Odstránenie kontajnerových medveďov samospráva víta

4. novembra 2020

Vysoké Tatry – situácia s výskytom medveďa hnedého v intraviláne mesta je čoraz vážnejšia. Neobstoja už argumenty, že jediným problémom je nezabezpečený odpad. Napriek tomu samospráva víta aktivity podnikateľov, ktorí svoj odpad zabezpečili a zároveň dúfa, že ostatní sa nechajú inšpirovať. Rovnako, by pomohla aj spoločná komunikácia všetkých zúčastnených strán, nakoľko je potrebné výskyt medveďa hnedého blízko obydlí, riešiť a prestať bojovať.

Odpad vo Vysokých Tatrách samospráva rieši maximálnymi možnými spôsobmi

Prax ukázala, že existujúce kontajnerové stojiská je potrebné zabezpečiť a vybudovať minimálne ďalších 47 ďalších staničiek. Medvede nikdy nechodili do záhrad vyjedať ovocie, čo je dnes na dennom poriadku. Medveď nenapáda len staničky, ale aj zabezpečené súkromné stojiská, garáže, stánky s občerstvením, šopy, ovocné sady, stromy a pod. (viď. foto v prílohe). Dochádza tak k bezprostrednému stretu s človekom, čo je veľmi nebezpečné.

Mesto rieši aj problematiku technického riešenia zamedzenia manipulácie s odpadovými nádobami v stojiskách, tak aby ich synantrópne jedince neprevrhli. V prvej fáze samospráva odskúša riešenie dodatočného zabezpečenia na  stojiskách v lokalitách mesta. Zároveň  sme pripravili a inštalovali informačné tabule na všetkých stojiskách ohľadom ich uzatvárania a manipulácie s komunálnym odpadom.

Prostredníctvom environmentálneho fondu SR doteraz samospráva vybudovala 64 uzavretých kontajnerových stojísk (staničiek), v ktorých sa nachádza 260 nádob na separovaný zber a ďalších 47 by bolo potrebné dobudovať. V roku 2016 mesto získalo dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 1 205 800 eur na vybudovanie kontajnerových stojísk. Projekt – technická stránka bola odsúhlasená ministerstvom životného prostredia a dodávateľ bol vybratý verejným obstarávaním formou elektronickej aukcie. Z úradu vlády SR nám bola poskytnutá dotácia vo výške 800 000 eur, ktoré boli použité na doplnenie kontajnerových stojísk vo výške 264 587 eur a na rekonštrukciu prístupových komunikácií 535 413 eur.

Čerpanie prostriedkov bolo schválené uznesením vlády SR č. 489 z 23. októbra 2018 a realizované boli v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

Z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 489 z 23. októbra 2018 uvoľnilo ministerstvo financií finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 800 000 eur na vybudovanie ďalších kontajnerových stojísk a na vybudovanie a rekonštrukciu prístupových komunikácií ku kontajnerovým stojiskám pre mesto Vysoké Tatry. Preto samospráva odmieta tvrdenia a špekulácie o nevhodnom využití finančných prostriedkov.

Vo vlastníctve štátu je 68 % predmetných pozemkov, kde je potrebné dobudovať kontajnerové stojiská, samospráva má preto obmedzené podmienky pri čerpaní eurofondov.

Mimoriadne potrebné je však doriešiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi aj plánovanými stavbami miestnej samosprávy vo vlastníctve štátu v správe   ŠL TANAP-u, v prospech Mesta Vysoké Tatry na verejnoprospešné účely  napr. bezplatným prevodom, zverením do správy, alebo odpredajom za 1 €. Táto úloha bola daná ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Uznesením vlády SR č. 44 z 10. februára 2016 pod bodom C.9., (príloha č. 4), zatiaľ však nebola realizovaná.

Riešením situácie, by mala byť vhodná komunikácia s cieľom eliminovať problém s premnoženými medveďmi.

Spoločná spolupráca vždy priniesla lepšie úspechy ako útočenie. Samospráva teda vyzýva nielen Ministerstvo životného prostredia, ale aj vládu, Štátne lesy SR, Štátnu ochranu prírody, ochranárov a ostatných zainteresovaných, aby prestali bojovať a začali problém riešiť systémovo. Čo aj samospráva koncom septembra tohto roku vyjadrila v zaslanom liste, adresovanom na ministerstvo životného prostredia, doposiaľ však naň ministerstvo nereagovalo.

Za Mesto Vysoké Tatry informuje: Mgr. Daniela Birková, Hovorca Mesta Vysoké Tatry

Prikladáme aj list zaslaný na Ministerstvo životného prostredia!

Zároveň zasielame aj fotografie zabezpečeného odpadu, ktoré nám poslalo Združenie cestovného ruchu.

Plus fotografie stánku a staničky, ktorú aj napriek zabezpečeniu elektrickým ohradníkom medveď zničil a bufet, ktorý medveď rovnako napadol s cieľom dostať sa k pochúťkam.

Mesto Vysoké Tatry napísalo list ministrovi životného prostredia SR

                                                                                         Vysoké Tatry 23. 9. 2020

Vážený pán minister,

dovoľte mi, aby sme Vám poďakovali, že aj napriek značnej pracovnej vyťaženosti a nepriaznivej pandemickej situácii ste nás koncom augusta navštívili. Na spoločnom rokovaní so zástupcami samosprávy sme tak mohli spoločne riešiť naše problémy, život v meste, no najmä zložitú situáciu s výskytom medveďa hnedého v intraviláne Mesta Vysoké Tatry.

Prostredníctvom environmentálneho fondu SR doteraz samospráva vybudovala                64 uzavretých kontajnerových stojísk (staničiek), v ktorých sa nachádza 260 nádob na separovaný zber a ďalších 47 by bolo potrebné dobudovať. V roku 2016 mesto získalo dotáciu z environmentálneho fondu vo výške 1 205 800 eur na vybudovanie kontajnerových stojísk. Projekt – technická stránka bola odsúhlasená ministerstvom životného prostredia a dodávateľ bol vybratý verejným obstarávaním formou elektronickej aukcie. Z úradu vlády SR nám bola poskytnutá dotácia vo výške 800 000 eur, ktoré boli použité na doplnenie kontajnerových stojísk vo výške 264 587 eur a na rekonštrukciu prístupových komunikácií 535 413 eur. Čerpanie týchto prostriedkov bolo realizované tiež v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Naše mesto spolupracuje pri testovaní a zavadzaní nových systémov pre zabezpečenie kontajnerov s rôznymi spoločnosťami, najmä s firmou MEDVEĎOBIJCI. Za rok 2020 sme zabezpečili týmto spôsobom 8 kontajnerov. Pri problémových staničkách sme použili elektrické ohradníky, ktorými sme oplotili aj cintoríny a okolie bytových domov. Na cintorínoch sú osadené najdlhšie elektrické ohradníky, v Starom Smokovci 630 m a v Tatranskej Lomnici 500 m. Osadené boli v roku 2018. Týmito krokmi sa neustále snažíme maximálne zabezpečiť odpad a zabrániť tak medveďovi hnedému prístup k nemu.

Mesto Vysoké Tatry aj naďalej po vybudovaní týchto staničiek dostáva denne hlásenia od obyvateľov a návštevníkov, ktorí upozorňujú na výskyt medveďa hnedého v intraviláne mesta (autobusová stanica, železničná stanica TEŽ, čerpacia stanica Slovnaft, hotely, penzióny), kde majú svoj odpad zabezpečený, ale aj napriek tomu sa medveď stále pohybuje v týchto lokalitách. Sme presvedčení, že medveď hnedý schádza k ľudským obydliam a kontajnerom pretože je premnožený. Mnohé jedince stratili plachosť, nerezignujú a ak sa chcú dostať k potrave sú vytrvalí, hlad aj pud sebazáchovy je silnejší ako strach z možných a hroziacich nebezpečenstiev v cudzom prostredí. Nedostatkom voľného teritória, ale i stratou biotopu (veterná kalamita, požiar, lykožrút, rozširovanie pestovateľských plôch a pod.) stratili medvede plachosť. Čoraz viac sú nevypočítateľní, o čom svedčia mnohé incidenty. Zmenu správania pri náhodnom strete s človekom pozorujeme aj jeho neprimeranými reakciami, sú neodbytné, zvedavé a neprejavujú plachosť. Takéto stretnutia sú nebezpečné a našou hlavnou snahou je ochrana života a zdravia domácich i návštevníkov. Zintenzívnili sme aj preventívnu výchovu a osvetu. Učíme ľudí, ako sa vyhnúť stretu medveďa s človekom, ako sa chovať, ak už k nemu dôjde.

Posledné oficiálne údaje o početnosti medveďov v kompetenčnom území Správy TANAP-u (1045 km2 resp. 104 500 ha)  z roku 2012 hovoria o 134 jedincoch (Pavol Lenko a kol. (2014): Problematika a súčasný stav medveďa hnedého v Tatrách). Na jedinca  tak pripadala plocha o rozlohe 7,8 km2 resp. 780 ha. V tejto štúdii sú odhady domovských okrskov výrazne väčšie, ako predchádzajúce odhady domovských okrskov medveďov na Slovensku z odbornej literatúry, ktorá uvádzala  domovský okrsok v priemere 25 km2 resp. 2500 ha. Aj pri tejto v minulosti uvádzanej veľkosti, by bola optimálna početnosť medveďa hnedého                      v kompetenčnom území Správy TANAP-u na hodnote 42 jedincov. Jeho ročný prírastok             na základe vedeckých poznatkov je v intervale 23 – 26 % z jarného kmeňového stavu (JKS), to znamená, že jeho populácia sa od posledného sčítania mohla dvoj až strojnásobiť, čím sa plocha pripadajúca na jedinca ešte zmenšila. Podľa domácej odbornej literatúry (Program starostlivosti o medveďa hnedého na Slovensku 2016)) sa priemerná veľkosť ročného domovského okrsku v  závislosti od použitej metódy, pohlavia a veku jedinca pohybuje v rozmedzí 56,0 – 268,5 km2 resp. 5 600 – 26 850 ha. Vzhľadom k uvádzaným veľkostiam domovských okrskov je  z nášho pohľadu denzita výskytu medveďa hnedého na území mesta príliš vysoká vzhľadom nato, že väčšinu územia tvorí skalnatý masív Vysokých Tatier a jeho migračné možnosti sú tiež obmedzené aj diaľničnou sieťou v podhorí.

Druhotným problémom je postupná strata jeho prirodzeného biotopu v dôsledku zmenšovania výmery lesa (resp. nedostatočného zalesňovania po kalamite a požiari). Medzi ďalšie príčiny patrí nelegálny zber lesných plodov, pestovanie nezabezpečených vysoko energetických plodín v podhorí, existencia atraktívnych kŕmnych zariadení s jadrovým krmivom, nevyužitým poľnohospodárskym, potravinárskym odpadom, na ktoré mesto nemá priamy dosah, nakoľko nie sú v jeho kompetencii (sú v kompetencii Okresných úradov, a pod.). Sme za plánovaný zásah do populácie vo forme regulačného odlovu a odchytu, ako aj ochranného lovu v rámci operatívneho manažmentu  medveďa. Oba tieto spôsoby zásahu do populácie sledujú zníženie rizika škôd a nebezpečných stretov človeka s medveďom a zabezpečenie pozitívneho vzťahu verejnosti k medveďovi.  Zároveň navrhujeme, aby stálymi členmi poradných zborov pre ochranu a manažment medveďa ako aj zásahového tímu boli zástupcovia miestnej samosprávy, mestská polícia a nezaujatí odborníci (veterinárni lekári a pod.).

Prikladáme Štatistiku hlásení Mestskej polície vo Vysokých Tatrách (Príloha č. 1) a dovolíme si priložiť aj list riaditeľky Materskej školy v Novom Smokovci (Príloha č. 2), kde medveď svojimi návštevami ohrozuje najmenších a najzraniteľnejších. Na základe týchto skutočností máme  stále za to, že populácia medveďa hnedého je premnožená a je potrebná jeho regulácia.

Samospráva pri riešení tohto dlhoročného problému navrhuje okrem iného aj zmenu platnej legislatívy. Hovoríme o zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde navrhujeme zmenu § 35 (Chránený živočích) a  § 40 (Výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov), tak  aby  medveď nebol celoročne chránený druh. Ďalej by sa mal  zmeniť spôsob vydávania výnimiek a skrátiť správne konanie a taktiež je potrebné zmeniť dobu lovu (jarný a jesenný odlov). Mesto aj prostredníctvom Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2016 a č. 2/2018 rieši kontrolu, sankcie a taktiež aj povinnosť zabezpečenia kontajnerov. Podnikateľov môže najlepšie odkontrolovať Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), čo podporujeme v plnom rozsahu. Navrhujeme  aby vznikol jeden orgán spravovania národného parku – Rada Národného parku, ktorý by riešil okrem iného likvidáciu následkov kalamity, odstrel synantropných (antroporizikových) jedincov medveďa hnedého, príp. sterilizáciu, resp. vývoz. Rovnako navrhujeme, aby rezort životného prostredia zriadil Fond pre preventívne opatrenia v zastavaných územiach obcí (budovanie napríklad elektrických ohradníkov či iných ochranných prvkov a pod.).

Trvale udržateľný rozvoj cestovného ruchu a turistiky vo Vysokých Tatrách spolu s uchovaním krás tatranskej prírody pre budúce generácie je v súčasnosti najaktuálnejšou úlohou tatranskej samosprávy. Od svojho vzniku až po súčasnosť boli a sú Vysoké Tatry vysokohorským klimatickým a liečebným strediskom európskeho významu. Sú symbolom Slovenska a preto si  vyžadujú aj osobitný prístup zo strany parlamentu a vlády.

Naplneniu tohto cieľa môže pomôcť prijatie zákona o Vysokých Tatrách, ktorý má Mesto Vysoké Tatry už pripravený (viď. príloha č. 3). Spomínaný zákon upravuje najmä vzťah štátu k mestu Vysoké Tatry, ktorého samospráva prevzala po decentralizácii kompetencií a financií veľkú časť zodpovednosti za rozvoj územia. Sama však vzhľadom na charakter územia a rôzne vplyvy a záujmy v území nemôže, v rámci súčasného systému organizácie a financovania, v plnom rozsahu zabezpečiť všetky úlohy k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov. Tento návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nemá vplyv na podnikateľskú oblasť a rovnako nebude mať dopad na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest. Návrh zákona o meste Vysoké Tatry nebude mať negatívny finančný dopad ani na životné prostredie. Navrhovaná právna úprava je v súlade s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Mesto Vysoké Tatry dlhodobo presadzuje snahy o jeho uzákonenie, preto i Vás pán minister, prosíme o pomoc pri procese jeho schválenia.

Považujeme tiež za mimoriadne potrebné doriešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi aj plánovanými stavbami miestnej samosprávy z vlastníctva štátu v správe   ŠL TANAP-u v prospech Mesta Vysoké Tatry na verejnoprospešné účely  napr. bezplatným prevodom, zverením do správy, alebo odpredajom za 1 €. Táto úloha bola daná ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Uznesením vlády SR č. 44 z 10. februára 2016 pod bodom C.9., (príloha č. 4), zatiaľ však nebola realizovaná. Vzhľadom k tomu, že 68 % predmetných pozemkov je vo vlastníctve štátu mesto má obmedzené podmienky pri čerpaní eurofondov. Konkrétne ako príklad uvádzame v prílohe č. 5, kde nás ŠL TANAP-u opätovne vyzývajú na odstránenie stavieb kontajnerových stojísk.

Vážený pán minister, verím, že Ministerstvo životného prostredia SR prijme kroky, ktoré povedú k urýchlenému riešeniu danej problematiky, pretože v tomto prípade je bezpečnosť a zdravie detí, občanov a návštevníkov nášho mesta na prvom mieste. Zároveň Vás prosíme o podporu, pomoc a presadenie našich návrhov, ktoré sme Vám prostredníctvom tohto listu adresovali.

Prílohy:

Príloha č. 1       Štatistika hlásení Mestskej polície vo Vysokých Tatrách

Príloha č. 2       List riaditeľky Materskej školy v Novom Smokovci

Príloha č. 3       Zákon o Vysokých Tatrách

                        a) Zákon o Meste Vysoké Tatry

                        b) Podklad k Zákonu

                        c) Dôvodová správa k zákonu

Príloha č. 4       Uznesenie vlády SR č. 44 z 10. februára 2016 Príloha č. 5       Opätovná výzva na odstránenie stavieb

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Matovič nevyberal kvalitu, tak ako to robia iné štáty EÚ, ale vybral pochybnú firmu.

Nemecko, čiže tiež štát EÚ ponúka zoznam antigénových testov.  Je ich okolo 150  z celého sveta, ale ani jedna kórejská ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Fotografická súťaž Choď a foť zažila rekordný ročník

Do súťaže bolo prihlásených 820 snímok Víťazi ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť sú známi. Spomedzi 820 snímok zachytených v Prešovskom ...
Mestá a ObcePopradPozvánky

August plný zážitkov v Poprade

viac info na visitpoprad.sk
Mestá a ObceVysoké Tatry

Skríningové testovanie v Tatrách pomohli zvládnuť národné ústavy, kúpele a sanatórium.

Vysoké Tatry – 27.1.2021 – Skríningové testovanie vo Vysokých Tatrách bolo realizovateľné vďaka zdravotníckym zariadeniam. Samospráva úprimne ďakuje Národnému ústavu ...
KežmarokKultúraMestá a ObcePopradPozvánkyPrešovSpišská BeláVysoké Tatry

V Tatrách sa otvoria vysokohorské chodníky a znovu ožije kultúra

Po otvorení dolín (15. júna) sa môžete tešiť na začiatok bohatého Tatranského kultúrneho leta. Už o pár dní ho odštartujú tri ...
KežmarokPopradSpišská Nová Ves

Archa pozýva na stretnutie v Poprade

Vysoké Tatry

Tatry čaká kamzičia inventúra

Tatranská Lomnica: Už zajtra, v stredu 7. júla, čaká Tatranský národný park pravidelná kamzičia inventúra. Jej výsledky dajú odpoveď nielen na ...
Aktualizované 25.10. 21:14
PozvánkySpišská Nová Ves

GUS: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na Galerijný štvrtok, 28. 10. 2021: ...
Mestá a ObceSpravodajstvoVysoké Tatry

Prebieha letecká vakcinácia líšok. Vyhýbajte sa návnadám!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznámilo, že od 7. apríla začala  štyridsiata tretia kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote ...
Mestá a ObcePopradPozvánkyVysoké TatryŽivotný štýl

Novinky v Tricklandii - COMICS

Známa galéria Tricklandia je úžasné miesto, kde sa snúbia Slovenské krásy s umením trick-artu a optických ilúzií. V priestoroch medzi ...
PozvánkySpišská Nová Ves

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: MÁGIA PETRA ŽUPNÍKA

DLHÝ DEŇ S UMENÍM: všetky expozície otvorené v čase 10.00 – 19.00 ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: MÁGIA PETRA ...
Mestá a ObcePopradŠportVysoké Tatry

Žampa bol opäť výborný s vynikajúcim výsledkom: Od pódia ho delili desatiny!

SANTA CATERINA VALFURVA – Slovenský lyžiar Adam Žampa dosiahol druhý najlepší výsledok v obrovskom slalome Svetového pohára v kariére. V ...
KežmarokMestá a ObcePopradPrešovStará ĽubovňaVysoké Tatry

Kraj otvorí v ďalšom školskom roku tri nové odbory

Pribudnú na dvoch stredných školách v experimentálnom overovaní Prešovský samosprávny kraj otvorí v školskom roku 2021/2022 tri nové odbory v experimentálnom overovaní. ...
KežmarokLevočaMestá a ObcePrešov

Prešovský kraj v rámci Európskeho týždňa mobility podporí ekologickú dopravu

Dopravná karta zdarma i súťaže o ceny Prešovský samosprávny kraj sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Aktivity,ktoré pripravuje, majú ...
Mestá a ObceŽivotný štýl

ZDRAVIE,  ZDRAVIE,  ZDRAVIE...

Toto je v súčasnosti snáď najčastejšie vyslovovaný pojem. Jeho definícia môže byť rôzna, ale najjednoduchšie sa dá charakterizovať ako „rovnováha – ...
Mestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Najvyššie položené umelé klzisko na Slovensku už víta svojich nadšencov

Najvyššie položené umelé klzisko na Slovensku je už otvorené. V Starom Smokovci povedľa Resortu Hrebienok – mesto Vysoké Tatry. Vysoké ...
Mestá a ObcePopradPrešovStará Ľubovňa

SÚC PSK rozšírila svoj vozový park o nové kolesové rýpadlo

Slúžiť bude aj pri odstraňovaní povodňových škôd Doprava Kolesové rýpadlo je nový strojný mechanizmus, ktorý v týchto dňoch pribudol do vozového parku ...
Vysoké Tatry

Odchytili dve synantropné jelenice

Priamo v centre Tatranskej Lomnice sa včera Štátnym lesom TANAP-u podarilo odchytiť dve jelenice, ktoré dlhodobo navštevovali intravilán najľudnatejšej časti mesta ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
Aktualizované 25.10. 16:06
Mestá a ObcePopradSvit

SVITPACK je na predaj