TEROR SLOVENSKÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV VOČI SLOVENSKÝM ZAMESTNANCOM

19. decembra 2021

ZAMESTNÁVATEĽ NEMÁ POVINNOSŤ NEVPUSTIŤ NA PRACOVISKO ZAMESTNANCA, KTORÝ SA NEPREUKÁŽE OČKOVANÝ – TESTOVANÝ – PREKONANÝ („OTP“)! AK TO UROBÍ, NEMÁ PRÁVO SIAHNUŤ MU PRI TEJTO „PREKÁŽKE V PRÁCI“ NA MZDU ANI ODHLÁSIŤ HO Z ODVODOV, KTORÉ MU JE POVINNÝ PLATIŤ!

Odporúčam všetkým zamestnancom a zamestnávateľom pozorne sa oboznámiť so znením nižšie uvedených ustanovení, najmä § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 250b ods. 6 Zákonníka práce. 

Najprv z „histórie“:

Slovenský národ sa na potešenie zahraničných kartelov sám sleduje, kontroluje a likviduje. Mnohí v tom našli potešenie, akési pozdvihnutie vlastnej dôležitosti a pocitu 5 minút „slávy a moci“ pri šikanovaní toho druhého. Že ich to v jednom momente dobehne, je viac než isté…

O začiatkoch ťahania spoločnosti do priepasti vypovedá kniha GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel, ktorá podáva obraz o fanatickom konaní mnohých Slovákov proti vlastným Slovákom… Kniha je svedectvom o statočných Slovákoch prenasledovaných „tiežslovákmi“. A práve toto je tragédia našej doby, nie zopár psychopatov vo vláde.

link na knihu – kliknite na obrázok:

Po rozohraní prvej ligy hry Covid-19 a nainfikovaní celého národa núteným vdychovaním vlastných výlučkov z vírusmi, baktériami, plesňami, hubami, roztočmi a inými mikroorganizmami posiatych rúšok a respirátorov, uzavretím národa pred Slnkom a čerstvým vzduchom, izolovaním ho od sociálnych kontaktov a nahnaním na experimentálne výskumy, podsúvaním strachu, paniky, uvrhnutím ho do ekonomickej tiesne a pod., stali sme sa víťazmi v úmrtiach v tejto hre. Na jej čele stojí skupina sociopatov a psychopatov, ktorej servilne slúži štátny aparát, ako aj súkromná sféra, dúfajúc, že z toho vyjdú ako „víťazi“. S hrdosťou kráčajú na vpichovanie roztokov do svojho tela, po čom vám vysmiati povedia, že vy ste ten psycho bez vakcíny, a následne s hrdosťou aj „odchádzajú“. To všetko k spokojnosti tým, ktorí nad nimi stoja na tribúnach „kongresov“ bez prekrytia dýchacích ciest a na čelo im dávajú požehnanie „vakcína je sloboda“.

Dňa 14.12.2021 tak odišiel 40 ročný mestský policajt slúžiaci v Košiciach. Zlyhalo mu srdce…, určite to nemá súvis s dvoma hrdo vpichnutými „vakcínami“ na ochranu proti Covid-19. Uchránení a uliečení k smrti… Vakcína je sloboda!  

Stav vysokej infikovanosti národa využitého na pokusy a úpadok ekonomického stavu republiky vítajú vakcinačné kartely a generálny štáb Ríše, ktorý má k dispozícii užitočných Slovákov pre blaho jeho vlastných občanov. Nie všetci občania protektorátu Slovenskej republiky rozumejú, čo sa s nimi vlastne deje, keď ich s náhubkami na tvári ženú na testovacie a vakcinačné bitúnky a keď utekajú so svojimi deťmi odovzdať ich na pokusy. Niektoré matky zo slovenskej politiky tú úžasnú správu preženú aj cez sociálne siete… A dieťa sa tomu musí aj radovať…

Týmto zahraničným záujmom slúžia ústavní činitelia Slovenskej republiky, ktorí zavádzajú do spoločnosti z hľadiska formálnej stránky práva nulitné akty a z hľadiska materiálnej stránky nehumánne a likvidačné „pravidlá“, no a národ bez poznania a uvažovania, za to pod hypnózou mediálnej propagandy, ráno plní večer zadané pokyny, pretože uveril, že takto je ZODPOVEDNÝ! Pri tom sa teší z toho, že (už iba) ako otrok je vpustený do kaviarne, nákupného centra a pod.

Jedným zo sanitárnych pravidiel je ďalšia „Covidová“ novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a Zákonníka práce, ktoré zamestnávatelia bez toho, aby si ich obsah pozorne prečítali, vzali „šupom“ a poď ho na svojich Slovákov, na svojich zamestnancov! Aj za cenu vlastného zničenia na konci dňa…

Zamestnávatelia v Slovenskej republike majú teda uložené (nedá sa to jednoznačne nazvať, že majú povinnosť) podmieniť vstup zamestnancov na pracovisko predložením potvrdenia o očkovaní – testovaní – prekonaní Covid-19 alebo podstúpením bezplatného otestovania ponúknutého zamestnávateľom (ďalej len „OTP“).  Ako fanatici (píliaci si pod sebou konár) vyžadujú tak od svojich zamestnancov okrem prekrytia dýchacích ciest aj potvrdenie OTP,  v opačnom prípade ich nevpustia na pracovisko a k výkonu práce. Následne to kvalifikujú ako prekážku v práci bez náhrady mzdy, kde zamestnancovi prerušia povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti hradené zamestnávateľom. Pre uvedené však nemajú zákonný nárok!

Tento postup je v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd, Ústavou SR v spojení s § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. a viacerými ustanoveniami Zákonníka práce.

Najprv prehľad dotknutých paragrafov:

Čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd: Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.

Článok 15 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne: Vedecký výskum v oblasti biológie a medicíny sa bude vykonávať slobodne a s prihliadnutím na ustanovenia tohto dohovoru a iných právnych noriem zabezpečujúcich ochranu ľudskej bytosti.

Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR:  Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR:  Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Čl. 16 ods. 1 Ústavy SR: Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. 

Čl. 19 ods. 2 Ústavy SR:  Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Čl. 36 ods. 1 Ústavy SR: Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.  

Čl. 39 ods. 1 Ústavy: Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

§ 15 Zák. č. 400/2015 Z. z.: O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenie sa stalo známym každému, koho sa to týka.

§ 11 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na: 
d)  odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 9), 
e)  rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
f) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom [okrem § 12 ods. 2 písm. i) Zákonníka práce], nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.

§ 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným predpisom. Údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa (§ 20 ods. 2 a 3), sa sprístupňujú bezodkladne formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby.

§ 2 ods. 18 Zák. č. 317/2016 Z. z. transplantačný zákon: Testovanie na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologické vyšetrenie vzorky spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek.

§ 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z.: Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými je dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa; potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky.

Čl. 2 veta posledná Zákonníka práce: Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

Čl. 11 Zákonníka práce: Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.

§ 81 písm. c) Zákonníka práce: Zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený. 

§ 250b ods. 6 Zákonníka práce:  Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

K veci:

Na úvod je potrebné povedať, že sanitárne novelizácie zákonov sú koncipované sofistikovaným spôsobom „šifrovaných pojmov a výrazov“ tak, aby im jednak nikto nerozumel a aby korešpondovali s mediálnou propagandou zastrašovania a plnenia inak toho, čo zákon neukladá. Po ich dešifrovaní z nich však nevyplýva tá „povinnosť“, ktorá sa propagandisticky tlačí cez média. 

Pojem podmieniť vstup na pracovisko zdravotným zásahom do telesnej a duševnej integrity človeka, konkrétne vpravením experimentálnej látky do tela alebo odovzdaním vzorky z tela na testovanie, čo je dobrovoľný zdravotný úkon darcu biologickej vzorky, je natoľko absurdný, že je nevykonateľný, pretože na strane zamestnanca neexistuje zákonná povinnosť uvedené vykonať (keďže ide o úkon darovania) a takáto povinnosť existovať ani nemôže, pretože by bola v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd a Dohovore o ľudských právach a biomedicíne. 

Preto takáto povinnosť nie je určená zákonom, ale  nanucovaná propagandou a rafinovane „zašifrovaná“ do novelizácii zákonov, ktoré v konečnom dôsledku takúto povinnosť ani neurčujú, pretože nemôžu. Celé je to o dobre zmasírovanej propagande, ktorá by nebola bez servilných médií a doživotného „pontifikátu“ zamestnancov štátnej správy a služieb, v prvom rade súdnej moci. Bez nich by hra na Covid-19 nešla…!

Adresátom povinnosti podľa § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o dočasnom podmieňovaní vstupu zamestnanca na pracovisko preukázaním sa očkovaním-testovaním-prekonaním Covid-19 alebo vykonaním testu u zamestnávateľa („OTP“)  je zamestnávateľ, pričom jeho povinnosti nekorešponduje žiadna povinnosť fyzickej osoby určená na zásah do jej telesnej integrity pre účely získania preukazu OTP. 

Zároveň z ust. § 250b ods. 6 Zákonníka práce nevyplýva povinnosť zamestnávateľa nevpustiť na pracovisko zamestnanca bez predloženia OTP. Z tohto ustanovenia nevyplýva ani povinnosť po nevpustení takéhoto zamestnanca na pracovisko považovať jeho neprítomnosť za jeho prekážku v práci bez náhrady mzdy. 

Rozhodnutie o nevpustení zamestnanca na pracovisko, ktorý odmietol OTP, je na dobrovoľnom rozhodnutí zamestnávateľa, čo vyplýva zo znenia citovaného ustanovenia: „Ak… zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad alebo odmietol možnosť bezplatného otestovania a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak“. 

To znamená, že je na zamestnávateľovi, či z uvedeného dôvodu umožní alebo neumožní zamestnancovi vstup na pracovisko („…a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup…“), a následne je na podmienenej dohode zamestnanca a zamestnávateľa (…ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak), či táto neprítomnosť bude alebo nebude považovaná ako prekážka v práci bez náhrady mzdy. 

Neprítomnosť zamestnanca na pracovisku je v prípade odopretia OTP kvalifikovaná ako prekážka v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy iba vtedy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom na inom postupe. 

Zákon teda nedáva zamestnávateľovi právo pri tejto prekážke v práci (ak ju aj zamestnávateľ zvolí) siahnuť zamestnancovi na mzdu bez toho, aby sa s ním pred tým nesnažil dohodnúť inak, a nedovolí mu ani prerušiť povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenia a povinné poistenie v nezamestnanosti.  

Odopretie OTP, teda legitímne odopretie experimentálnych zásahov do tela človeka, ktorý výskum je podmienený dobrovoľnosťou, nie je možné „trestať“ siahnutím na mzdu.

Siahnutie zamestnancom na mzdu a neodvedenie povinných odvodov je trestným činom podľa § 214, § 276 ods. 1 a/alebo § 277 ods. 1 Trestného zákona nevyplatenie mzdy a odstupnéhoskrátenie dane a poistného a neodvedenie dane a poistného. Taktiež hrubého nátlaku na zamestnancov pre ich zdravotný stav podľa § 190 ods. 2 písm. a) Trestného zákona v spojení s § 6, § 7 cit. zákona, ktorých páchateľ neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými ľudskými právami niečo konali alebo trpeli. Je lsťou a úskokom, ak zamestnávateľ zneužíva výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov na škodu zamestnancov, ktorým podsúva také riešenie pracovno-právnych vzťahov, aké zákon neukladá a dokonca nedovoľuje. 

Zamestnávateľ teda nemá na základe čoho, ako podmienku práce ukladať preukaz o OTP, pretože zamestnanec nemá všeobecne záväznú povinnosť podstúpiť predmetný zásah do svojej telesnej integrity. Oproti § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. (podmieňovať vstup na pracovisko s OTP) a § 250b ods. 6 Zákonníka práce (nepreukázanie OTP ako prekážka v práci) ho tu chráni čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 16 ods. 1, čl. 36 ods. 1, § 39 ods. 1 Ústavy SR (ochrana telesnej integrity a možnosť zásahu do nej iba zákonom alebo so súhlasom osoby), ktoré sú nadradené nad citované ustanovenia „obyčajných“ zákonov. Platí princíp zvrchovanosti ústavy nad zákonmi, nie opačne. 

Vyvstáva potom otázka, o čo išlo zákonodarcovi pri „šifrovanom“ texte ustanovenia zákona „podmieniť“ vstup na pracovisko vpravením experimentálnej látky do tela zamestnanca alebo vybratím vzorky z jeho tela, pokiaľ to ako fyzická osoba nemá (a nemôže mať) určené zákonom? Natíska sa odpoveď, že o „právo“ zamestnávateľa uložiť týmto rafinovaným spôsobom zakázanú antihumánnu praktiku. V každom prípade ide o zvrhlosť z hláv psychopatov a sociopatov, ako „elegantne“ obísť zákaz nútených experimentálnych pokusov na ľudskej bytosti, a dostať to do praxe cez zamestnávateľov a nátlak na „prekážky v práci bez náhrady mzdy“.

S poukazom na čl. 13 ods. 1 písm. a), ods. 2 Ústavy SR povinnosti sa ukladajú zákonom, navyše pri zachovaní základných práv a slobôd, nie zamestnávateľom. Neexistuje povinnosť fyzickej osoby na podstúpenie biomedicínskeho výskumu (kam patrí experimentálne očkovanie a testovanie biologického materiálu) ani pre účely prístupu k práci.

Do duše slovenským zamestnávateľom:

Zamestnávateľ má právnym aktom označeným ako „Vyhláška na nariadenie opatrení ÚVZ“ uložené podmieniť zamestnancovi vstup na pracovisko preukázaním sa OTP, pričom táto pseudo-vyhláška nie je všeobecne záväzným právnym predpisom a preto ňou nemožno ukladať všeobecne záväzné povinnosti ani zamestnávateľovi. Môže ju ignorovať. 

Ak by ju neignoroval, aj v tomto prípade nemá povinnosť, dokonca s poukazom na  Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd a Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, nemá právo podmieňovať vstup na pracovisko zásahom do telesnej integrity zamestnanca, a ak by sa aj rozhodol takto zasahovať, a zamestnanec to odmietne, nemusí mu odoprieť vstup do zamestnania ani výkon práce. NEMUSÍ! Ak by mu však odoprel, nemôže zamestnancovi bez predchádzajúcej dohody s ním o inom spôsobe vybavenia veci siahnuť na jeho mzdu a ani mu pozastaviť platenie povinných odvodov.

Avšak pre zamestnávateľov je „pohodlnejšie“ terorizovať svojich zamestnancov, píliť si pod sebou konár a pripraviť svojim deťom budúcnosť otroka.

Osobitne treba dať do pozornosti, že s poukazom na čl. 15 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne vedecký výskum v oblasti biológie a medicíny sa môže vykonať iba na základe slobodnej vôle účastníka výskumu.  O tom, že pri OTP ide o biomedicínsky výskum vypovedá samotný právny pojem „testovanie“ na Covid-19 (§ 2 ods. 18 zákona č. 317/2016 Z. z. transplantačný zákon), ako aj informácia NCIZ na formulári k testovaniu, že „v prípade pozitivity môže byť biologického materiálu využitá na ďalšie vyšetrenia a to aj v rámci výskumu a vývoja v súvislosti s ochorením COVID-19 – tzv. sekvenácia“. …čo viac ešte dodať…? Rovnako aplikovanie vakcín je ich výrobcami definované ako experimentálne, čo dokresľuje fakt ich (iba) podmienečného schválenia v núdzovom stave. 

Ak chcete vedieť, prečo ste mnohí testovaní ako pozitívni, aj keď
vám nič nie je a nebude, tak to je preto, že ste zaradení do experimentálneho výskumu. Potom už stačí „iba“ vás donútiť na vakcínu…

Formulár NCZI

V utorok dňa 13.12.2021 som v mimoriadnom vysielaní na Slobodnom vysielači o. i. hovorila o jednom z X prípadov, o ktorých ma informujete, kde mne blízky kamarát je po dvojročnom testovaní kvôli zamestnaniu „konečne“ pozitívny a sedí doma v karanténe. Nič mu nie je, ale je už zaradený do výskumu. Rovnako tak ďalší, v skutočnosti tiež negatívny  človek, je do systému zaradený ako pozitívny… Hra beží, počty stúpajú, stresovaní ľudia so slabou imunitou a pod infikovaným rúškom aj skutočne chorľavejú…Video:

TU

To, čo sa deje, je GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA vykonávaná pokusmi na ľudských bytostiach.  

Ak slovenský zamestnávateľ, ako člen slovenského národa sa rozhodne nevpustiť svojho rodáka do zamestnania, pretože kope za nehumánne zvrhlosti v mene cudzích záujmov, čo ho v niektorom momente dobehne, k tomu niet viac čo morálne dodať. Právne iba to, že koná v rozpore s Ústavou a medzinárodnými dohovormi o ochrane ľudských práv a slobôd, ako aj s „novelizovanými“ zákonmi. Ani podľa tých však nemôže neprítomnosť zamestnanca z dôvodu odopretia podstúpenia experimentálneho výkonu do jeho telesnej integrity považovať bez ďalšieho za prekážku v práci bez náhrady mzdy a nemôže mu neplniť povinné sociálne odvody.

Pre rýchlu pomoc prikladám KARTIČKY SLOBODY na jednom mieste:

TU

KARTIČKA SLOBODY
ŠKOLSKÁ KARTIČKA
KARTIČKA CESTOVNÁ
KARTIČKA SLOBODNÉHO DÝCHANIA A VÝHRADA VO SVEDOMÍ 
KARTIČKA OTP
KARTIČKA PROTI POLICAJNEJ KARTIČKE
KARTIČKY ODPORU-19 A SLOBODNÉHO SLOVÁKA
KARTIČKY SLOBODNÉHO ZAMESTNANCA
KARTIČKY SLOBODNÉHO SPOTREBITEĽA

Do ďalšieho vydania pripravujem KARTIČKU SLOBODY v „NÚDZOVOM“ STAVE a KARTIČKU SLOBODNÉHO PACIENTA

JUDr. Adriana Krajníková

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

JUDr. Harabin podal trestné oznámenie na policajta

Vážený pán generálny prokurátor, V záujme odstránenia nezákonnosti Vám pripájam opis trestného oznámenia na konkrétneho policajta. Štefan Harabin, Záhradnícka 16464/74,  821 ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Dr. Vernon Coleman – možné budúce riziko, ktoré hrozí očkovaným

Dr. Vernon Coleman už od marca 2020 natáča videá o covide a vždy bol vo svojich predpovediach ohľadom nastávajúcej situácie aj ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 15.6. 23:11
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...