Odstránenie kontajnerových medveďov samospráva víta

4. novembra 2020

Vysoké Tatry – situácia s výskytom medveďa hnedého v intraviláne mesta je čoraz vážnejšia. Neobstoja už argumenty, že jediným problémom je nezabezpečený odpad. Napriek tomu samospráva víta aktivity podnikateľov, ktorí svoj odpad zabezpečili a zároveň dúfa, že ostatní sa nechajú inšpirovať. Rovnako, by pomohla aj spoločná komunikácia všetkých zúčastnených strán, nakoľko je potrebné výskyt medveďa hnedého blízko obydlí, riešiť a prestať bojovať.

Odpad vo Vysokých Tatrách samospráva rieši maximálnymi možnými spôsobmi

Prax ukázala, že existujúce kontajnerové stojiská je potrebné zabezpečiť a vybudovať minimálne ďalších 47 ďalších staničiek. Medvede nikdy nechodili do záhrad vyjedať ovocie, čo je dnes na dennom poriadku. Medveď nenapáda len staničky, ale aj zabezpečené súkromné stojiská, garáže, stánky s občerstvením, šopy, ovocné sady, stromy a pod. (viď. foto v prílohe). Dochádza tak k bezprostrednému stretu s človekom, čo je veľmi nebezpečné.

Mesto rieši aj problematiku technického riešenia zamedzenia manipulácie s odpadovými nádobami v stojiskách, tak aby ich synantrópne jedince neprevrhli. V prvej fáze samospráva odskúša riešenie dodatočného zabezpečenia na  stojiskách v lokalitách mesta. Zároveň  sme pripravili a inštalovali informačné tabule na všetkých stojiskách ohľadom ich uzatvárania a manipulácie s komunálnym odpadom.

Prostredníctvom environmentálneho fondu SR doteraz samospráva vybudovala 64 uzavretých kontajnerových stojísk (staničiek), v ktorých sa nachádza 260 nádob na separovaný zber a ďalších 47 by bolo potrebné dobudovať. V roku 2016 mesto získalo dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 1 205 800 eur na vybudovanie kontajnerových stojísk. Projekt – technická stránka bola odsúhlasená ministerstvom životného prostredia a dodávateľ bol vybratý verejným obstarávaním formou elektronickej aukcie. Z úradu vlády SR nám bola poskytnutá dotácia vo výške 800 000 eur, ktoré boli použité na doplnenie kontajnerových stojísk vo výške 264 587 eur a na rekonštrukciu prístupových komunikácií 535 413 eur.

Čerpanie prostriedkov bolo schválené uznesením vlády SR č. 489 z 23. októbra 2018 a realizované boli v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 489 z 23. októbra 2018 uvoľnilo ministerstvo financií finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 800 000 eur na vybudovanie ďalších kontajnerových stojísk a na vybudovanie a rekonštrukciu prístupových komunikácií ku kontajnerovým stojiskám pre mesto Vysoké Tatry. Preto samospráva odmieta tvrdenia a špekulácie o nevhodnom využití finančných prostriedkov.

Vo vlastníctve štátu je 68 % predmetných pozemkov, kde je potrebné dobudovať kontajnerové stojiská, samospráva má preto obmedzené podmienky pri čerpaní eurofondov.

Mimoriadne potrebné je však doriešiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi aj plánovanými stavbami miestnej samosprávy vo vlastníctve štátu v správe   ŠL TANAP-u, v prospech Mesta Vysoké Tatry na verejnoprospešné účely  napr. bezplatným prevodom, zverením do správy, alebo odpredajom za 1 €. Táto úloha bola daná ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Uznesením vlády SR č. 44 z 10. februára 2016 pod bodom C.9., (príloha č. 4), zatiaľ však nebola realizovaná.

Riešením situácie, by mala byť vhodná komunikácia s cieľom eliminovať problém s premnoženými medveďmi.

Spoločná spolupráca vždy priniesla lepšie úspechy ako útočenie. Samospráva teda vyzýva nielen Ministerstvo životného prostredia, ale aj vládu, Štátne lesy SR, Štátnu ochranu prírody, ochranárov a ostatných zainteresovaných, aby prestali bojovať a začali problém riešiť systémovo. Čo aj samospráva koncom septembra tohto roku vyjadrila v zaslanom liste, adresovanom na ministerstvo životného prostredia, doposiaľ však naň ministerstvo nereagovalo.

Za Mesto Vysoké Tatry informuje: Mgr. Daniela Birková, Hovorca Mesta Vysoké Tatry

Prikladáme aj list zaslaný na Ministerstvo životného prostredia!

Zároveň zasielame aj fotografie zabezpečeného odpadu, ktoré nám poslalo Združenie cestovného ruchu.

Plus fotografie stánku a staničky, ktorú aj napriek zabezpečeniu elektrickým ohradníkom medveď zničil a bufet, ktorý medveď rovnako napadol s cieľom dostať sa k pochúťkam.

Mesto Vysoké Tatry napísalo list ministrovi životného prostredia SR

                                                                                         Vysoké Tatry 23. 9. 2020

Vážený pán minister,

dovoľte mi, aby sme Vám poďakovali, že aj napriek značnej pracovnej vyťaženosti a nepriaznivej pandemickej situácii ste nás koncom augusta navštívili. Na spoločnom rokovaní so zástupcami samosprávy sme tak mohli spoločne riešiť naše problémy, život v meste, no najmä zložitú situáciu s výskytom medveďa hnedého v intraviláne Mesta Vysoké Tatry.

Prostredníctvom environmentálneho fondu SR doteraz samospráva vybudovala                64 uzavretých kontajnerových stojísk (staničiek), v ktorých sa nachádza 260 nádob na separovaný zber a ďalších 47 by bolo potrebné dobudovať. V roku 2016 mesto získalo dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 1 205 800 eur na vybudovanie kontajnerových stojísk. Projekt – technická stránka bola odsúhlasená ministerstvom životného prostredia a dodávateľ bol vybratý verejným obstarávaním formou elektronickej aukcie. Z úradu vlády SR nám bola poskytnutá dotácia vo výške 800 000 eur, ktoré boli použité na doplnenie kontajnerových stojísk vo výške 264 587 eur a na rekonštrukciu prístupových komunikácií 535 413 eur. Čerpanie týchto prostriedkov bolo realizované tiež v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Naše mesto spolupracuje pri testovaní a zavadzaní nových systémov pre zabezpečenie kontajnerov s rôznymi spoločnosťami, najmä s firmou MEDVEĎOBIJCI. Za rok 2020 sme zabezpečili týmto spôsobom 8 kontajnerov. Pri problémových staničkách sme použili elektrické ohradníky, ktorými sme oplotili aj cintoríny a okolie bytových domov. Na cintorínoch sú osadené najdlhšie elektrické ohradníky, v Starom Smokovci 630 m a v Tatranskej Lomnici 500 m. Osadené boli v roku 2018. Týmito krokmi sa neustále snažíme maximálne zabezpečiť odpad a zabrániť tak medveďovi hnedému prístup k nemu.

Mesto Vysoké Tatry aj naďalej po vybudovaní týchto staničiek dostáva denne hlásenia od obyvateľov a návštevníkov, ktorí upozorňujú na výskyt medveďa hnedého v intraviláne mesta (autobusová stanica, železničná stanica TEŽ, čerpacia stanica Slovnaft, hotely, penzióny), kde majú svoj odpad zabezpečený, ale aj napriek tomu sa medveď stále pohybuje v týchto lokalitách. Sme presvedčení, že medveď hnedý schádza k ľudským obydliam a kontajnerom pretože je premnožený. Mnohé jedince stratili plachosť, nerezignujú a ak sa chcú dostať k potrave sú vytrvalí, hlad aj pud sebazáchovy je silnejší ako strach z možných a hroziacich nebezpečenstiev v cudzom prostredí. Nedostatkom voľného teritória, ale i stratou biotopu (veterná kalamita, požiar, lykožrút, rozširovanie pestovateľských plôch a pod.) stratili medvede plachosť. Čoraz viac sú nevypočítateľní, o čom svedčia mnohé incidenty. Zmenu správania pri náhodnom strete s človekom pozorujeme aj jeho neprimeranými reakciami, sú neodbytné, zvedavé a neprejavujú plachosť. Takéto stretnutia sú nebezpečné a našou hlavnou snahou je ochrana života a zdravia domácich i návštevníkov. Zintenzívnili sme aj preventívnu výchovu a osvetu. Učíme ľudí, ako sa vyhnúť stretu medveďa s človekom, ako sa chovať, ak už k nemu dôjde.

Posledné oficiálne údaje o početnosti medveďov v kompetenčnom území Správy TANAP-u (1045 km2 resp. 104 500 ha)  z roku 2012 hovoria o 134 jedincoch (Pavol Lenko a kol. (2014): Problematika a súčasný stav medveďa hnedého v Tatrách). Na jedinca  tak pripadala plocha o rozlohe 7,8 km2 resp. 780 ha. V tejto štúdii sú odhady domovských okrskov výrazne väčšie, ako predchádzajúce odhady domovských okrskov medveďov na Slovensku z odbornej literatúry, ktorá uvádzala  domovský okrsok v priemere 25 km2 resp. 2500 ha. Aj pri tejto v minulosti uvádzanej veľkosti, by bola optimálna početnosť medveďa hnedého                      v kompetenčnom území Správy TANAP-u na hodnote 42 jedincov. Jeho ročný prírastok             na základe vedeckých poznatkov je v intervale 23 – 26 % z jarného kmeňového stavu (JKS), to znamená, že jeho populácia sa od posledného sčítania mohla dvoj až strojnásobiť, čím sa plocha pripadajúca na jedinca ešte zmenšila. Podľa domácej odbornej literatúry (Program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku 2016)) sa priemerná veľkosť ročného domovského okrsku v  závislosti od použitej metódy, pohlavia a veku jedinca pohybuje v rozmedzí 56,0 – 268,5 km2 resp. 5 600 – 26 850 ha. Vzhľadom k uvádzaným veľkostiam domovských okrskov je  z nášho pohľadu denzita výskytu medveďa hnedého na území mesta príliš vysoká vzhľadom nato, že väčšinu územia tvorí skalnatý masív Vysokých Tatier a jeho migračné možnosti sú tiež obmedzené aj diaľničnou sieťou v podhorí.

Druhotným problémom je postupná strata jeho prirodzeného biotopu v dôsledku zmenšovania výmery lesa (resp. nedostatočného zalesňovania po kalamite a požiari). Medzi ďalšie príčiny patrí nelegálny zber lesných plodov, pestovanie nezabezpečených vysoko energetických plodín v podhorí, existencia atraktívnych kŕmnych zariadení s jadrovým krmivom, nevyužitým poľnohospodárskym, potravinárskym odpadom, na ktoré mesto nemá priamy dosah, nakoľko nie sú v jeho kompetencii (sú v kompetencii Okresných úradov, a pod.). Sme za plánovaný zásah do populácie vo forme regulačného odlovu a odchytu, ako aj ochranného lovu v rámci operatívneho manažmentu  medveďa. Oba tieto spôsoby zásahu do populácie sledujú zníženie rizika škôd a nebezpečných stretov človeka s medveďom a zabezpečenie pozitívneho vzťahu verejnosti k medveďovi.  Zároveň navrhujeme, aby stálymi členmi poradných zborov pre ochranu a manažment medveďa ako aj zásahového tímu boli zástupcovia miestnej samosprávy, mestská polícia a nezaujatí odborníci (veterinárni lekári a pod.).

Prikladáme Štatistiku hlásení Mestskej polície vo Vysokých Tatrách (Príloha č. 1) a dovolíme si priložiť aj list riaditeľky Materskej školy v Novom Smokovci (Príloha č. 2), kde medveď svojimi návštevami ohrozuje najmenších a najzraniteľnejších. Na základe týchto skutočností máme  stále za to, že populácia medveďa hnedého je premnožená a je potrebná jeho regulácia.

Samospráva pri riešení tohto dlhoročného problému navrhuje okrem iného aj zmenu platnej legislatívy. Hovoríme o zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde navrhujeme zmenu § 35 (Chránený živočích) a  § 40 (Výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov), tak  aby  medveď nebol celoročne chránený druh. Ďalej by sa mal  zmeniť spôsob vydávania výnimiek a skrátiť správne konanie a taktiež je potrebné zmeniť dobu lovu (jarný a jesenný odlov). Mesto aj prostredníctvom Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2016 a č. 2/2018 rieši kontrolu, sankcie a taktiež aj povinnosť zabezpečenia kontajnerov. Podnikateľov môže najlepšie odkontrolovať Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), čo podporujeme v plnom rozsahu. Navrhujeme  aby vznikol jeden orgán spravovania národného parku – Rada Národného parku, ktorý by riešil okrem iného likvidáciu následkov kalamity, odstrel synantropných (antroporizikových) jedincov medveďa hnedého, príp. sterilizáciu, resp. vývoz. Rovnako navrhujeme, aby rezort životného prostredia zriadil Fond pre preventívne opatrenia v zastavaných územiach obcí (budovanie napríklad elektrických ohradníkov či iných ochranných prvkov a pod.).

Trvale udržateľný rozvoj cestovného ruchu a turistiky vo Vysokých Tatrách spolu s uchovaním krás tatranskej prírody pre budúce generácie je v súčasnosti najaktuálnejšou úlohou tatranskej samosprávy. Od svojho vzniku až po súčasnosť boli a sú Vysoké Tatry vysokohorským klimatickým a liečebným strediskom európskeho významu. Sú symbolom Slovenska a preto si  vyžadujú aj osobitný prístup zo strany parlamentu a vlády.

Naplneniu tohto cieľa môže pomôcť prijatie zákona o Vysokých Tatrách, ktorý má Mesto Vysoké Tatry už pripravený (viď. príloha č. 3). Spomínaný zákon upravuje najmä vzťah štátu k mestu Vysoké Tatry, ktorého samospráva prevzala po decentralizácii kompetencií a financií veľkú časť zodpovednosti za rozvoj územia. Sama však vzhľadom na charakter územia a rôzne vplyvy a záujmy v území nemôže, v rámci súčasného systému organizácie a financovania, v plnom rozsahu zabezpečiť všetky úlohy k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov. Tento návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nemá vplyv na podnikateľskú oblasť a rovnako nebude mať dopad na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest. Návrh zákona o meste Vysoké Tatry nebude mať negatívny finančný dopad ani na životné prostredie. Navrhovaná právna úprava je v súlade s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Mesto Vysoké Tatry dlhodobo presadzuje snahy o jeho uzákonenie, preto i Vás pán minister, prosíme o pomoc pri procese jeho schválenia.

Považujeme tiež za mimoriadne potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi aj plánovanými stavbami miestnej samosprávy z vlastníctva štátu v správe   ŠL TANAP-u v prospech Mesta Vysoké Tatry na verejnoprospešné účely  napr. bezplatným prevodom, zverením do správy, alebo odpredajom za 1 €. Táto úloha bola daná ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Uznesením vlády SR č. 44 z 10. februára 2016 pod bodom C.9., (príloha č. 4), zatiaľ však nebola realizovaná. Vzhľadom k tomu, že 68 % predmetných pozemkov je vo vlastníctve štátu mesto má obmedzené podmienky pri čerpaní eurofondov. Konkrétne ako príklad uvádzame v prílohe č. 5, kde nás ŠL TANAP-u opätovne vyzývajú na odstránenie stavieb kontajnerových stojísk.

Vážený pán minister, verím, že Ministerstvo životného prostredia SR prijme kroky, ktoré povedú k urýchlenému riešeniu danej problematiky, pretože v tomto prípade je bezpečnosť a zdravie detí, občanov a návštevníkov nášho mesta na prvom mieste. Zároveň Vás prosíme o podporu, pomoc a presadenie našich návrhov, ktoré sme Vám prostredníctvom tohto listu adresovali.

Prílohy:

Príloha č. 1       Štatistika hlásení Mestskej polície vo Vysokých Tatrách

Príloha č. 2       List riaditeľky Materskej školy v Novom Smokovci

Príloha č. 3       Zákon o Vysokých Tatrách

                        a) Zákon o Meste Vysoké Tatry

                        b) Podklad k Zákonu

                        c) Dôvodová správa k zákonu

Príloha č. 4       Uznesenie vlády SR č. 44 z 10. februára 2016 Príloha č. 5       Opätovná výzva na odstránenie stavieb

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Matovič nevyberal kvalitu, tak ako to robia iné štáty EÚ, ale vybral pochybnú firmu.

Nemecko, čiže tiež štát EÚ ponúka zoznam antigénových testov.  Je ich okolo 150  z celého sveta, ale ani jedna kórejská ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Fotografická súťaž Choď a foť zažila rekordný ročník

Do súťaže bolo prihlásených 820 snímok Víťazi ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť sú známi. Spomedzi 820 snímok zachytených v Prešovskom ...
LevočaMestá a Obce

Levoča má novú kruhovú križovatku, už slúži motoristom

Levoča má novú kruhovú križovatku. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ju vybudoval za rekordne krátky čas a odovzdal do užívania ešte pred ...
Poprad

Knieža z Popradu pritiahol do múzea už 10-tisíc návštevníkov

Unikátnu hrobku kniežaťa z Popradu si od jej sprístupnenia v župnom Podtatranskom múzeu v máji 2023 pozrelo už takmer 10-tisíc návštevníkov. Expozícia s ...
Mestá a ObceVysoké Tatry

Záchytné parkovisko a kyvadlová doprava v Tatrách opäť v prevádzke

Tatranská Lomnica – Tatranské Matiare – Biela voda budú pre turistov Vysokých Tatier k dispozícii aj tento rok. Prešovský samosprávny ...
Mestá a ObceVeľká LomnicaVysoké Tatry

Do Vysokých Tatier verejnou dopravou

Prešovský samosprávny kraj vyzýva turistov a dovolenkárov, aby na prepravu do Vysokých Tatier využili verejnú dopravu. Dôvodom sú stále prebiehajúce práce na 43 kilometroch ciest ...
Mestá a ObcePrešov

Rekonštrukčné práce na hanušovskom kaštieli by mali pokračovať

Druhá etapa rekonštrukcie Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou, ktorý patrí pod Krajské múzeum v Prešove, by mala stáť viac ako ...
PozvánkyŠportVysoké Tatry

Horskí nosiči vyrazia s horkým nákladom do nadmorskej výšky 1475 metrov

Stokilový náklad piva, dvestometrové prevýšenie, desiatky minút tvrdej práce pre vysokohorských nosičov. Legendárne nosičské preteky Memoriál Juraja Petranského – Nosičská ...
PopradSpravodajstvoVeľká LomnicaVysoké Tatry

Električka

V decembri pred 115 rokmi začala z Popradu do Starého Smokovca premávať električka Starý Smokovec dostal ako posledný z troch ...
Mestá a ObcePrešov

Krajské múzeum v Prešove chce obnoviť stredovekú cestu

Cezhraničný projekt múzeí v Prešove a poľskom Rzeszowe „obnoví“ stredovekú cestu Via regalis. Aktivity projektu prispejú k šíreniu osvety, znalostí, ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
Mestá a Obce

Poslanci schválili 4 mil. eur na dotácie

Aj v roku 2024 podporí krajská samospráva zmysluplné projekty v regiónoch. Celkovo na to vyčlení 4  milióny eur. Záujemcovia môžu žiadať o finančnú podporu od 2. januára v štyroch ...
KežmarokLevočaMestá a ObcePopradPrešovSpišská BeláStará ĽubovňaSvitVysoké Tatry

PSK má pre 2. kolo prijímačiek na stredné školy voľných 10 % miest

Presne 553 voľných miest majú stredné školy prešovskej krajskej samosprávy pred blížiacim sa druhým kolom prijímacích pohovorov. Hlásia ich niektoré župné ...
Vysoké Tatry

Tatry ako nové Švajčiarsko? Nová daň z ubytovania je prestrelená...

Tatry ako švajčiarsky St. Moritz: Hotely označujú novú daň z ubytovania za prestrelenú – daň sa zvýši z 2 eur ...
PopradŠportVysoké Tatry

Chantal Smoleňáková – lyžiarsky talent spod Tatier

Chantal Smoleňáková na stupni víťazov – 1. miesto v najväčšom medzinárodnom detskom preteku „Internationale Kidstrophy“ Foto: Archív, Slavomír Smoleňák Pod ...
LevočaPopradPrešovVysoké Tatry

Prešovský samosprávny kraj spustil svoje dotačné programy

Široká verejnosť sa môže znova uchádzať o finančnú podporu svojich zmysluplných projektov v rámci grantového programu Prešovského samosprávneho kraja. Termín na podanie ...
Mestá a ObceVysoké Tatry

Kraj zavŕšil rekonštrukciu frekventovaného úseku Poprad-Starý Smokovec

Opravilo sa tu 8 km ciest za 5,9 milióna eur Frekventovaná cesta medzi Popradom a Starým Smokovcom je kompletne zrekonštruovaná.  Na ...