Presstitútky a NAKA chcú riadiť sudcov

27. apríla 2023

Sudca Branislav Harabin pôsobí na Okresnom súde Bratislava I. (Zdroj: FOTO ARCHÍV SME – GABRIEL KUCHTA)

Je len na sudcoch, aby sa konečne ozvali, či chcú rozhodovať podľa zákona, alebo podľa toho, čo nadiktuje Lipšic Tódovej.

Policajná mediálna hra, angažovaní novinári a sudca Branislav Harabin

JUDr. Peter Šamko
sudca Krajského súdu v Bratislave

Už sme si na to zvykli…Ak vybraná časť polície potrebuje mediálne očierniť niekoho, kto nerozhoduje podľa ich predstáv, aktivuje spriaznených (angažovaných) novinárov, ktorí už článkami rozpracujú všetko potrebné a to často aj bez toho, aby vôbec vedeli o čom píšu a čo vlastne kritizujú.

Tak to bolo aj v prípade sudcu JUDr. Branislava Harabina, ktorý si dovolil neakceptovať návrh prokurátora na vydanie príkazu na domovú prehliadku u 77 ročného dôchodcu. V tomto prípade vybraní novinári neváhali aj urážať tohto sudcu za jeho rozhodnutie (napríklad „úprimne pochybujem o rozumových schopnostiach“ sudcu), pričom vôbec nepoznali dôvody nevyhovenia návrhu prokurátora, ktorý iniciovala polícia a konali tak s vedomím, že v tom čase sa sudca nemôže vecne brániť, nakoľko jeho rozhodnutie bolo v režime utajovanej skutočnosti. Niekedy to skutočne pôsobí tak, že tu nejde už o novinárov, ale príslušníkov tlačového odboru polície, ktorých cieľom je vydávať svoje ničím nepodložené a manipulatívne názory za fakty.

O manipulácii tohto prípadu konkrétnymi „novinármi“ pozri bližšie tento článok: Vrtieť psom lebo ohýbanie reality

Pre lepšie pochopenie problematiky, preto prinášame nižšie kompletné znenie už odtajneného rozhodnutia sudcu JUDr. Branislava Harabina o nevyhovení návrhu prokurátora. Nevyhovenie návrhu prokurátora na vydanie príkazu na domovú prehliadku zo strany sudcu pre prípravné konanie nemá zákonom predpísané náležitosti a preto spravidla býva koncipované ako neformálny text, v ktorom by mal sudca pre prípravné konanie vysvetliť, prečo nie je možné vyhovieť návrhu prokurátora a vydať príkaz na domovú prehliadku.

Pokiaľ sa zameriame na nižšie uvedené odôvodnenie neakceptovania návrhu prokurátora tak zistíme, že sudca pre prípravné konanie dostál svojej povinnosti, pretože logicky a pomerne podrobne odôvodnil prečo nebolo možné príkaz na domovú prehliadku vydať.

Je zarážajúce, že vôbec polícia s prokurátorom iniciovala vydanie príkazu na domovú prehliadku u 77 ročného dôchodcu za takej dôkaznej situácie, keď z troch skutkov bol dôchodca dôvodne podozrivý len pri jednom skutku, ktorý sa týkal vyhrážania sa poškodenej prostredníctvom vlastnej pevnej telefónnej linky. Polícia tu pracovala s ničím nepodloženou a pomerne nelogickou domnienkou, že ak sa dôchodca vyhrážal prostredníctvom svojej pevnej telefónnej linky, tak potom sa celkom určite vyhrážal aj vo zvyšných dvoch skutkoch prostredníctvom anonymných mailov (to, že polícia vtedy ani nemala zistené, či vôbec tento dôchodca má pripojenie na internet hovorí samé za seba).

Rovnako tak je neprijateľné povoliť pri podozrení zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania domovú prehliadku len preventívne, s úmyslom doslova zozbierať v byte dôchodcu všetky veci, ktorými by mohol realizovať svoje vyhrážky. Toto je absolútne neakceptovateľné ako dôvod na vydanie príkazu na domovú prehliadku, nakoľko trestné konanie nebolo vedené pre nejaký ďalší skutok, ktorý by sa mal alebo mohol odohrať niekedy v budúcnosti a spočívať v naplnení vyhrážok, ale bolo vedené pre výhražný telefonát z pevnej linky (ak by sudca pre prípravné konanie akceptoval takéto dôvody, tak potom by polícia musela z bytu odniesť všetko, čím by sa dali v budúcnosti vyhrážky naplniť, t. j. zrejme celé zariadenie bytu, nakoľko takmer všetko môže byť použité ako zbraň). A už vôbec nie je jasné, aké biologické stopy mali byť zaisťované v byte podozrivého dôchodcu, keď skutok spočíval v telefonickej vyhrážke vykonanej z pevnej linky. Len tak mimochodom, podľa medializovaných informácií nebolo nakoniec ani dôchodcovi vznesené obvinenie a zrejme skončil v priestupkovom konaní.

Pri takomto „kvalitnom“ návrhu na vydanie príkazu na domovú prehliadku mala byť polícia radšej ticho a nie mediálne huckať vybraných novinárov na akože kritiku a urážanie sudcu. Tento prípad by mal byť mementom pre políciu, že jej úlohou je objasňovať možnú trestnú činnosť zákonným spôsobom a nie posielať svojich predstaviteľov do médií s cieľom očierňovať sudcu, ktorý im nevyhovel a taktiež pre prokurátora, ktorého úlohou by malo byť dozerať na dodržiavanie zákonnosti konania policajta a nie robiť policajtovi poštára a len doručiť fakticky policajný návrh na príslušný súd.

Za všetky rozhodnutia vrcholových súdnych orgánov, ktoré sa zaoberali možnosťami (ne)vyhovenia návrhu na vydanie príkazu na domovú prehliadku možno uviesť rozhodnutie Ústavného súdu ČR (ÚS 62/1998-n, obdobne ÚS 147/2001-n), ktorý skonštatoval, že

Prípustnosť domovej prehliadky v obydlí podozrivej osoby je nutné chápať ako výnimku, ktorá vyžaduje reštriktívnu interpretáciu zákonom stanovených podmienok jej prípustnosti. Ak rozhoduje súd o príkaze na vykonanie domovej prehliadky na základe návrhu prokurátora, ktorý sa javí ako neúplný, či nedostatočný, je na tomto súde, aby prokurátora viedol k odstráneniu vád návrhu, prípadne k podaniu takých informácií, ktoré sa javia ako nevyhnutné; len tvrdenie prokurátora, že vykonanie domovej prehliadky je dôvodné, či naliehavé, samo osobe, nemôže byť podkladom (a už vôbec nie výlučným) pre kladné rozhodnutie súdu (sudcu). Postup ktoréhokoľvek orgánu činného v trestnom konaní vybočujúci z rámca procesných predpisov je nielen v rozpore s ústavnosťou štátu, ale vo svojich dôsledkoch znehodnocuje aj samotný účel trestného konania“

Rozhodnutie o zamietnutí domovej prehliadky

Nasleduje rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I o nevyhovení návrhu prokurátora na vydanie príkazu na domovú prehliadku

V Bratislave, 1. marca 2023

4Tp/7/2023-2-V-OSBAI

Okresná prokuratúra Bratislava I

Kvetná 13

820 05 Bratislava

IPO-V-10/2023/1101-2

Oznámenie o nevydaní príkazu

Ako sudcovi pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I ste mi 1. 3. 2023 doručili návrh na vydanie príkazu podľa § 100 ods. 1 Tr. por..

Po oboznámení sa s návrhom a po preštudovaní predloženého spisu som dospel k záveru, že návrhu nie je možné vyhovieť.

Primárne uvádzam, že prezentované podozrenie zo spáchania skutkov pod bodmi 1/ a 2/ nie je v žiadnom smere odôvodnené vo vzťahu k podozrivej osobe u ktorej byť domová prehliadka byť vykonaná – …. Odôvodnenie prezentované prokuratúrou, že nemožno dopredu vylúčiť, že podozrivý je aj autorom emailov uvedených v bodoch 1/ a 2/ uznesenia o začatí trestného stíhania, pretože spôsob vyjadrovania, ako aj obsah týchto prejavov je sčasti zhodný, je absolútne nedostatočný a extrémne všeobecný. Formuláciou „nemožno dopredu vylúčiť“ by prichádzalo teoreticky do úvahy označenie ako podozrivej osoby „de facto“ kohokoľvek, nakoľko, použijúc argumentáciu prokurátorky, nemožno dopredu vylúčiť, že i iné osoby môžu mať obdobné názory ako vyjadrené v citovaných emailových správach a mohli by byť ich autormi, nakoľko nemožno dopredu vylúčiť, že i iné osoby môžu používať podobné vyjadrovacie (aj vulgárne) prostriedky ako v týchto emailoch smerovaných voči poškodeným. Načrtnuté podozrenie je teda len čírou hypotézou, neopreté o žiadne skutočnosti či dôkazy vyplývajúce zo spisu a naznačeným výkladom by mohlo dôjsť k absolútne neodôvodnenej kriminalizácii vopred neznámeho širokého spektra ľudí s následnými nezákonnými zásahmi do ich základných práv a slobôd (napr. do práva na súkromie a iné). V návrhu, ako ani v doposiaľ zadokumentovanom a predloženom spise nie je sprítomnený žiadny ani len náznak spájajúci predmetné emaily s podozrivým ….. a preto uzatváram, že odôvodnenie podozrenia zo spáchania skutkov pod bodmi 1/ a 2/ ….je nedostatočné a vo vzťahu k nim preto aktuálne nie je možné ani len uvažovať a posudzovať následné podmienky potrebné pre vyhovenie návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky. Zároveň poukazujem na to, že skutku pod bodom 3/ sa mal podozrivý dopustiť telefonicky a to z pevnej linky, preto je na mieste preskúmať či menovaný, aktuálne vo veku 77 rokov vôbec disponuje internetovým pripojením a technickými znalosťami na zasielanie emailových správ.

Ak budú sprítomnené nové skutočnosti a dôkazy preukazujúce súvis resp. spojenie predmetných emailov s určitou konkrétnou osobou, ako ich možným autorom, teda by bola preukázaná dôvodnosť vedeného trestného stíhania voči konkrétnej osobe, až následne bude možné posúdiť splnenie ďalších podmienok pre vyhovenie prípadnému novému návrhu na vydanie príkazu na vykonanie domovej prehliadky vo vzťahu ku skutkom pod bodmi 1/a 2/.

Vo vzťahu ku skutku pod bodom 3/ je možné skonštatovať dôvodnosť vedeného trestného stíhania pre prečin nebezpečného vyhrážania vo vzťahu k podozrivému …. (telefónne číslo pevnej linky z ktorej bol hovor uskutočnený je registrované na jeho manželku žijúcu na rovnakej adrese ako on, kde majú žiť len oni dvaja, pričom išlo o hovor osoby mužského pohlavia). Napriek tomu návrhu nie je možné vyhovieť, nakoľko ten je opretý len o obavu, že podozrivý by sa mohol za určitých okolností pokúsiť svoje vyhrážky zrealizovať, resp., že podozrivý má v byte, kde sa má domová prehliadka vykonať veci slúžiace na spáchanie trestného činu, ktorým sa vyhrážal poškodeným, resp. veci, ktorými je možné naplniť hrozby vyjadrené v telefonáte, prípadne iné veci alebo stopy, ktoré pomôžu objasniť jednotlivé skutky.

Je dôležité uviesť, že domová prehliadka sa nevykonáva za účelom prevencie prípadnej trestnej činnosti, ku ktorej by teoreticky mohlo dôjsť, resp. jej účelom nie je predchádzanie budúcej možnej trestnej činnosti. Ak polícia disponuje určitými informáciami o možnom budúcom spáchaní určitej trestnej činnosti určitým páchateľom má použiť iné zákonné prostriedky a inštitúty, aby jej zabránila.

Podľa § 99 odsek 1 Trestného poriadku možno vykonať domovú prehliadku, ak je dôvodné podozrenie, že v byte alebo inom priestore slúžiacom na bývanie alebo v priestoroch k nim patriacich je vec dôležitá pre trestné konanie, alebo že sa tam skrýva osoba podozrivá z trestného činu, alebo je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody.

Z. citovaného ustanovenia Trestného poriadku je zrejmé, že účelom domovej prehliadky (v posudzovanom prípade) je zaistenie/zabezpečenie vecí dôležitých pre trestné konanie, pričom vecou dôležitou pre trestné konanie je vec, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania, vec, ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu alebo bola určená na jeho spáchanie alebo vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti. V žiadnom prípade nemôže ísť o vec, ktorú by podozrivý z trestnej činnosti pre ktorej spáchanie sa má nariadiť vykonanie domovej prehliadky (tu prečin nebezpečného vyhrážania), mohol prípadne použiť na spáchanie ďalšieho (iného) trestného činu v budúcnosti (tu prezentovaná obava z možného zrealizovania vyhrážky).

V návrhu nie žiadnym spôsobom vysvetlené ako majú veci, ktoré by mali byť pri domovej prehliadke zaistené (konkrétna strelná zbraň, ďalšie zbrane v podobe bodných, sečných alebo strelných zbraní, alebo iné predmety, ktorými je možné vykonať útok proti telu dôraznejším spôsobom, mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia ako počítače a tablety slúžiace na komunikáciu, prípadne také zariadenie doposiaľ nešpecifikované, elektronické a mechanické zariadenia slúžiace na vyhotovovanie listov a písomností v tlačenej podobe /tlačiarne, písacie stroje a pod., SIM karty, dôkazy vo forme chemických a biologických stôp) súvis s trestným konaním vedeným pre prečin nebezpečného vyhrážania.

Podozrivý mal na predmetnú telefonickú (ústnu) vyhrážku použiť tzv. pevnú linku (zrejmé z telefónneho čísla:….., telefónna predvoľba…. je aj pre okres….. teda okres, kde mala byť domová prehliadka vykonaná) a je preto absolútne nedôvodné zaisťovať u neho mobilné telefóny, SIM karty, iné elektronické zariadenia, počítače, inú výpočtovú techniku, nehovoriac už o prípadných tlačiarňach, písacích strojoch a už vôbec nie o chemických či biologických stopách (k tomu nie je v návrhu odôvodnenie žiadne), nakoľko tieto nemajú vôbec súvis so skutkom pod bodom 3/ (ku skutkom pod bodmi 1/ a 2/ nepreukázané spojenie s podozrivým). Rovnako je nedôvodné zaisťovať u podozrivého akékoľvek zbrane (ani konkrétnu, ktorú má mať v legálnej držbe, ale ani iné), keďže skutku z ktorého je dôvodne podozrivý (len skutok 3/) sa nemal dopustiť prostredníctvom žiadnej zbrane, ale len verbálnym telefonickým prejavom.

Ako je načrtnuté vyššie účelom a zmyslom vykonania domovej prehliadky nie je predchádzanie prípadnej možnej budúcej trestnej činnosti i konkrétne identifikovaného podozrivého (tu možné naplnenie vyhrážky, ktorá navyše bola odprezentovaná: … nech si pripraví piču, rozkopeme ju ako sviňu, ….“ a nie ako vyhrážka použitia zbrane proti konkrétnemu poškodenému), ale jej zmyslom (v tomto prípade) má byť zaistenie vecí dôležitých pre konkrétne trestné konanie – tu pre konanie vedené pre prečin nebezpečného vyhrážania. Pri opačnom výklade, by vyšetrovanie akéhokoľvek nebezpečného vyhrážania malo odôvodňovať vykonanie domovej prehliadky u podozrivého a zaistenie mu všetkých vecí s ktorými by teoreticky mohol svoje vyhrážky v budúcnosti zrealizovať, kedy taký predpoklad zatiaľ vo vzťahu ku konkrétnemu podozrivému z ničoho nevyplýva, čo by bol neprípustný zásah do základných práv a slobôd. Opätovne zvýrazňujem, že na predchádzanie trestnej činnosti, resp. na prevenciu pred páchaním trestnej činnosti sú určené iné zákonné inštitúty, ako domová prehliadka.

Žiadna z vecí, ktoré sú špecifikované v návrhu prokurátorky nie sú dôležité pre aktuálne vedené trestné konanie pre skutok pod bodom 3/, nakoľko s jeho spáchaním nesúvisia a vo vzťahu ku skutkom 1/ a 2/ nebola sprítomnená žiadna spojitosť s podozrivým ……

V Bratislave, 1. marca 2023

                                                                   JUDr. Branislav Harabin sudca pre prípravné konanie

Linky na novinársky hnoj presstitútov:

Harabin robí búrku v šerblíku

Nad konaním sudcu Harabina sa zastavuje rozum

Komentátori vraj bohapusto zaútočili na Harabina mladšieho. Sudcovia chcú vychovávať spoločnosť, zaznelo v súdnej rade

Zdroj: domov.sme.sk, postoj.sk, pravnelisty.sk

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Koniec Coronaviru nastupuje Sun Lockdown? Prečo nám blokujú slnko?

Nezahrávajte sa s matkou prírodou. (Luis Sinco/Los Angeles Times/TNS) Biely dom a miliardári to s „blokovaním slnka“ myslia vážne Neustále sa ...

Nasledujúci článok

Pozvánky

5 ELEMENTOV LÁSKY

Milí priatelia, pozývame vás na vernisáž výstavy 5 ELEMENTOV LÁSKY, ktorá prezentuje tvorbu 5 popredných slovenských výtvarníkov – Andrej Augustín, Martin Augustín, Melita Gwerková, Peter Kľúčik ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...