SKONČIL NÚDZOVÝ STAV, KTORÝ TU de iure NIKDY NEBOL.

17. mája 2021

Vyhlášky hlavného hygienika boli právne irelevantné v pseudo-núdzovom stave a také sú aj pre stav mimoriadnej situácie.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva na nariadenie opatrení sú za každého stavu právne nulitné preto, že formálne ÚVZ nie je orgánom spôsobilým vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, pretože k tomu nemá delegované osobitné splnomocnenie zákona č. 355/2007 Z.z., teda „vyhlášky“ trpia nedostatkom právomoci orgánu, ktorý ich vydal, pričom tvorba týchto „vyhlášok“ súčasne obchádza Zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov. Obsahovo sú nulitné preto, že ukladajú zvrátené podmienky, ktoré žiaden zákon neurčuje ako povinnosť, teda trpia nedostatkom právneho základu.

Kráľ umrel, nech žije kráľ...

Núdzový stav skončil, pokračuje mimoriadna situácia, ale vyhlášky hlavného hygienika, ktoré de iure neplatili ani v núdzovom stave, majú platiť naďalej v nenúdzovom stave… Čo sa vlastne zmenilo…? 

Podľa uznesenia vlády č. 111, zo dňa 11.3.2020, ktorým bola na území SR vyhlásená mimoriadna situácia, bolo členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy (kam nepatrí hlavný hygienik) nariadené prijímanie opatrení na úseku civilnej ochrany. 

Mimoriadna situácia je vyhlásená z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z.

Ešte raz (pretože je to veľmi podstatné): vo vyhlásenej mimoriadnej situácii bolo členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy (kam nepatrí hlavný hygienik) nariadené prijímanie opatrení na úseku civilnej ochrany, čo je Zákon č. 42/1994 Z.z.

Uznesenie vlády SR č. 111, zo dňa 11.3.2020:

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva neposkytuje ÚVZ právomoc vydávať opatrenia (ani iné právne akty). Podobne ako stavebný úrad nemôže vydať rozhodnutie na úseku cestnej premávky, nemôže ÚVZ vydávať rozhodnutia na úseku civilnej ochrany. (Proste „nejaké pravidlá“ sú „dohodnuté“, inak by nebol právny štát, ale právny chaos. … avšak ten tu už dnes je).

Uznesenie vlády č. 111 určilo, v súlade s § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z., že v mimoriadnej situácii nekoná ÚVZ, ale členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy podľa Zákona o civilnej ochrane (pričom po vyhlásení núdzového stavu sa právomoc podľa § 3b ods. 4, druhá veta tohto zákona presúva do Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu). Ani podľa jedného z označených kódexov nemá ÚVZ žiadnu právomoc nariaďovať akékoľvek opatrenia a vyhlášky. 

Takže vyhlášky hlavného hygienika sú právne irelevantné pre právny stav krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav), ako aj pre právny stav mimoriadnej situácie. 

To preto, že Úrad verejného zdravotníctva 
– nie je orgánom štátnej správy s právomocou vydávať všeobecne záväzné právne predpisy podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia – to môže iba ministerstvo zdravotníctva (§ 62 Zák. č. 355/2007 Z.z.), 
– nie je orgánom podľa Zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách, 
– nemá zákonom zverenú právomoc vydávať vykonávacie predpisy podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu, 
– nemá zákonom zverenú právomoc vydávať vykonávacie predpisy podľa Zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, 
– nemá zákonom zverenú právomoc vydávať vykonávacie predpisy podľa Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 

Úrad verejného zdravotníctva môže vydávať iba opatrebnia pri ohrození verejného zdravia I. stupňa, § 48 ods. 1 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z., ktorý tu však nie je, pretože je tu ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, § 48 ods. 2 písm. a) cit. zákona.

Prijatím „novelizovaného“ § 59b Zák. č. 355/2007 Z.z. sa „razom“ ÚVZ stalo silnejším orgánom, než samotné ministerstvo zdravotníctva, a dostalo „právomoci“ vydávať opatrenia aj za krízovej situácie. Avšak označený paragraf je „zmätok“, proti ktorému som podala generálnemu prokurátorovi podnet a ten podal návrh na ústavný súd (článok k tomu je uvedený nižšie). 

Stav je taký, že vyhlášky ÚVZ sú v rozpore so Zákonom č. 355/2007 Z.z., Zákonom č. 400/2015 Z.z. a samotnou Ústavou SR.

„Koniec“ núdzového stavu

Parlament dňa 14.5.2021 „novelizoval“ Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizáciiZákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Týmto „manévrom“ ukončil núdzový stav. 

O ČO TU IDE…?

…o zmenu „fasády “ a zmenu názvu SITKOMU. Pretože ten starý sa už okukal. „Show must go on…“ , ale po „inakom“. Samozrejme, aj s vyhláškami a k tomu „novinka“ vakcína. „Step by step“…“

14.5.2021, Eduard Heger (OĽANO)„Zrušenie núdzového stavu je víťazstvo všetkých“.
… takže víťazstvo VŠETKÝCH. Ako HLÚPY vtip dobré… Ešte lepší by bol, že je to víťazstvo vlády Hegera pre všetkých!

Zdôraznil však, že je potrebné, aby ľudia zostali zodpovední a dodržiavali vyhlášky hlavného hygienika, a vyzval ich na očkovanie. „Očkovanie je tá najužitočnejšia zbraň na pandémiu.“ 
… takže povinnosť dodržiavať vyhlášky alebo už iba zodpovednosť ich dodržiavať?

Veronika Remišová (Za ľudí): Podpredsedníčka vlády SR: „Zrušenie núdzového stavu je naše spoločné víťazstvo, odmena za zodpovednosť a dodržiavanie opatrení“. Ako doplnila, ešte však nie je vyhraté, pripomínajúc, že cestu k definitívnemu koncu pandémie predstavuje očkovanie. Vyzvala preto všetkých, ktorí sa môžu dať očkovať, aby tak urobili.

Milan Krajniak (Sme rodina): „… vďaka zodpovednosti občanov nastala situácia, aby sa mohlo pristúpiť k zrušeniu núdzového stavu“.
… vďaka prestrašenej „zodpovednosti“ občanov nastala situácia podlomenia fyzického, duševného a ekonomického zdravia Slovenska. Prehraté „revolučné“ ódy na „zodpovednosť občanov“ je neúčinná fraška.

Anna Zemanová (SaS)„… pandémia sa ešte neskončila, avšak už nie je potrebné obmedzovať ľudské práva“.
… a to je čo za pandémiu? Ak pandémia tu je, a dnes nie je treba obmedzovať ľudské práva, aký bol dôvod ich obmedzovať včera, predvčerom…? 

Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO): „Verím, že reči o masovom odchode zdravotníckych pracovníkov sa nepotvrdia. Vydržme, kým pandémia nepominie a ja spravím všetko pre to, aby sa pracovné podmienky zdravotníkov, ich status či platové ohodnotenie zlepšili…,“  
… aj nabudúce si vás kúpime za štátne peniaze. 

Toto je výkvet myslenia a práce slovenskej „generality„. Vedia, že front sa otáča a vojna prehráva, a tak situáciu stáčajú na svoje ihrisko. Aby mohli zaútočiť inak a podlejšie. Samozrejme, hraje sa zo štátneho. Ešte viac amaterizmu a právneho buranstva. Chýba už len ľudožrúctvo a slovenský parlament dosiahne na hráča dávajúceho vlastné góly. Dane sa dvihnú o chvíľu… 

Úrad verejného zdravotníctva nie je legitímnym subjektom na ukladanie akýchkoľvek povinností za krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav) 
ani za stavu mimoriadnej situácie. 

Heger teda zdôraznil, že naďalej treba dodržiavať vyhlášky hlavného hygienika, a samozrejme k tomu sa napichať. 

Avšak vyhlášky hlavného hygienika sú formálne a vecne neplatné. Sú nulitné.Formálne – ÚVZ nemá právomoc vydávať vykonávacie právne predpisy, t.j. vyhlášky, vecne – povinnosti v nich ukladané (prekrytie dýchacích ciest a testovanie biologického materiálu na stanovenie ochorenia) neurčuje žiaden zákon SR. 

ZOPAKUJME SI:

Dokument „opatrenie“ je ako správny akt v štruktúre právnych predpisov zaradený na určovanie povinnosti týkajúcich sa úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôbalebo ak tak ustanovuje osobitný zákon (§ 18 ods. 1 Zák. č. 400/2015 Z.z.). 

Opatreniami ÚVZ sa podľa § 12 a § 48 Zák. č. 355/2007 Z.z. ukladajú povinnosti týkajúce sa úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôb (čo vyplýva z obsahu celého citovaného zákona).

Podľa teórie práva v spojení s Uznesením Ústavného súdu SR zo dňa 24.9.2020 sp. zn. II. ÚS 411/2020 vyplýva, cit.: opatrenie ÚVZ nie je právnou normou, a teda ani nemôže byť všeobecne záväzným právnym predpisom„. 

Takže ak ÚVZ vydáva právny akt „opatrenie“ podľa § 12 a § 48 Zák. č. 355/2007 Z.z., vydáva ho pre úzky alebo druhovo určený okruhu osôb. Ale ak ÚVZ vydáva právny akt „vyhlášku na nariadenie opatrení“ podľa toho istého § 12 a § 48 Zák. č. 355/2007 Z.z. odvolaním sa na „novelizovaný“ § 59b cit. zákona, vydáva ho ako všeobecne záväzný právny predpis pre všetkých. …Aké „jednoduché“ a „geniálne“, však? Toto je však v právnom systéme nemožné. 

Krv je tekutina ktorá prúdi v žilách, a keď ju označím slovom „sval“, nemôžem povedať , že sval prúdi v žilách.  „Vyhláška na nariadenie opatrení“ platiaca pre všetkých, ktoré opatrenia podľa § 12 a § 48 Zák. č. 355/2007 Z.z. platia inak iba pre úzky okruh osôsb, je právny nezmysel. Lstivý úskok, ako z opatrenia pre úzky okruh osôb (napr. osýpky v osade) vytvoriť vyhlášku so záberom pre všetkých. 

Právny rébus – platia vyhlášky ÚVZ v mimoriadnej situácii, alebo nie ?

Podľa zoskupenia označujúceho sa vláda SR platí od 14.5.2021 na Slovensku už „iba“ mimoriadna situácia, ktorá je určená na základe uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa 3.11.2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie.

Ako je vysvetlené vyššie v článku, týmto uznesením bolo členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy (kam nepatrí hlavný hygienik) nariadené prijímanie opatrení na úseku civilnej ochrany (podľa Zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ocharne obyvateľstva). 

Pokiaľ platí táto mimoriadna situácia, kde bolo členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy (kam nepatrí hlavný hygienik) nariadené prijímanie opatrení na úseku civilnej ochrany, potom nemôžu platiť vyhlášky hlavného hygienika vydávané na úseku ochrany verejného zdravia. (A to verejného zdravia I. stupňa, pretože mimoriadna situácia je inak povedané ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, kde konajú členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, a aplikuje sa tu Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva). 

Teda za stavu mimoriadnej situácie, kde je uznesením vlády v súlade s § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z. (následne Zákonom č. 42/1994 Z.z.) určené, že právomoc patrí členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy,  nemôže právomoc patriť hlavnému hygienikovi a tento nemôže vydávať vyhlášky. 

Inak potom treba zrušiť uznesenie vlády o mimoriadnej situácii, ktoré hlavného hygienika dáva z kola von. Nemôže súčasne platiť, že uznesenie vlády vylučuje hlavného hygienika z nariaďovania opatrení, a hlavný hygienik vydáva vyhlášky na nariaďovanie opatrení. Pokiaľ však zrušíme uznesenie vlády, nebude mimoriadna situácia a netreba potom vôbec nič… 

Tak čo potom dnes platí na Slovensku…? 

Celá situácia s hlavným hygienikom a jeho opatreniami a vyhláškami, či vyhláškami na nariadenie opatrení je ťažkým amatérskym nezmyslom a stavom právneho chaosu, ako keď divá tlupa ľudoopov nabehne na javisko a niečo tam vystrája. Najmä ide o prekročenie právomoci hlavného hygienika vydávať vyhlášky na nariadenie opatrení za mimoriadnej situácie, čo mu nedovoľuje ani uznesenie vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie ani § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z. Dotyčný zároveň nemá žiadnu právomoc vydávať vyhlášky ani za normálne stavu.

§§§

A sme právne na začiatku tam, kde sme boli minulého roku, keď som listom zo dňa 25.9.2020 požiadala a vyzvala Matoviča na zdržanie sa nezákonného konania voči mne ohľadne nútenia ma prekrytia dýchacích ciest z dôvodu, že ÚVZ nemôže vydávať žiadne opatrenia v mimoriadnej situácii  ani v na ňu naväzujúcom núdzovom stave, navyše ukladajúce podmienky, ktoré nie sú ako povinnosti určené žiadnym zákonom. Dokonca podmienky eticky zvrátené na obmedzovanie dýchania.

Výsledkom môjho podania nebolo zosúladenie nezákonného stavu so zákonom, aby ÚVZ prestal vydávať opatrenia, na ktoré nemá právomoc (tento nedostatok právomoci konštatovala aj prokurátorka GP JUDr. Černá), ale prispôsobenie zákona nezákonnému stavu, kde sa vytvoril namietaný § 59b Zák. č. 355/2020 Z.z. s právne lstivým obsahom vydávania „všeobecne záväzných vyhlášok na nariadenie opatrení“  týkajúcich sa inak úzkeho alebo druhovo určeného okruhu osôb, aplikovaných však na všetky osoby. 

Zák. č. 355/2007 Z.z. – „novelizované“ ustanovenie § 59b:

Na doplnenie treba uviesť, že prokurátorka síce konštatovala nezákonnosť nedostatku právomoci hlavného hygienika vydávať opatrenia v mimoriadnej situácii a núdzovom stave, avšak konštatovala to s dovetkom, že napriek uvedenej vade treba opatreniam ponechať účinnosť (čo je právne nemožné, pretože akt vydaný bez právomoci orgánu je nulitný, on neexistuje vôbec, keďže ho vydal právne „nikto“). Nemôže platiť rozsudok súdu vydaný prednostom okresného úradu, ktorý nie je sudcom. V normálnej spoločnosti ide o trestný čin prokurátorky, ktorá zneužila svoju právomoc a rozkladá právny štát.

A tak sa  šmahom čarovného prútika stali za pomoci prokurátorky, ktorá doporučila nezákonným opatreniam ponechať účinnosť, zákonné „vyhlášky ÚVZ“ podľa § 59b Zák. č. 355/2007 Z.z. „Holá hop… a je tu vyhláška ÚVZ bez zákonného splnomocnenia a ušitá na všetky osoby“

Vytvoril sa taký právny chaos, že v nasledujúcom období na základe môjho podnetu o namietanie tohto chorého ustanovenia § 59b podal generálny prokurátor SR návrh Ústavnému súdu na vyslovenie nezákonnosti týchto vyhlášok.

Podanie Generálneho prokurátora na Ústavný súd v zmysle (aj) mojej námietky. Konkrétne k § 59b Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia.

Buď na Slovensku po zrušení núdzového stavu (14.5.2021) platí ďalej mimoriadna situácia, kde citovaným uznesením vlády č. 111 bolo členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy (kam nepatrí hlavný hygienik) nariadené prijímanie opatrení na úseku civilnej ochrany, t.j. vydávanie opatrení podľa § 6 – 9 Zák. č. 42/1994 Z.z., a potom logicky neplatia vyhlášky ÚVZ na nariadenie opatrení, alebo platia vyhlášky ÚVZ na nariadenie opatrení, a potom nemôže platiť citované uznesenie, pretože ak ono platí, vylučuje z „hry“ ÚVZ.

Ak teda platí uznesenie vlády o mimoriadnej situácii, nemôžu platiť vyhlášky ÚVZ, lebo uznesenie vylučuje vyhlášky ÚVZ z „hry“. Ak platia však vyhlášky, nemôže logicky platiť uznesenie (ktoré ich vylučuje), a nie je tu potom mimoriadna situácia. Ak tu nie je mimoriadna situácia, neplatia ani vyhlášky… Tak ako to je na Slovensku, vážená tlupa označujúca sa za vládu SR…? Neviete, čo hovoríte, a neviete o čom vôbec „točíte“. 

Povedať, že je tu mimoriadna situácia vyhlásená na základe uznesenia vlády č. 111 zo dňa 11.3.2020 (ktoré teda vylučuje ÚVZ ako orgán nariaďujúci opatrenia), a zároveň povedať, že platia vyhlášky ÚVZ na nariadenie opatrení v mimoriadnej situácii podľa uznesenia vylučujúceho ÚVZ, je ťažký právny nezmysel, je to OXYMORÓN.

Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 Zák. č. 355/2007 Z.z. je číry právny nezmysel už sám o sebe za každej situácie. Avšak ako už vyplýva z uznesenia vlády, ktoré je vecne v súlade s § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z.z., Úrad verejného zdravotníctva nie je právne kompetentným orgánom na nariaďovanie opatrení v mimoriadnej situácii podľa § 12 a § 48 Zák. č. š55/2007 Z.z.

Uznesenie vlády teda jasne hovorí (v znení § 48 ods. 2 Zák. č. š55/2007 Z.z.), že v mimoriadnej situácii môžu opatrenia vydávať iba členovia vlády a predsedovia ostaných ústredných orgánov štátnej správy a to podľa Zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane. Vyhlášky ÚVZ tu nemajú čo robiť. Alebo potom neplatí uznesenie vlády a nie je tu ani mimoriadna situácia. A „všeobecne záväzné vyhlášky“ ÚVZ sú v tom prípade nezmyslom na druhú. … Ono ten právny nezmysel ani nejde právne „uchopiť“ a pomenovať. 

No a čo ďalej vymyslíte, tlupa ľudoopov…? Ďalšie zákony, novely, vyhlášky, opatrenia na vyhlášky, vyhlášky na opatrenia, zbierku zákonov na vykonanie vestníka, vestník na nariadenie zbierky zákona…?! Čo príde, aby sa vám tá pomyselná karta z domčeka z karát, vlastne karty dve, že ÚVZ nemá právomoc vôbec čo konať za situácie ohrozenia verejného zdravia II. stupňa (mimoriadna a krízová situácia), a že nemá právomoc určovať medze základných práv a slobôd, rovnako medze základných práv a slobôd nemôže určovať uznesenie vlády, n e v y t i a h l a ? Lebo spadne celý dom!

Skôr je otázka, čo s tým urobia Slováci… a či budú ďalej živiť túto tlupu, do jesene sa zaočkujú a v jeseni založia „na dutiny“ respirátory nielen bez výdychového filtra, ale aj bez nádychového… Veď život a verejné zdravie treba chrániť, chránia tým seba aj teba… A navyše sú zodpovední… Patria tam aj ústavní sudcovia, predsedovia krajských súdov napr. Zozuľáková, predsedovia okresných súdov napr. Kuzmiaková, Phyladelphiová a iné kreatúry panoptika Slovenska…

JUDr. Adriana Krajníková

K téme aj k iným otázkam sa môžete prihlásiť na websemináre na adrese:

www.olpzs.sk

§ OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD §

Ak budete mať záujem podporiť tento môj (náš) projekt na ochranu vašich základných práv a slobôd, môžete naň prispieť a prispievať ľubovoľnou sumou. 1, 2,…, 10, 20, 50, 500, milión … EUR.   

Som Slovenka a chcem pre nás slobodné a právne Slovensko.

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Do poznámky prosím uviesť: Príspevok na činnosť združenia.  

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Pozvánky

Novootvorená Gallery Lazovná1 v B. Bystrici: TERAZ A VTEDY autorov CVETELIN CVETANOV a ASEN CVETANOV

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy v utorok 18. mája 2021 o 17.00 hod. v novootvorenej galérii moderného umenia Gallery ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Štefan Harabin na infovojne v utorok po 10tej o presonálnych zmenách v justícii

V utorok na Infovojne po 10:00 hod. Čaputová aj cez Via iuris personálne prebudováva slovenskú justíciu pre potreby gender a ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...