať a aké pravidlá?

Zatiaľ čo medzinárodné korporácie, lobisti, nadácie a Európska komisia vyjednávajú zmluvy spoločne s WHO, národné vlády čakajú a potom realizujú to, čo rozhodli ostatní.

Rokovací mandát o zmenách MPP bol prevedený z členských štátov EÚ na Komisiu EÚ pre efektívne združovanie európskych záujmov. Rokovania pracovných skupín by na mieste sprevádzali zamestnanci Stálej misie danej členskej krajiny pri OSN.

Teda áno chápete správne, že za všetkých 27 členských krajín dôjde k jednotnému schváleniu zo strany EÚ. Členské krajiny v tom nemajú už žiadne kompetencie – dobrovoľne ich odovzdali Európskej komisii.

To len podčiarkuje diktátorskú povahu EÚ.

6. WHO si môže na základe nových zmlúv vybrať, ktoré produkty budete používať? Konkurenčné produkty iných výrobcov, než tých, ktoré schvália WHO, nebudú povolené.

V rámci zdravotnej núdze je voľná súťaž zrušená. WHO tak má priamy vplyv na ekonomiku.

Článok 13A v odsekoch 2-5 uvádza, že WHO by mala mať voľnú ruku pre alokačné plány pre zdravotnícke produkty. Na tento účel by WHO mala mať možnosť diktovať členským štátom, ktoré zdravotnícke výrobky sa musia vyrábať v ich oblasti a v akom rozsahu a ako majú byť tieto produkty distribuované.

7. Občania ani naše vlády nemôžeme voliť generálneho riaditeľa WHO ani ovplyvňovať projekty a ciele?

Ciele WHO sú riadené účelovo vyčlenenými príspevkami, ktoré tvoria 80 % rozpočtu WHO. Darcovia, často investori, tak určujú prácu WHO. 

8. Rovnako nepochybne schvália politici aj konečnú úpravu, keď už v záujme občanov nevyjednávajú?

Naši politici budú hlasovať o MPP a pandemickej zmluve na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2024. MPP nadobudne platnosť automaticky o rok neskôr, ak ich naša krajina nebude vetovať.  Pandemická zmluva musí byť realizovaná najneskôr do 1,5 roka (pravdepodobne však oveľa skôr, platnosť nadobúda po tom, čo ju ratifikuje prvých 30 krajín).

9. Bude vaša sloboda cestovania závisieť v budúcnosti od aktuálnych požiadaviek WHO, pretože tá môže určiť, či a kam môžu občania cestovať?

Európska komisia a WHO sa dohodli na globálnom zdravotnom certifikáte, ktorý bude rovnako ako neslávne známy Covid pas určovať možnosti cestovania. Digitálny certifikát EU COVID sa stáva globálnym digitálnym zdravotným certifikátom.

10. WHO predpisuje, o čom môžete byť informovaní a o čom môžete diskutovať s ostatnými, pretože ústavne zakotvená sloboda tlače a sloboda prejavu majú byť úplne potlačené?

Článok 18 riadok 1 písmeno b WHO CA+:

„…WHO vykonáva pravidelnú komunitnú osvetu, sociálne počúvanie a pravidelné analýzy a konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti a médiami s cieľom zistiť výskyt a profily dezinformácií, ktoré prispejú k navrhovaniu komunikačných stratégií pre verejnosť s cieľom čeliť dezinformáciám a falošným správam, čím posilnia dôveru verejnosti a podporí dodržiavanie verejných zdravotných a sociálnych opatrení, členské štáty by mali čeliť akejkoľvek forme nepravdivých informácií.“


Toľko len 10 najdôležitejších bodov. Je najvyšší čas informovať o chystanej diktatúre WHO širokú verejnosť. Informujte teda svoje okolie o všetkom čo sa pripravuje, pretože za rok už nebude cesta späť.

Akou formou budete svoje okolie informovať, je len na vás. V iných krajinách sa už rozbieha snaha informovať čo najširšiu verejnosť, je teda najvyšší čas s tým začať aj na Slovensku.

Čím viac ľudí sa o nebezpečenstve, ktoré na nás čaká, dozvie, tým väčšia je šanca, že sa podarí chystanú diktatúru odvrátiť.

Ako členská krajina EÚ sme navyše pod „dvojitou“ diktatúrou, pretože EÚ teraz o všetkom rozhoduje za členské štáty…

zdroj: necenzurovanapravda.cz

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Potrebujeme hospodársku stratégiu - Marián Tkáč

Potrebujeme hospodársku stratégiu založenú na domácich zdrojoch? Určite by sme nejakú mali mať a tá by mala byť založená na ...

Nasledujúci článok

NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL, Z KTORÉHO SA NEDÁ LEN TAK VYLÍZAŤ

Róbert Merva Róbert Merva, riaditeľ vydavateľstva Torden: Len pár dní po prevalení megakauzy Tódová-Záleská sa zjavne niekde rozhodlo, že tieto „ctené ...
NÁZOR

Kryptobillboardy Progresívneho Slovenska – výstrely do vlastného kolena Sorosovho kindermanažmentu…

V tento predvolebný čas si všímam tiež stranícke billboardy  hlásajúce heslá, ktoré by mali pomôcť získať pre ne prípadných voličov. ...
NÁZOR

Billboardy SME RODINA nie sú len zavádzajúce, ale aj hlúpe

Pokračujeme v grilovaní obsahu billboardov vybraných strán. Po progresívcoch a OĽANO to bude tentoraz SME RODINA (S-R).  Kým SaS na svojich ...
NÁZOR

Po podpise Dohody s USA som vrátil prezidentke vyznamenanie

Majster sveta v kulturistike Štefan Havlík sa v otvorenom liste vzdal vojenského vyznamenania, ktoré získal za svoju tvrdú úspešnú prácu ...
NÁZOR

Zodpovednosť pred ostatnými Slovanmi nezradíme!!! – Pavol Peter Kysucký

P.P. Kysucký je autorom 11 kníh, sústreďujúcich sa na filozofiu a psychológiu Slovanov a tiež pochopenie aký je nekonečný rozdiel ...
NÁZOR

Pindy OĽANO na predvolebných billboardoch

foto: FB, Pindací automobil Igora Matoviča, aby ho bolo dobre počuť pindať…kupujeme staré kožky, perie… Po progresívcoch budeme grilovať billboardy ...
Aktualizované 26.9. 00:19
NÁZOR

Konflikty medzi prezidentkou Čaputovou a generálnym prokurátorom Žilinkom – Štefan Harabin

JUDr. Štefan Harabin komentuje konflikty medzi prezidentkou Čaputovou a generálnym prokurátorom Žilinkom, medzi Čaputovou a predsedom strany Smer SSD Ficom. ...
NÁZOR

Je Rusko skutočne alternatíva Západu? – Pavel Kamas

Je Rusko skutočne alternatíva Západu? Čo je vlastne Západ, je až tak rozdielny? Nie je Rusko len druhá páka tých ...
NÁZOR

SaS – opotrebovaná a vyhorená strana

Pôvodne som si myslel, že sa SaS (Sulík a spol.) nebudem venovať, čo sa týka ich billboardov. Ale ako čas ...
NÁZOR

Interview Tuckera Carlsona s Viktorom Orbánom

(stručný výťah z rozhovoru) Svetoznámy bývalý moderátor americkej televíznej stanice Fox News a momentálne najväčšia hviezda Twitteru s požehnaním priamo ...
NÁZOR

Aktuálne medzinárodné bezpečnostné témy – Jozef Viktorín

Aktuálne medzinárodné bezpečnostné témy: Rokovanie najvyšších predstaviteľov RF a Turecka, príprava rokovaní najvyšších predstaviteľov RF a Severnej Kórey, Moskva presúva ...