Trestné oznámenie na Lipšica, Honza, Kochlica a Piknu na GP

24. mája 2022

JUDr. Harabin podal na Generalnú prokuratúru trestné oznámenie na Lipšica, Honza, Kochlica a Piknu:

JUDr. Štefan Harabin, Záhradnícka 16464/74, 851 08 Bratislava

Bratislava, 23. máj 2022
Generálna prokuratúra Slovenskej republikyŠtúrova 2

812 85 Bratislava 1

Trestné oznámenie na:     

mjr. Mgr. Martina Kochlica

Dr. Tomáša Honza

Dr. Daniela Lipšica

Dr. Jozefa Piknu

za trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona  a porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona

a trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 Trestného zákona, minimálne v štádiu pokusu, resp. prípravy.

Vyšetrovateľ NAKA Kochlic 27. februára 2022 pod sp. zn. ČVS:PPZ-107/NKA-BAI-2022 začal trestné stíhanie vo veci pre prečin schvaľovania trestného činu podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. (až neskôr rozšíril kvalifikáciu skutku aj o trestný čin hanobenia národa rasy a presvedčenia v zmysle § 423 ods. 1 Tr. zák.) za skutok týkajúci sa môjho príspevku z 25. februára 2022 viažuceho sa na udalosti prebiehajúce na Ukrajine uverejneného na www.facebook.com pod užívateľským menom „Štefan Harabin“.

Kochlic bol v minulosti finančne korumpovaný Georgom Sorosom americkým finančným podvodníkom, ktorý je trestne stíhaný vo viacerých štátoch za finančné machinácie. Korupčná závislosť na Sorosovi je bez najmenších pochybnosti nesporná už z toho, že dvakrát dostal štipendium od Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti  (Výročné správy NOS za roky 2003, 2004).

Obsah skutku, na podklade ktorého Kochlic začal trestné stíhanie vo veci mohol naformulovať iba po preštudovaní mojich príspevkov www.facebook.com pod užívateľským menom „Štefan Harabin“  od roku 2016, v ktorých som najmenej 100 krát v rôznych súvislostiach Georga Sorosa označil za kriminálno-korupčného podvodníka.

Nepochybne Kochlic vedel, že ja (u neho zjavne podozrivá osoba) mám mimoriadne negatívny vzťah k jeho finančnému tútorovi, od ktorého bral korupčne peniaze s tým, že to splatí rozhodovacím procesom v budúcnosti cez zastavanú funkciu v štátnom aparáte.

Navyše Kochlic je spolužiak môjho syna Branislava, s ktorým mal osobné ostré konflikty ešte počas štúdia práve kvôli finančnému podvodníkovi Sorosovi, ktoré prerástli do nenávistného nepriateľstva.

Už na základe týchto okolnosti bol Kochlic povinný sám v danej trestnej veci vzniesť námietku zaujatosti podľa § 31 ods. 1 Tr. por. pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka minimálne v intenciách teórie zdania.(Námietka zaujatosti bola voči mjr. Mgr. Martinovi Kochlicovi podaná dňa 20.05.2022  vyšetrovateľovi mailom a v ten istý deň  poštou adresovaná na Prezídium Policajného zboru , Národná kriminálna agentúra , Odbor Bratislava , 1. oddelenie vyšetrovania, Pribinova 2, Bratislava k sp.zn. ČVS:ČVS: PPZ-107/NKA-BA1-2022).

Svoju zaujatosť umocňoval ďalšími nezákonnými úkonmi, keď dal podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na domovú prehliadku na zaistenie počítačov, notebookov, tabletov, mobilných telefónov a iných elektronických technických prostriedkov slúžiacich na uchovávanie dát alebo komunikáciu, na ktorých sa nachádzajú prihlasovacie údaje  a iné súbory a dáta súvisiace užívateľským profilom s menom „Štefan Harabin“, vytvorenom na sociálnej sieti Facebook s profilovým  identifikátorom https: www.facebook.com/harabinstefan a počítačov, notebookov, tabletov, mobilných telefónov a iných elektronických technických prostriedkov slúžiacich na uchovávanie dát alebo komunikáciu, na ktorých sa nachádzajú prihlasovacie údaje  a iné súbory a dáta súvisiace s príspevkom, ktorý bol dňa 25.02.2022 v čase o 15:20 hod uverejnený na internetovej sociálnej sieti Facebook, v rámci verejného prístupného užívateľského profilu s menom „Štefan Harabin“ s profilovým identifikátorom https: www.facebook.com/harabinstefan.

Iniciovaním zaistenia technických prostriedkov chcel Kochlic zjavne nadbytočne dokumentovať obsah môjho nespochybniteľného príspevku z 25. 02. 2022, ktorý som ani po podaných trestných oznámeniach poslancov nikdy nepoprel, príspevok som nevymazal, lebo ide očividne len a len o môj názor na udalosti na Ukrajine a vo vyjadreniach pre všetky média som ho dobrovoľne zopakoval, čo je notorický známa skutočnosť.

Z výroku príkazu na domovú prehliadku Špecializovaného trestného súdu (ďalej „ŠTS“) z 10. 5. 2022, č. p.: 16Ntt–33/2022–602–V–ŠTS–PK, vyplýva, že sa vzťahuje na počítače/notebooky/tablety/mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia a to len v súvislosti s profilom „Štefan Harabin“ na sociálnej sieti Facebook – teda profilom mojím, čo je verejne známe a nesporné, resp. s mojim statusom z konkrétneho dňa, času a presného znenia, ako je to zrejmé z výroku uznesenia o vznesení obvinenia. Ide o nezameniteľný status, ktorý som nikdy nepopieral, nedištancoval sa od neho, ani len náznakom neprezentoval, že by sa mi niekto „nabúral“ do môjho Facebooku a napísal ho bez môjho vedomia a súhlasu, práve naopak, hlásil a hlásim sa k nemu ako je napísaný, v celom znení a na ňom trvám. Tieto skutočnosti boli a sú verejne známe. Po medializovaných trestných oznámeniach politikov (Šeliga, Stančík a podobných podporovateľov Ukronacistov) na moju osobu som sa opakovane vo verejnom priestore vyjadril, že na tomto statuse trvám, z môjho Facebooku som ho nevymazal a bolo a je všetkým bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že ide o môj status – názor a za nikoho iného sa neskrývam. Toto bolo notoricky známe aj orgánom činným v trestnom konaní(ďalej „OČTK“) i Kochlicovi. Nebol preto ani len prítomný dôvod uvažovať o domovej prehliadke v súkromnom byte na zabezpečenie notebooku a mobilu pre účely uvádzané v príkaze na domovú prehliadku.

V príkaze na domovú prehliadku ŠTS je jednoznačne konštatované, že jediným účelom jej výkonu má byť identifikácia a odňatie elektronického zariadenia, na ktorom bol vytvorený a z ktorého bol zasielaný status z 25. 2. 2022 na sociálnu sieť Facebook. Tento status je z pohľadu OČTK trestnoprávne relevantný a je preto v záujme OČTK takúto vec nájsť a zaistiť a následne po preskúmaní takejto veci znalcom z odboru elektrotechniky vyhodnotiť, či bola použitá na komunikáciu na sociálnej sieti Facebook.

Evidentné je, že jediným cieľom domovej prehliadky malo byť zistenie, či som určité elektronické zariadenie skutočne používal ja, či som ho používal na komunikáciu na sociálnej sieti Facebook (cez statusy so svojimi sledovateľmi, ale aj inými užívateľmi) a najmä, či som skutočným autorom statusu z 25. 2. 2022.

Autorstvo statusu som nepopieral nikdy, o čom Kochlic nepochybne vedel, lebo zjavne sledoval môj Facebookový profil predtým ako pristúpil k domovej prehliadke (uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci je z 27. 2. 2022 a uznesenie o obvinení je až zo 16. 5. 2022, čiže takmer 2 mesiace ma monitoroval).         

Na tomto profile som, okrem iného, reagoval i na spomínané trestné oznámenia politikov, či už komentármi, článkami, alebo linkami na relácie vo viacerých médiách a videami, kde som sa hrdo k statusu prihlásil a vyjadril v tom smere, že sa teším na trestnoprávnu konfrontáciu s takýmito „právnickými esami“ ako aj s vyšetrovateľom, ktorý si trúfne ísť v tejto veci so mnou do sporu v otázke pravdy o udalostiach na Ukrajine. Lebo ani jediným slovom som nehanobil Ukrajincov ako národ a zároveň som nikdy neschvaľoval žiadny trestný čin.

Tieto okolnosti Kochlicovi boli nesporne známe, ním zvolený postup bol preto očividne nezákonný a v rozpore so zásadou primeranosti a proporcionality. Primárne, ak už Kochlic chcel vznášať obvinenie (i keď zjavne nezákonne a nedôvodne), mal mi ho doručiť štandardným spôsobom – poštou. Tú si riadne preberám, neskrývam  sa a žijem na adrese trvalého bydliska. Rovnakým spôsobom ma mal i predvolať na výsluch a nie zadržať v mieste trvalého bydliska – v bytovke s viacerými bytmi a tam bývajúcimi ľuďmi za asistencie cca 8 – 10 policajtov, z toho viacero kukláčov, hliadkujúcich aj pred bytom a ozbrojených samopalmi, ako keby som mal byť agresívny kriminálnik, recidivista, u ktorého je dôvodné predpokladať násilný a ostrý fyzický odpor. Sám Kochlic v uznesení o vznesení obvinenia pritom píše o mne ako o dlhoročnom sudcovi, čo je rovnako verejne známe. Mám za sebou už vyše 40 rokov výkonu v oblasti trestnej justície, vrátane postu predsedu senátu na Najvyššom súde, kde som i takých zločincov prejednával. Konanie predvedené políciou na čele s Kochlicom bolo očividne neprimerané, politicky motivované a išlo len a iba o zastrašenie mňa, mojej rodiny a demonštráciu sily.

Akákoľvek domová prehliadka nemala v tejto veci dôvodne opodstatnenie. Z domovej prehliadky nebudú zistené nové, skôr neznáme, okolnosti. Niekoľkokrát som uviedol, že status som písal a zverejnil ja. Kochlic vykonaním domovej prehliadky nezákonne a neprimerane zasiahol do ľudských práv tak mojich, ako i celej mojej rodiny, pričom ňou zisťoval skutočnosti už dávno predtým verejne známe a nesporné!

Ak sa Kochlic, i napriek vyjadrenému, rozhodol prezentovať pred dverami môjho bytu príkazom na domovú prehliadku (len vďaka ktorému si zabezpečil nezákonný vstup do súkromného obydlia), bolo jeho zákonnou povinnosťou, riešiť vec, čo najmiernejšími možnými prostriedkami, teda veci, na ktoré sa vzťahoval príkaz na domovú prehliadku zabezpečiť inak, ako realizovaním samotnej domovej prehliadky.

Požadované veci, údaje a dáta mal primeraným spôsobom žiadať vydať. K tomu ale nepristúpil, pritom ja som sám a dobrovoľne vydal notebook, ako i mobilný telefón a  hneď na mieste som všetkým prítomným policajtom povedal, že na tomto konkrétnom, vydávanom notebooku som napísal a zverejnil predmetný status na sociálnej sieti Facebook a trvám na ňom. Vrátane toho, že cez mobilný telefón príspevky na Facebook nedávam, len si ho cez mobil niekedy prezerám a že všetky príspevky na Facebooku som realizoval len cez vydaný notebook. Od Kochlica ani pred začiatkom domovej prehliadky, ani počas celého úkonu už v byte nezaznela výzva na dobrovoľne vydanie veci resp., že by chcel požadované veci a informácie zabezpečiť menej invazívnym spôsobom, ako domovou prehliadkou. Rovnako bolo povinnosťou vyšetrovateľa (lebo veci som hneď vydal dobrovoľne), zabezpečiť na úkon znalca technika, aby ten mohol priamo na mieste „vytiahnuť“ dáta, ktoré považoval za potrebné (viď príkaz na domovú prehliadku) a to bez zaistenia aktuálnych vecí (lebo neboli navyše potrebné pre trestné konanie, keďže k autorstvu statusu sa hlásim).

Ak by alternatíva s „vytiahnutím“ dát nebola technicky realizovateľná, napríklad pre ich veľký rozsah, vtedy je povinnosťou vyšetrovateľa vyzvať osobu na vydanie veci a až po negatívnej reakcii na takúto výzvu by teoreticky mohol pristúpiť k realizácii príkazu na domovú prehliadku resp. k odňatiu veci, ak by už neexistovalo iné, menej invazívne riešenie.

V tejto veci Kochlic, okrem toho, že nemal realizovať domovú prehliadku, lebo na ňu nebol dôvod. Postupoval navyše nezákonne aj pri jej samotnej realizácii. Nevyzval ma na dobrovoľné vydanie dát v prítomnosti znalca-technika, resp. na vydanie veci (notebooku a mobilu), ale hneď začal s realizáciou domovej prehliadky, pritom som všetky relevantné veci po jeho nezákonnom vstupe do bytu vydal dobrovoľne a sám a ďalšie veci prítomní policajti ani nehľadali. Opäť nezákonne na pokyn Kochlica, fotografovali všetky miestnosti bytu. Od momentu môjho dobrovoľného vydania vecí, bolo povinnosťou Kochlica ukončiť domovú prehliadku, lebo odpadol, neexistoval dôvod na jej pokračovanie.

Veci, ktoré som dobrovoľne vydal neboli a ani nie sú pre dané trestné konanie dôležité a nemajú dôkaznú relevanciu, keďže status som nepopieral. Kochlic postupoval evidentne extrémne nezákonne už tým, že dával prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na domovú prehliadku, lebo pre účely tohto konania je relevantné posúdenie obsahu statusu a nie jeho autora, ktorým som ja a Kochlic vedie konanie len pre prečin za vyjadrenie názoru.

Navyše informácie mnou publikované 25.02.2022 na sociálnej sieti Facebook nie sú dohľadateľné na mojom notebooku a už vôbec nie na mojom mobilnom telefóne, z ktorého príspevky na Facebook som nikdy nepublikoval. Pritom je všeobecne známe, že publikované informácie sú uložené na serveroch spoločnosti Meta (MetaPlatformsIrelandLimited) – prevádzkovatelia sociálnej siete Facebook, od ktorej si bez problémov mohol vyšetrovateľ potrebné informácie vyžiadať, okrem iného napr.:

  • Dátum a čas publikovania príspevku
  • Obsah príspevku
  • Prípadné modifikácie príspevku, t. j. históriu zmien príspevku
  • Autor uverejnenia príspevku, prípadne účet pod ktorým osoba príspevok uverejnila
  • Adresa uverejnenia príspevku (IP adresa, miesto uverejnenia)
  • Informácie o zariadení, z ktorého bol príspevok uverejnený (typ, model zariadenia, verzia prehliadača, verzia operačného systému, cookies a pod.)

Dátum a čas, kedy bol príspevok vymazaný a kým bol vymazaný jednoducho nie je možné zistiť z údajov uložených v mojom počítači.

          Od spoločnosti Meta (MetaPlatformsIrelandLimited) si mohol vyšetrovateľ dané informácie vyžiadať.

Je notoricky známe, že v pamäti môjho počítača, hore uvedené informácie nemôžu byť uložené (po 3 mesiacoch od uverejnenia príspevku). Nakoľko príspevok na Facebook sa publikuje prostredníctvom webového prehliadača a publikované informácie sa ukladajú priamo na webovú stránku prevádzkovateľa a sú uložené na serveroch prevádzkovateľa. Rozhodne nie na mojom počítači.

Ešte pred realizáciou domovej prehliadky Kochlic vydal uznesenie o vznesení obvinenia pre prečin schvaľovania trestného činu podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. a navyše i za trestný čin hanobenia národa rasy a presvedčenia v zmysle § 423 ods. 1 Tr. zák. Kvalifikáciu skutku i za trestný čin hanobenia národa rasy a presvedčenia pritom účelovo rozšíril až po 27.02.2022, aby odôvodnil vecnú príslušnosť Prezídia Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, odbor Bratislava, 1. oddelenie vyšetrovania, ako aj Úradu špeciálnej prokuratúry, hoci ani jediným dôkazom, jediným slovom nedokumentoval, že som hanobil Ukrajincov ako národ. Rovnako som nikdy neschvaľoval v minulosti a ani v súčasnosti žiaden trestný čin.

Kochlic politicko-korupčnú servilitu Sorosovi preukázal aj obsahom samotného odôvodnenia obviňujúceho uznesenia, ktoré ma síce 19 strán, ale na relevantné trestné právo k aktuálnemu skutku sa viažu maximálne dve strany aj to nie v rovine konkretizácie dôkazov a ani ich hodnotenia v smere preukázania, čo i len podozrenia z trestnej činnosti.

Ide o politický pamflet, v ktorom sú nie právne záväzné, ale len a iba politické deklarácie a vyhlásenia medzinárodných inštitúcii a citáty slovenských politikov podporujúcich banderovský nacistický režim na Ukrajine, ktorý sa dostal k moci v roku 2014 ozbrojeným neústavným pučom.

Skutočným dôvodom a motívom iniciovania nariadenia domovej prehliadky bolo zaistenie technických prostriedkov, aby mi boli do nich simulačne vnesené neexistujúce údaje za účelom vyfabrikovania kompromitácie mojej osoby. Ďalším cieľom vydania príkazu na nezákonnú, nedôvodnú a nepotrebnú domovú prehliadku bolo i zabezpečenie „de facto“ násilného vstupu do súkromného bytu za asistencie polície, ktorú Kochlic zneužil aj na moje nezákonné a nedôvodné zadržanie (absolútne nezmyselný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., ktorý vyšetrovateľ pri zadržaní ničím nešpecifikoval a ani len náznakom sa nevyjadril z čoho mala u mňa prameniť obava z pokračovania v páchaní trestnej činnosti) a na doručenie uznesenia  o vznesení obvinenia (ktoré sa malo doručovať poštou, ktorú ja od štátnych orgánov riadne preberám).

Zaujatosť v úplnej nahote preukázal, keď pokračoval v domovej prehliadke i napriek tomu, že aktuálny notebook a mobilný telefón, ktoré súviseli s mojou internetovou sociálnou sieťou Facebook a príspevkom z 25. 2. 2022 som dobrovoľne vydal, čím nepochybne odpadol dôvod i nezákonne realizovanej  domovej prehliadky.

Podľa Ústavy

čl. 20 ods. 2 domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky ustanoví zákon.

čl. 13 ods. 4 pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.

          Orgány činné v trestnom konaní sú povinné i pri obmedzení vlastníckeho práva a práva na súkromie fyzických osôb realizáciou domovej prehliadky, takýto úkon vykonať len pre presne určený cieľ. Zároveň s poukazom na zásadu primeranosti, vhodnosti a proporcionality je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní, aby počas vedenia trestného konania boli akékoľvek ich zásahy do základných práv a slobôd realizované, čo najmiernejším možným spôsobom a aby sa k úkonom, ako napr. odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky či domová prehliadka ale aj iné, pristupovalo ako k posledným/krajným možným riešeniam, ak iné zabezpečenie vecí, dôkazov resp. informácií pre účely trestného konania nie je možné.

V zmysle § 104 ods. 1 Tr. por. domovú prehliadku, osobnú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov, alebo prehliadku pozemku možno vykonať len po predchádzajúcej výzve toho, u koho alebo na kom sa má taký úkon vykonať, a to len vtedy, ak sa výzvou nedosiahlo dobrovoľné vydanie hľadanej veci alebo odstránenie iného dôvodu, ktorý viedol k takému úkonu.

Kochlic ma v intenciách § 104 ods. 1 Tr. por. nevyzval na dobrovoľné vydanie hľadanej veci alebo odstránenie iného dôvodu, ktorý viedol k takému úkonu.

Do bytu bez predchádzajúcej výzvy vstúpilo asi 8 policajtov (z 5 kukláči), dvaja samopalníci stáli pred vchodovými dverami.

Zaujatosť v úplnej nahote preukázal, keď pokračoval v domovej prehliadke i napriek tomu, že aktuálny notebook a mobilný telefón, ktoré súviseli s mojou internetovou sociálnou sieťou Facebook a príspevkom z 25.02.2022 som dobrovoľne vydal, čím nepochybne odpadol dôvod domovej prehliadky.

Zjavne v hrubom rozpore s Ústavou a Dohovorom o základných ľudských právach a slobodách Kochlic svojvoľne a šikanózne pokračoval v zásahu do mojich práv na ochranu súkromia a nedotknuteľnosť obydlia a tiež mojej manželky a dcér Tamary a Kataríny, keď už po mojom upozornení, že pácha trestnú činnosť potom, lebo som dobrovoľne odovzdal notebook a mobilný telefón nariadil ešte prehľadávanie a fotografovanie všetkých izieb bytu – obývačky, kuchyne, spální, kúpeľne, chodby a záchoda. Očividne už po mojom upozornení, že pácha trestnú činnosť.

V zaistenom notebooku a mobile sa nachádzajú citlivé údaje a informácie osobného súkromného charakteru, ktoré nesúvisia s predmetom domovej prehliadky, účelom ktorej bolo získanie iba dát alebo komunikácie, na ktorých sa nachádzajú prihlasovacie údaje  a iné súbory a dáta súvisiace užívateľským profilom s menom „Štefan Harabin“, vytvorenom na sociálnej sieti Facebook s profilovým  identifikátorom https: www.facebook.com/harabinstefan, resp. dát alebo komunikácie, na ktorých sa nachádzajú prihlasovacie údaje  a iné súbory a dáta súvisiace s príspevkom, ktorý bol 25.02.2022 v čase o 15:20 hod uverejnený na internetovej sociálnej sieti Facebook, v rámci verejného prístupného užívateľského profilu s menom „Štefan Harabin“ s profilovým identifikátorom https: www.facebook.com/harabinstefan.

Podľa Ústavy

čl. 19 ods. 2 každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

čl. 22 ods. 1 listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

čl. 22 ods. 2 nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.

čl. 13 ods. 4 pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.

V kancelárii NAKA, kde ma Kochlic vypočúval, sa na nástenke medzi extrémistickými nacistickými symbolmi nachádza i hákový kríž banderovského bataliónu Azov, ktorý verejne podporovali, okrem iných tiež Heger, Naď, Matovič, Korčok a ich záhadne Kochlic trestne nestíha. Nestíha ani tých, ktorí sa verejne zdravia nacistickým pozdravom „Sláva Ukrajine“, ktorý je adekvátny pozdravu „Heil Hitler“.

(Zábery z prepustenia poslednej skupiny militantov z Azovstalu boli zverejnené – TRK Zvezda News, 20.05.2022 (tvzvezda.ru)

Video ukazuje prehliadku odovzdaných väzňov, ruskí vojaci ich tiež kontrolujú na prítomnosť nacistických tetovaní.)

V trestnom procese pritom platí zásada ex offo, ktorá Kochlicovi ukladá úradnú povinnosť stíhať všetkých páchateľov trestnej činnosti aj bez podania trestného oznámenia. V pozícii Kochlica – vyšetrovateľa sa očividne sprítomňuje buď rozdvojená osobnosť (schizofrénia) alebo kriminálno-diskriminačne selektívny výber spočívajúci v tom, že kritikov Sorosa stíha za neexistujúcu trestnú činnosť a reálnych páchateľov trestnej činnosti spočívajúcej v podpore a velebení ukronacistických banderovcov na Ukrajine úmyselne nestíha.

Kochlic od samého začiatku v danej veci je vo vzťahu k mojej osobe nesporne extrémne zaujatý a bez zábran robil procesné úkony, ktorými  hrubým, násilným a agresívnym spôsobom zasiahol nielen do mojich základných ľudských práv a slobôd, ale aj mojich rodinných príslušníkov.

Dozorovým prokurátorom v danej veci je Honz, ktorý dal návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku bez toho, aby bol na to zákonný titul (dôvody sú vyjadrené v časti o Kochlicovi).

U Honza je rovnako ako u Kochlica prítomný kriminálno-diskriminačne selektívny výberpokiaľ ide o realizáciu zásady ex offo iba preto, že je dlhodobo závislý na Sorosovi.

Zaujatosť u Honza je notorický a verejne známa minimálne, na podklade môjho konštatovania v kauze Rostas na verejnom pojednávaní na ŠTS v Pezinku, kde som upozornil predsedu senátu ako môže počas súdneho konania tolerovať grázla Honza, ktorý sa hral s mobilom. Vo vestibule Najvyššieho súdu, keď vchádzal Honz do pojednávacej miestnosti som ho v prítomnosti najmenej 50 osôb (vrátane novinárov) nazval Sorosovým kriminálnikom, lebo spoločne s trestným oznamovateľom písali na Rostasa trestné oznámenie, ktoré potom zaujatým spôsobom zavŕšil do podania obžaloby na Rostasa. Honz má voči mojej osobne extrémne negatívny vzťah.

Už z toho titulu je jeho návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku bez najmenších pochybnosti očividne nezákonný. Honz bol povinný sám vzniesť námietku zaujatosti, keď tak neurobil len a iba umocnil svoju zaujatosť voči mojej osobe.

U Kochlica a Honza je kriminálno-diskriminačne selektívny výber, pokiaľ ideo realizáciu zásady ex offo, zjavne vypukli, keď nestíhajú Lipšica za verejné schvaľovanie vraždenia srbských  (rok 1999) a irackých (rok 2003) civilistov Spojenými štátmi americkými. Ide len a len o zneužívanie právomoci verejného činiteľa aj v tomto smere.

U Lipšica, špeciálneho prokurátora, ako monokraticky nadriadeného Honzovi, je nevraživá zaujatosť voči mojej osobe rovnako notoricky známa už z dávnej minulosti, keď som v parlamente (rok 2008) na jeho adresu povedal, že „pôjdeš do basy Ty hajzel“, iba  preto lebo Lipšic nesporne ukradol zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 1,4 milióna slovenských korún, v dôsledku čoho ministerstvo spravodlivosti pod mojím vedením podalo na neho i konkrétne trestné oznámenie. Slovenskú verejnosť som informoval o Lipšicovej trestnej činnosti v súvislosti s nezákonným získaním justičnej skúšky, čo napokon konštatoval ústavnoprávny výbor parlamentu v auguste 2002. Napokon som podal i trestné oznámenie, že Lipšic bol členom organizovanej zločineckej skupiny v zostave Krajniak, Konečný a Lipšic, ktorá mu zjavnou trestnou činnosťou umožnila získať nezákonným spôsobom bezpečnostnú previerku, aby sa mohol nezákonne stať ako kriminálnik špeciálnym prokurátorom. Brutálna zaujatosť Lipšica vypukla aj v jeho politickej podpore neústavného teroristického ukronacistického prevratu osobnou účasťou na majdane v Kijeve v roku 2014 na pokyn Sorosa.

Lipšic ako  monokraticky nadriadený Honzovi pokiaľ schválil, resp. odobril  návrh na vydanie príkazu na domovú prehliadku sa správal primitívne zaujato voči mojej osobe.

To, že Lipšic celú akciu riadil vyplýva z obsahu jeho komunikácie v podcaste na Aktuality.sk vo videu s redaktorom Hanákom počas minulého víkendu, keď verejne  spoločne vyzývali NAKA, aby zaklopala na dvere Harabinovi za status o Putinovi (https://youtu.be/OVa2G05b6e4).

Iba na ilustráciu analogicky uvádzam, že v známej kauze „Sadiky“, ktorá spadla do môjho senátu som okamžite po zistení, že jeho manželkou je osoba mne priateľská z minulosti, ako člen senátu konajúceho vo veci na Najvyššom súde Slovenskej republiky, vzniesol námietku zaujatosti, čo bola moja zákonná povinnosť tak ako to malo byť u Kochlica, Honza, ale i Lipšica.

Pikna tým, že vydal príkaz na domovú prehliadku 10. 5. 2022, č. p.: 16Ntt–33/2022–602–V–ŠTS–PK úmyselne pokračoval v nezákonnostiach Kochlica, Honza, ale i Lipšica a bez najmenších pochybnosti sa stal spolupáchateľom v petite uvedenej trestnej činnosti, lebo nie je možné prezumovať, že by v pozícii sudcu ŠTS bola osoba nepoznajúca Ústavu, Trestný poriadok a Trestný zákon.

Na nepráve nemôže byť právo (základná axióma v trestnom procese platná už tisícročia), preto pokiaľ by sa Generálna prokuratúra na čele so Žilinkom  chcela vyhnúť tomu, že trestnú činnosť Lipšica a spol.  nebude stíhať, iba pripomínam, že v tomto smere za úmyselné krytie očividnej trestnej činnosti prichádza do úvahy i trestnoprávna zodpovednosť konkrétnych prokurátorov, vrátane Žilinku vzhľadom na monokratický princíp.

                                                                               JUDr. Štefan Harabin

Iste nemusíme predstavovať Mareka Vagoviča, ktorý takto zobral spravodlivosť do vlastných rúk a JUDr. Štefana Harabina už on sám z pozície svojej moci odsúdil na oddych v chládku. Mal by dávať pozor Marek, čo si objednáva, pretože vesmír mu to môže ľahko vyplniť…

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Vlastenectvo Štefana Harabina si všimli aj v susedných krajinách

Štefan HARABIN v maďarskej televízii V maďarskej hírTV v diskusii bol spomenutý JUDr. Štefan Harabin, ktorý sa dostal do povedomia ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Moskva a Minsk s úžasom sledujú, ako Západ rozdeľuje Ukrajinu

Lukašenko opäť priniesol na rokovania niečo veľmi dôležité vo svojom kufri. Je jasné, že za zatvorenými dverami Putin a Lukašenko diskutujú ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...